Zrealizovali sme projekt s názvom: Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) - follow-up projekt

kostol východný pohľad v zime

 Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom si vzhľadom na svoj nadregionálny význam zaslúži komplexnú reprezentačnú monografiu. V roku 2020 zahájil pracovný kolektív výskum a začal s prácami na knihe. Kým samotná stavba alebo niekdajší neskorogotický oltár už boli predmetom detailnejšieho spracovania i v minulosti, niektoré nové nálezy, ako napr.

Elektronický zápis na sväté omše nie je potrebný

piktogram zhromaždenie

 

Zrealizovali sme Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

výskum Smrečany 2021

 Počas posledného mesiaca roku 2021 sme na fasáde fiiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov. Výskum bol zameraný na identifikovanie a zhodnotenie jednotlivých omietkových a náterových vrtiev s určením ich stratigrafie, charakterizovanie ich technického stavu, kvality a rozsahu zachovania.

Koledovanie Dobrej Noviny 2021 u nás.....

Prezentácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v 2. polroku 2021

nástenné maľby - iluminácia

 Realizovaný projekt Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné s názvom "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary" sa dostal v druhom polroku 2021 do svojej predposlednej fázy, ktorá bola zameraná na nasledovnú stavebnú činnosť:

Zrealizovali sme výmenu sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

obnova okien 2021

 Už začiatkom 20. stor. arch. O. Sztehlom boli gotické okná v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary rozsiahlym spôsobom obnovené (História Domus: opravy a výmeny gotických kružieb a rebier + výmena okenných výplní za ..."ozdobnejšie zasklenie okien svätyne, jednoduché zasklenie ostatných okien kostola"). Zrealizovaná obnova bola do značnej mieri poškodená počas II.

Syndikovať obsah