Dnes prežívame sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

sv. Jozef 2021

Prinášame Vám dnes na sviatok sv. Jozefa nasledovné texty:

BIBLICKÝ POHĽAD NA SV. JOZEFA

Zmienky o osobe sv. Jozefa sú v Svätom písme veľmi skromné. Je to pochopiteľné, lebo v centre evanjeliových textov je postava a učenie Ježiša Krista. Evanjelista Ján uvádza, že v roz- hovore s Natanaelom Filip spomenul: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ (Jn 1, 45). Natanael reaguje slovami: „Môže byť z Nazareta niečo dobre?“ Zmienka teda nie je zameraná na osobu Jozefa, ale na miesto pôvodu – Nazaret, kto- rý podľa všetkého nemal v regióne Galiley dobrú povesť. Podľa názoru odborníkov Nazaret mal iba niekoľko stoviek obyvateľov a v tej dobe bol bezvýznamnou vidieckou lokalitou. Evanjelista Marek spomína len to, že Ježiš bol tesár, syn Márie (porov. Mk 6, 33). Pán Boh si neraz vyberá osoby a miesta, ktoré sú v ľudských očiach nepatrné, aby ukázal, že máme sa učiť Božiemu zmýšľaniu a pohľadu.

Jedine v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu nachádzame niektoré informácie. O Jozefovi vieme, že bol najskôr snúbencom a potom manželom Márie. Tieto dve evanjeliá veľmi jasne vysvetľujú, že Jozef nie je biologickým otcom Ježiša a k jeho počatiu došlo zázračným spôso- bom bez prispenia muža. Rodokmeň v 1. kapitole Matúšovom evanjeliu odráža vtedajšie mys- lenie, keď spoločnosť bola postavená na otcovi ako hlave rodiny. Odovzdávanie života a viery sa dialo „cestou otca“. Tento patriarchálny model je v štruktúre rodokmeňa porušený jediný raz práve v prípade Ježiša Krista, keď čítame: „Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.“ (Mt 1, 16) Ak by evanjelista chcel zachovať predpokladanú schému, napísal by „Jozef mal syna Ježiša“. V texte je však Jozefovi odňaté sloveso vyjadrujú- ce splodenie a priradené Márii. Ježiš sa narodil z Márie. Ježišovo narodenie je zázračné. Jeho otcom je Boh. O pár riadkov je to priamo potvrdené slovami anjela, ktoré adresoval Jozefovi: „... lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ (Mt 1, 20)

Avšak je potrebné zdôrazniť, že Jozef je vo vzťahu k Ježišovi jeho legálnym otcom. Tým, že si vzal Máriu za manželku a dal dieťaťu meno, postupoval podľa vtedajšieho zaužívaného ko- nania židovského muža, ktorý vyjadruje a hlási sa k svojmu zákonitému otcovstvu. Evanjelista Matúš hovorí, že Ježiš bol „tesárov syn“ (porov. Mt 13, 55). Grécky jazyk, v ktorom boli napísa- né všetky novozákonné spisy, používajú výraz „tekton“. Zvyčajne to označuje stolára, alebo jed- noducho remeselníka, ktorý pracuje s drevom od tesárskych hrubých prác až po jemné opra- covanie. Toto remeslo bolo v Ježišových časoch veľmi žiadané, lebo v regióne Galilei vznikali nové mestá (napr. Tiberias, Seforis), kde sa stavali domy. Je dobré na to pamätať, lebo rodina potrebovala živobytie. Sväté písmo hovorí aj o tom, že každý rok Svätá rodina chodievala na púť do Jeruzalema. Bolo to možné len v tom prípade, že úspory jej to umožnili. Pri obetova- ní v chráme na 40. deň po Ježišovom narodení rodičia priniesli ako obetný dar pár hrdličiek. Zvyčajne sa obetoval jednoročný baránok. Mojžišov zákon však pamätal aj na menej majet- né rodiny a umožnil im obetovať dva holúbky alebo dve hrdličky (porov. Lv 12, 8). Ježiš teda vyrastal v skromných ekonomických podmienkach. Podľa židovskej tradície otec naučil syna remeslo a zvyčajne po smrti otca syn prevzal jeho činnosť. Máme pred sebou obraz muža, kto- rý sa nehrá na „náhradného“ otca, ale po boku svojej manželky stal sa so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou pre Ježiša jeho pozemským otcom.

Bolo bežné, že otec mal na starosti aj náboženskú formáciu syna, ako zase matka niesla zodpovednosť za ľudskú a náboženskú formáciu dcér. Môžeme si teda predstaviť, ako Jozef učil Ježiša prvé modlitby, rozprával mu príbehy vlastného národa, učil ho sláviť náboženské sviatky a vysvetľoval Božie prikázania. Každú sobotu kráčali uličkami Nazareta do tamojšej synagógy. Približne od 12. roku života sa spolu s rodičmi Ježiš zúčastňoval pravidelných púti do chrámu v Jeruzaleme. Želám všetkým otcom, aby podľa vzoru svätého Jozefa aj oni spolu so svojimi manželkami odovzdávali deťom hlbokú vieru a zbožnosť a učili ich pracovitosti.

