Benedikt XVI.: Pán ostáva v Eucharistii vždy prítomný

papa - angelus domini

Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne sa zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa spolu s Benediktom XVI. pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Predtým im adresoval tieto slová:

Drahí bratia a sestry,
Dnes sa v Taliansku i v mnohých iných krajinách slávi Corpus Domini, teda slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, Eucharistie. V dnešný deň sa tradične konajú slávnostné procesie s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou po uliciach a námestiach. V Ríme sa táto procesia uskutočnila minulý štvrtok na diecéznej úrovni, v deň samotnej slávnosti, ktorá každoročne v kresťanoch obnovuje radosť a vďačnosť za Ježišovu eucharistickú prítomnosť medzi nami.

Slávnosť Corpus Domini je veľkou verejnou manifestáciou Eucharistie, sviatosti, v ktorej Pán ostáva prítomný i po ukončení slávenia, aby bol stále s nami, v priebehu našich dní. Už sv. Justín, ktorý nám zanechal jedno z najstarších svedectiev o eucharistickej liturgii, potvrdzuje, že po rozdaní sv. prijímania prítomným, diakoni roznášali premenený chlieb tým, čo sa slávenia zúčastniť nemohli (porov. Apologia, 1, 65). Práve preto je miesto v chráme, kde sa uchováva Eucharistia, tým najposvätnejším. Nemôžem si v tejto súvislosti s dojatím nespomenúť na mnohé kostoly, ktoré boli vážne poškodené počas nedávneho zemetrasenia v Emiglii Romagni, i preto, že aj Kristovo eucharistické Telo zostalo v niektorých prípadoch zavalené ruinami. Vrúcne sa modlím za spoločenstvá, ktoré sa spolu s kňazmi musia stretávať na svätej omši vo veľkých stanoch. Ďakujem im za svedectvo a za to, čo robia v prospech všetkých obyvateľov. Táto situácia nás vyzýva s veľkou dôležitosťou, aby sme boli zjednotení v Pánovom mene a v sile, ktorá prichádza z eucharistického chleba, nazývaného i „chlieb pútnikov“. Z lámania tohto chleba sa rodí a obnovuje schopnosť deliť sa o hmotné dobrá, niesť bremená iných, byť pohostinnými a prijímať druhých.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nám pripomína i hodnotu eucharistickej adorácie. Boží služobník Pavol VI. pripomínal, že katolícka Cirkev vyznáva eucharistický kult „nie iba počas svätej omše, ale i mimo jej slávenia, uchovávajúc s najväčšou starostlivosťou konsekrované hostie, predkladajúc ich k slávnostnému uctievaniu veriacim kresťanom, nesúc ich v procesii za chválospevu kresťanského ľudu (Enc. Mysterium fidei, 57).

Adorovať možno osobne, zotrvajúc v uzobraní pred svätostánkom, ako i v spoločenstve, piesňami a žalmami, ale vždy uprednostniac ticho, v ktorom je možné vnútorne počúvať Pána, živého a prítomného vo Sviatosti.
Panna Mária je učiteľkou i tejto modlitby, pretože nik nedokázal lepšie kontemplovať Ježiša pohľadom viery a zachovávať v srdci dôverné rezonancie jeho ľudskej i božskej prítomnosti. Nech na jej príhovor rastie a rozširuje sa v cirkevných spoločenstvách pravá a hlboká viera v Eucharistické tajomstvo.

Po Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, chcel by som predovšetkým pripomenúť, že na budúci štvrtok, 14. júna, pripadá Svetový deň darcov krvi, iniciovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vyjadrujem uznanie všetkým, ktorí takýmto spôsobom prejavujú spolupatričnosť, nevyhnutnú pre životy toľkých chorých.


zdroj: www.radiovaticana.org