Benedikt XVI.: Digitálny svet nie je paralelným svetom, ale je súčasťou každodenného života

media 2013

 Spoločenské komunikačné prostriedky potrebujú, aby sa o ne zaujímali všetci veriaci. Toto je jedno z vyjadrení Benedikta XVI. v posolstve k 47. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorého téma znie: „Sociálne siete: brány pravdy a viery; nový priestor evanjelizácie“. V dokumente, ktorý dnes zverejnila Svätá stolica, pápež predovšetkým zdôrazňuje, že je nevyhnutné priniesť evanjelium do sociálnych sietí. Tie, ako píše, nie sú paralelným svetom, ale môžu sa stať nástrojom evanjelizácie a faktorom ľudského rozvoja.

Podľa neho sú sociálne siete kŕmené „túžbami, ktoré vychádzajú z ľudského srdca“. Benedikt XVI. vychádza z tohto konštatovania, aby rozvinul svoju úvahu o dôležitosti sociálnych sietí pre kresťanov. Hovorí, že ak je tento priestor „dobre a vyvážene ohodnotený“, „môže posilniť vzťahy jednoty medzi osobami a účinným spôsobom napomôcť k harmónii v ľudskej rodine“. Upozorňuje tiež, že ľudia, ktorí ich využívajú, „sa musia usilovať byť autentickými“, pretože v konečnom dôsledku v nich komunikujú seba samých. Zároveň však kultúra sociálnych sietí „kladie výzvy tým, ktorí chcú hovoriť o pravde a hodnotách“. Svätý Otec nezakrýva, že „príliš veľa informácií môže prehlušiť tichý hlas rozumu“, ktorý hovorí „presvedčivejším spôsobom“. Práve kvôli tomu je potrebné, aby sa do vytvárania sociálnych sietí zapojili všetci „ktorí sú si vedomí hodnoty dialógu, odôvodnenej diskusie“. Aj kvôli tomu „dialóg a diskusia môžu prosperovať a rásť aj vtedy, keď sa vedie konverzácia a berú sa vážne tí, ktorí majú odlišné predstavy ako máme my“. Ďalej Svätý Otec venuje pozornosť úlohe kresťanov v sociálnych sieťach a naznačuje, aby prijali výzvu týchto sietí. Ako hovorí, aby si kresťania uvedomili, že ak evanjelium nebude ohlasované „aj v digitálnom svete, môže sa stať, že ho nebudú poznať mnohí, pre ktorých je tento priestor niečím základným a dôležitým“ a znovu opakuje: „Digitálny priestor nie je paralelným alebo iba virtuálnym svetom“, ale je „súčasťou každodenného života mnohých, predovšetkým mladých ľudí“. Benedikt XVI. dodáva, že používanie sociálnych sietí sa nevyžaduje „iba preto, aby sme kráčali s dobou, ale aby sme dovolili“ evanjeliu „dotknúť sa myslí a sŕdc všetkých“. Ukazuje teda, že autentickosť veriacich v sociálnych sieťach „sa prejavuje zdieľaním sa o pôvode ich nádeje a radosti: teda viery“. Zdieľaním, ktoré musí spočívať vo svedectve evanjelia, pretože je to Ježiš Kristus, ktorý odpovedá na najzákladnejšie otázky človeka. Svätý Otec napomína, že v digitálnom prostredí je dôležité pozorne rozlišovať, „pretože tam ľahko prevážia prehnané a konfliktné názory“.

Kresťania sú teda pozvaní priniesť do sociálnych sietí „vľúdne svetlo viery“, ako horieval blahoslavený kardinál Newman. Tieto siete sa, „okrem toho, že sú nástrojom evanjelizácie, môžu stať faktorom rozvoja človeka, (...) umožňujú zdieľanie duchovných a liturgických prameňov“ a môžu dokonca „otvoriť iné dimenzie viery“. Mnohí ľudia zažívajú prostredníctvom internetu skúsenosť viery, spoločenstva ale aj putovania. Preto ak „sprítomníme evanjelium v digitálnom svete, môžeme pozvať ľudí k prežívaniu modlitbových stretnutí a slávností na konkrétnom mieste. Svätý Otec uzatvára svoje posolstvo nabádaním veriacich k tomu, aby „nechýbal súlad alebo jednota vyjadrovania“ vo vydávaní evanjeliového svedectva, tak vo fyzickej, ako aj digitálnej realite. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi v 7. veľkonočnú nedeľu, bol ustanovený na Druhom vatikánskom koncile v roku 1963 (Inter Mirifica). Tento, už 47. svetový deň, pripadá na 12. mája 2013 a posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu býva tradične publikované na sviatok sv. Františka Saleského, patróna novinárov, dňa 24. januára. Vlani sa Benedikt XVI. venoval vzťahu ticha a slova.zdroj: www.radiovaticana.org