Akreditačná komisia potvrdila Katolíckej univerzite v Ružomberku status univerzitnej vysokej školy

KU Ružomberok

  Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) bude naďalej patriť medzi univerzitné vysoké školy. V stanovenej lehote prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii za jej činnosť v rokoch 2002-2007 a zistené nedostatky odstránila. Na svojom rokovaní v Žiline to vo štvrtok 24. februára skonštatovala Akreditačná komisia. „Je to veľký úspech nás všetkých a našej práce. Som veľmi rád, že Akreditačná komisia konštatovala, že Katolícka univerzita v Ružomberku splnila stanovené kritériá a ministerstvo školstva jej bude môcť potvrdiť status univerzitnej vysokej školy,“ podotkol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. 


Ako dodal, správu o opatreniach a účinnosti prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii poslala univerzita Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte v marci 2010, už tri mesiace po výzve ministerstva vykonať nápravu. Opatrenia na plnenie kritérií pre začlenenie vysokej školy medzi univerzity boli prijaté v júli 2008, ihneď po nástupe prof. Tadeusza Zasępu do úradu rektora KU a priebežne univerzita sledovala ich plnenie v rokoch 2008, 2009 a 2010. Formálne v septembri 2009 vydal rektor KU príkaz, ktorý sumarizoval všetky dovtedajšie opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii a opäť pozval všetky fakulty k ich plneniu Myšlienky zotrvať v kategórii univerzitných vysokých škôl a urobiť všetky nevyhnutné aktivity na to, aby sa to stalo, prijalo vedenie univerzity, vedenia fakúlt, ako aj Akademický senát KU, všetci pedagógovia a zamestnanci univerzity. Téma plnenia kritérií bola súčasťou takmer každého rokovania najvyšších orgánov univerzity v posledných troch rokoch, informoval prvý prorektor KU prof. Peter Olekšák.

Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy vydalo ministerstvo školstva a nadobudli platnosť 1. januára 2008. V šiestich kritériách sú preskúmané výsledky vysokej školy v oblasti výskumu, pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého, druhého stupňa a ich personálne zabezpečenie. KU vypracovala akreditačný spis formou sebahodnotenia a predložila ho na posúdenie 31. augusta 2008. „Hodnotené boli výkony univerzity v šiestich rokoch pred rokom, v ktorom sa komplexná akreditáciu začala. Katolícka univerzita v Ružomberku bola v komplexnej akreditácii hodnotená za prvé roky svojej existencie (2002-2007). Preto jej východisková pozícia pre plnenie stanovených kritérií bola náročnejšia ako v prípade starších univerzít. Aj napriek tomuto sa KU rozhodla upraviť svoju činnosť tak, aby zverejnené kritériá trvalo plnila,“ dodal prorektor prof. Peter Olekšák.

KU je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách univerzity v akademickom roku 2010/2011 študuje 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov. Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.

TK KBS informoval Vladimír Buzna, hovorca KU

( TK KBS, vb; dj ) 20110224024