Benedikt XVI.: Pokoj je Božím darom, ale zároveň výsledkom ľudskej činnosti

bazilica san pietro 2013

  Dnes predpoludním – na slávnosť Panny Márie Bohorodičky – slávil Benedikt XVI. svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Za prítomnosti kardinálov, biskupov, kňazov, diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici a veriacich z celého sveta sa v homílii zameral na tajomstvo dnešnej slávnosti, ktoré spojil s dnešným 46. Svetovým dňom pokoja. Homíliu prinášame v plnom znení: 

 „Drahí bratia a sestry!

«Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami». Tieto slová 67. žalmu sme vyslovili po tom, čo sme si v prvom čítaní vypočuli starobylé kňazské požehnanie nad ľudom Starého zákona. Je osobitne význačné, že práve na začiatku každého nového roku necháva Boh zaznieť nad nami, jeho ľudom, svoje žiarivé sväté Meno. Meno, ktoré v slávnostnej biblickej formule požehnania zaznieva trikrát. Rovnako je významné, že Božiemu Slovu, ktoré «sa telom stalo a prebývalo medzi nami» ako «pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka» (Jn 1,9.14) – je na ôsmy deň po jeho narodení – ako o tom hovorí dnešné evanjelium – dané meno Ježiš (porov. Lk 2,21).V tomto mene sme tu dnes zhromaždení. Zo srdca pozdravujem všetkých prítomných, počnúc váženými veľvyslancami akreditovanými pri Svätej stolici. Pozdravujem kardinála Bertoneho, môjho štátneho sekretára a kardinála Turksona a všetkých členov Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Im som osobitne vďačný za službu rozširovania Posolstva k svetovému dňu pokoja, ktorého tohtoročnou témou je «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj».Napriek tomu, že svet je stále poznačený «ohniskami napätia a sporov spôsobenými rastúcim nepomerom medzi bohatými a chudobnými, prevažujúcou egoistickou a individualistickou mentalitou, ktorá sa prejavuje aj v podobe neregulovaného finančného kapitalizmu», ako i rôznymi formami terorizmu a kriminality, som neustále presvedčený o tom, že «rozličné diela v prospech pokoja, ktoré sú vo svete v hojnosti, svedčia o vrodenom povolaní ľudstva k pokoju. Túžba po pokoji je v každom človeku základným nasmerovaním a súvisí – v istom zmysle – s túžbou po plnom, šťastnom a dobrom ľudskom živote. Človek je stvorený pre pokoj, ktorý je Božím darom. Toto ma inšpirovalo použiť v posolstve Ježišove slová: «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi» (Posolstvo, 1). Toto blahoslavenstvo «hovorí o tom, že pokoj je zároveň mesiánskym darom ako aj ľudskou činnosťou... Je to zmierenie sa s Bohom v žití podľa jeho vôle. Je to vnútorný pokoj so sebou samými a vonkajší pokoj s blížnym a celým stvorenstvom» (tamže 2 a 3). Pokoj je najväčšie dobro, o ktoré máme prosiť ako o Boží dar, a zároveň ho zo všetkých síl vytvárať.Môžeme sa pýtať: Aký je základ, pôvod a koreň tohto pokoja? Ako v sebe môžeme pocítiť pokoj, napriek problémom, temnote a obavám? Odpoveď nám prichádza z dnešných čítaní. Biblické texty, predovšetkým úryvok z Lukášovho evanjelia, nám dávajú kontemplovať vnútorný pokoj Márie, Ježišovej matky. Jej sa dejú – počas dní keď «porodila svojho prvorodeného syna» (Lk 2,7), mnohé nepredvídané udalosti. Nielen narodenie syna, ale i tomu predchádzajúca náročná cesta z Nazareta do Betlehema, nenájdenie miesta na ubytovanie, hľadanie prístrešia na noc. Potom spev anjelov a nepredvídaná návšteva pastierov. Pri tom všetkom Mária ostáva pokojnou, nerozrušuje sa a nenecháva sa vyviesť z

rovnováhy vecami, ktoré ju presahujú. Jednoducho uvažuje v tichu o tom, čo sa deje, zachováva si to v pamäti a vo svojom srdci, rozmýšľajúc o tom s pokojom a

