http://www.farnostokolicne.sk

20. rokov spišského seminára

kňazský seminár

  V sobotu 12. júna 2010 v Spišskej Kapitule si pripomenuli 20 rokov od obnovenia Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, ktorý od počiatku dostal patróna v osobe Božieho sluhu otca biskupa Jána Vojtaššáka.  Slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina o 9,00 hod. celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup a terajší apoštolský administrátor a spolu s ním koncelebrovali Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup, spišský pomocný biskupi, jasovský emeritný opát a kňazi – absolventi spišského seminára.

 

Pri tejto slávnosti odovzdali spišskému semináru sestry sv. Kríža, na prosby seminaristov a predstavených, vzácnu relikviu prvej blahoslavenej Slovenky.

Akt uloženia relikvií blahoslavenej Zdenky v seminárskej kaplnke sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, uskutočnil Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup. Seminaristov povzbudil k tomu, aby si vzali za patrónku blahoslavenú Zdenku, ktorá neváhala dať svoj život za kňazov.

 V roku 1950 boli všetky diecézne kňazské semináre zrušené. Jediným seminárom pre bohoslovcov sa stala Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave. 

V budove prvého spišského seminára bola spočiatku zriadená vojenská hudobná škola a neskôr škola Verejnej bezpečnosti. Budova najstaršieho učiteľského ústavu v Uhorsku bola zmenená na ústredný archív štátnej bezpečnosti. Obe budovy sa v roku 1990 podarilo získať pre znovuobnovenie spišského kňazského seminára. Počas neuveriteľného jeden a pol roka sa znivočené budovy, vďaka úsiliu diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru a dobrovoľníkov zo spišskej, košickej a rožňavskej diecézy na jeseň roku 1991 podarilo otvoriť nový akademický rok 1991/1992 pre bohoslovcov zo všetkých troch spomínaných diecéz. Prvým rektorom obnoveného seminára sa stal Mons. Jozef Jarab a vicerektorom Mons. Štefan Sečka, terajší spišský pomocný biskup. Keď spišský seminár dosiahol najvyšší počet bohoslovcov (okolo 360), po veľkých rekonštrukciách na žiadosť košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča bol obnovený aj košický seminár sv. Karola Boromejského. Poslední košickí bohoslovci skončili svoje štúdium v akademickom roku 1998/1999.

V tomto čase v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí študujú a na kňazstvo sa pripravujú už len seminaristi pre spišskú a rožňavskú diecézu.

Spišský seminár v období po prevrate zriadil vlastné vydavateľstvo s bohatou publikačnou činnosťou. Veľké úspechy zožal aj zbor Schola cantorum, ktorý vystupoval na viacerých koncertoch doma i v zahraničí. Ďalej seminaristi spolu s predstavenými organizujú, za pomoci Nadácie kňazského seminára, letné miništrantské tábory. Každoročne bývajú dva turnusy, ktoré sa konajú počas letných prázdnin. Miništranti bývajú v priestoroch seminára a majú "špeciálny program“. Pred pár rokmi sa rozbehla aj pastoračná aktivita v rómskej osade - Dobrá Vôľa. Bohoslovci tu prichádzajú pomáhať pánu farárovi a kaplánovi pri katechizovaní detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Jedna z ďalších aktivít seminaristov je aj starostlivosť o katechizovanie postihnutých starších ľudí.

Za roky 1991 – 2010, teda 20 formačných rokov pripravil spišský seminár pre kňazskú službu 519 nových kňazov, ktorí slúžia Božiemu ľudu v košickej arcidiecéze, spišskom i rožňavskom biskupstve, ale aj na misiách a na iných miestach.

V tomto akademickom roku 2009/2010 sa v seminári pripravovalo na kňazskú službu 8 diakonov a 50 bohoslovcov.

 

Marek Bartkovský

 
replica rolex