vyrovnanosťou. Ten istý vnútorný pokoj chceme mať aj my uprostred všetkých tých dejinných udalostí, častokrát hlučných a zmätených, udalostí, ktorých význam nechápeme a ktoré nás mýlia.Evanjeliový úryvok končí poukázaním na Ježišovu obriezku. Podľa Mojžišovho zákona, na ôsmy deň po narodení musel byť chlapček obrezaný. V tom momente mu bolo dané aj meno. Sám Boh, prostredníctvom svojho posla povedal Márii – a rovnako aj Jozefovi –, že dieťa sa bude volať Ježiš (porov Mt 1,21; Lk 1,31) a tak sa aj stalo. Teraz pri obriezke mu je oficiálne dané meno, ktoré Boh určil ešte dávno predtým, ako bolo počaté. Toto raz a navždy označuje aj Máriinu identitu: ona je «Ježišovou matkou», to znamená matkou Spasiteľa, Krista, Pána. Ježiš nie je akýmkoľvek človekom. Je Božím Slovom, jednou z troch Božských Osôb, je Boží syn. Preto Cirkev nazvala Máriu Theotokos «Bohorodičkou».Prvé čítanie nám pripomína, že pokoj je Božím darom a je spojený s nádherou Božej tváre, tak ako to hovorí text Knihy Numeri. Tá sprostredkuje požehnanie, ktoré udeľovali kňazi izraelského národa počas liturgických slávení. Požehnanie, ktoré trikrát opakuje meno svätého Boha, nevysloviteľné meno, a zakaždým ho spája s dvoma slovesami indikujúcimi konanie v prospech človeka: «Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (6, 24-26). Pokoj je teda vrcholom týchto šiestich Božích činností v náš prospech, keď k nám obracia svoju jasnú tvár.Vo Svätom písme kontemplovanie Božej tváre znamená najväčšie šťastie: «blažíš ho radosťou pred svojou tvárou» (Ž 21,7). Z kontemplácie Božej tváre sa rodí radosť, pocit bezpečia a pokoj. Čo však konkrétne znamená kontemplovať Božiu tvár takým spôsobom, ako to chápe Nový zákon? Znamená poznávať ju priamo natoľko, nakoľko je to v našom živote možné, skrze Ježiša Krista, v ktorom sa Božia tvár zjavila. Užívať si nádheru Božej tváre znamená vstúpiť do tajomstva jeho mena, ktoré nám dáva spoznávať Ježiš, pochopiť niečo z jeho intímneho života a vôle, aby sme mohli žiť podľa jeho plánu lásky s celým ľudstvom. Apoštol Pavol to vyjadruje v druhom čítaní v Liste Galaťanom (4,4-7), keď hovorí o Duchu, ktorý v hĺbke našich sŕdc volá: «Abba! Otče“». Je to zvolanie, ktoré pramení z kontemplácie pravej Božej tváre, zo zjavenia tajomstva Mena. Ježiš o tom svedčí: «Zjavil som tvoje meno ľuďom» (Jn 17,6). Boží syn, tým, že si vzal telo, dal nám poznať Otca; skrze svoju viditeľnú ľudskú tvár nám ukázal neviditeľnú Otcovu tvár. Skrze dar Ducha Svätého vyliateho do našich sŕdc nám dal poznať, že v ňom sme aj my Božími deťmi, ako to potvrdzuje sv. Pavol v úryvku, ktorý sme počuli: «Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: "Abba, Otče! » (Gal 4,6).Toto je, drahí bratia, základ nášho pokoja: istota, že v Ježišovi Kristovi kontemplujeme nádheru tváre Boha Otca, že sme synmi v Synovi a že tak máme na našej životnej ceste rovnakú istotu, akú dieťa zakusuje v náručí dobrého a všemohúceho Otca. Nádhera Pánovej tváre, ktorá sa obracia na nás a daruje nám pokoj, je prejavom jeho otcovstva. Pán k nám obracia svoju tvár a prejavuje sa ako otec a daruje nám pokoj. Tu je základ vnútorného pokoja - «zmierenie s Bohom» - ktoré je nerozlučiteľne spojené s vierou a milosťou ako píše sv. Pavol kresťanom v Ríme (porov. Rim 5,2). Nič nemôže vziať veriacim tento pokoj, ani ťažkosti a životné utrpenia. Ba utrpenie, skúšky a temnoty neničia, ale zväčšujú našu nádej. Nádej, ktorá nesklame, lebo «nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali» (Rim 5,5).Nech nám Panna Mária, ktorú dnes uctievame titulom Božia matka, pomôže kontemplovať Ježišovu tvár, lebo on je Pánom pokoja. Nech nám pomáha a sprevádza nás v tomto novom roku, nech nám a celému svetu vyprosí dar pokoja. Amen!

 

 

Benedikt XVI. pred Anjel Pána: Šíriteľmi pokoja sú tí, ktorí premáhajú zlo aj dobre vykonanou prácou

 

Dnes napoludnie pozdravil Svätý Otec z okna svojej pracovne niekoľko desiatok tisíc pútnikov z Ríma, Talianska a celého sveta, ktorí prišli na Námestie sv. Petra, ale aj priľahlé námestia, aby sa spolu s ním pomodlili modlitbu Anjel Pána. Pred samotnou modlitbou a požehnaním im adresoval tieto slová: 

„Drahí bratia a sestry, všetkým prajem šťastný nový rok! V tento prvý deň roku 2013 chcem každému mužovi a žene na celom svete odovzdať Božie požehnanie. Urobím to prostredníctvom starodávnej formuly, ktorá sa nachádza vo Svätom písme: «Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!» (6, 24-26).Ako je slnečné svetlo a teplo požehnaním pre zem, tak je Božie svetlo pre ľudstvo, keď necháva nad ním žiariť svoju tvár. Toto sa udialo narodením Ježiša Krista! Boh rozjasnil svoju tvár nad nami: na počiatku sveta veľmi ponížene a skryto – v Betleheme boli svedkami tohto zjavenia iba Mária a Jozef a niekoľko pastierov – ale postupne, tak ako keď vychádza slnko a napoludnie ožiari celý svet, Kristovo svetlo zažiarilo a rozšírilo sa všade. Už počas jeho krátkeho pozemského života nechal Ježiš Nazaretský zažiariť Božej tvári vo Svätej zemi. Potom, skrze Cirkev vedenú jeho Duchom rozšíril evanjelium pokoja do všetkých národov. «Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle» (Lk 2,14). Toto spievali anjeli v deò narodenia Pána a toto je tiež spev kresťanov po celej zemi. Spev, ktorý z perí a sŕdc prechádza do konkrétnych skutkov, do prejavov lásky, ktoré budujú dialóg, pochopenie a zmierenie.Preto, na ôsmy deň po narodení, keď Cirkev, tak ako Panna Mária, ukazuje svetu novonarodeného Ježiša, pôvodcu pokoja, slávime Svetový deň pokoja. Áno, to dieťa, ktoré je Božím slovom čo sa stalo telom, prišlo, aby ľuďom prinieslo pokoj, ktorý svet nemôže dať (porov. Jn 14,27). Jeho poslaním je zbúrať «múr nepriateľstva» (porov. Ef 2,14). Keď na brehu jazera v Galilei ohlasoval svoje «Blahoslavenstvá», bolo medzi nimi aj «Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi» (Mt 5,9). Kto sú tí, čo šíria pokoj? Sú to všetci tí, ktorí deň čo deň hľadajú spôsob ako dobrom premáhať zlo, silou pravdy, zbraňami modlitby a odpustenia, dôstojnou a dobre vykonanou prácou, vedeckým výskumom v prospech života, skutkami telesného a duchovného milosrdenstva. Šíriteľmi pokoja sú mnohí, ale robia to v skrytosti. Rovnako ako kvas v ceste, umožňujú rásť ľudstvu podľa Božieho plánu.

V tomto prvom Anjel Pána v novom roku prosme Najsvätejšiu Máriu, Božiu Matku, aby nás požehnala ako mama žehná svoje deti, keď odchádzajú na cestu. Nový rok je ako vydanie sa na cestu: So svetlom a s Božou milosťou to môže byť cesta pokoja pre každého človeka a každú rodinu, pre každú krajinu a celý svet.“ zdroj: www.radiovaticana.org