Evanjelium podľa Matúša pri Jozefovi viackrát používa slovo „vziať“. Jozef si vzal Máriu za svoju manželku. Pred prenasledovaním Herodesa Jozef vzal svoju manželku a dieťa a utie- kol do Egypta, aby po Herodesovej smrti znova vzal manželku a dieťa a vrátil sa do Izraela a usadil sa v galilejskom Nazarete. Toto slovo „vziať“ charakterizuje Jozefa ako človeka, ktorý sa vie postarať o druhých, dokáže vziať na seba zodpovednosť a stotožniť sa s poslaním, ktoré mu je určené. Ak pri zvestovaní Ježišovho narodenia sa píše, že dieťa bude „Emanuel“ = „Boh s nami“, tak aj o Jozefovi môžeme povedať, že objavil túto Božiu lásku a dokázal byť manželom a otcom, ktorý neodišiel, ale bol s Máriou a Ježišom. Podľa židovského náboženstva bol to otec, ktorý pri obriezke oznamoval meno svojho dieťaťa. Môžeme predpokladať, že to tak bolo aj pri Ježišovej obriezke na ôsmy deň po jeho narodení. Pri obetovaní Ježiša a pri jeho nájdení v chráme Jozef stojí po boku Márie. Evanjelista Lukáš hovorí, že Simeon požehnal Ježišových rodičov (Lk 2, 34). Keď sa 12 ročný stratil v chráme, matka Mária povie: „Tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.“ (Lk 2, 48). Jozef je označený výrazom „tvoj otec“ a hovorí sa o bolesti pri hľadaní, tzn. evanjelista podáva obraz nádherného starostlivého Jozefovho otcovstva.

Chcem pripomenúť, že Sväté písmo nám podáva o Jozefovi a Márii obraz mimoriadne zbožných ľudí, ktorí zachovávali predpisy Pánovho zákona. Boli zasnúbení, ale nežili ešte v jednej domácnosti. Bolo to možné až po svadbe presne podľa toho, ako to požadoval Mojžišov zákon. Svadba sa konala zvyčajne do jedného roka po zásnubách. Obdobie jedného roka bol prípravou na spoločný život. Žena po svadbe odchádzala z domu otca a bývala v dome svojho manžela.. Manžel sa staral o živobytie a manželka viedla domácnosť. Jozefov dom v Nazarete sa teda stal príbytkom Svätej rodiny. Skúste si prečítať príbeh obetovania v chráme v Lukášovom evanjeliu 2, 22 - 40. Až 5-krát sa spomína, že Jozef a Mária konajú to, čo káže Pánov, resp. Mojžišov zákon, (lebo Pán Boh ho dal Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj). Vyprosujme si aj my túto vernosť Pánovmu zákonu.

Evanjelista Matúš sa pozerá na osobu a konanie svätého Jozefa očami Starého zákona. Na začiatku Ježišovho rodokmeňa v jeho evanjeliu stojí patriarcha Abrahám a na konci je to „patriarcha“ Jozef. Preto aj do modlitieb o svätom Jozefovi vkladáme oslovenie „patriarcha“. Môžeme vidieť istú podobnosť medzi týmito dvoma postavami. Abrahám je známy svojou vernosťou a poslušnosťou voči Bohu. Poslúcha Boží hlas a odchádza z rodnej krajiny do kra- jiny Kanaán (porov. Gn 12). Poslušne plní Boží príkaz, aby obetoval svojho syna Izáka (porov. Gn 22). Podobným spôsobom je vyobrazená Jozefova poslušnosť Božím príkazom. Poslušne plní Božiu vôľu a prijíma Máriu, svoju manželku, a jej dieťa. Berie malého Ježiša a jeho mat- ku a odchádza do Egypta, aby sa odtiaľ po istom čase poslušne vrátil do Palestíny. Putovanie Jozefa pripomína starozákonné putovanie patriarchov Abraháma, Izáka, Jakuba a Jozefa, ktorýpage7image1758662912 taktiež zišli do Egypta, aby sa napokon vrátili a usadili v zasnúbenej krajine. Jozef je napo- kon označený ako spravodlivý muž, čo je vlastnosť, ktorú udeľuje Kniha Genezis patriarchovi Abrahámovi (porov. Gn 15, 6). Do popredia tak má vystúpiť jeho poslušnosť Božiemu slovu. Evanjelistovi Matúšovi záležalo na tom, aby nám Jozefa predstavil ako toho, ktorý do bodky vyplnil Božiu vôľu, a tak slúžil dôstojne ako otec Božiemu Synovi. Zamerajme sa na tento ob- raz Jozefa, keď o sebe tvrdíme, že chceme žiť podľa Svätého písma.

Je tu ešte jedna starozákonná postava, ktorá nesie podobnosť aj podľa mena aj podľa ko- nania s manželom Panny Márie. Je to patriarcha Jozef Egyptský, jeden z dvanástich synov pa- tariarchu Jakuba. Kniha Genezis uvádza, že jeho otec ho mal najradšej spomedzi synov, preto jeho bratia ho predali zo žiarlivosti do egyptského otroctva (porov. Gn 37). Jozef mával sny a mal aj schopnosť vykladať ich význam. Faraónovi vysvetlil význam slov a predpovedal mu, že po siedmich úrodných rokoch príde sedem rokov neúrody. Faraón ho ustanovil za správcu egyptských sýpok a zmenil mu meno na „Živiteľ zeme“. Keď na krajinu doľahol hlad, faraón odkázal hladujúcim: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie.“ (Gn 41, 55) Preto v tejto charakteristike vidíme podobnosť s novozákonným Jozefom. Boh aj s nazaretským Jozefom komunikoval cez sny a on sa stal pre Svätú rodinu jej živiteľom. Aj prostredníctvom tohto mimoriadneho roka nám Pán Boh hovorí: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie.“ Chceme nasledovať príklad svätého manžela, pestúna a ochrancu.

Matúšovo evanjelium spomína tri Jozefove sny. V jednom mu anjel oznamuje, aby si vzal Máriu za manželku, v druhom, aby utiekol do Egypta a v treťom, aby sa vrátil naspäť do izrael- skej krajiny. Môžeme povedať, že Jozef je človekom snov. Je mužom ktorý vie snívať. Prijal Boží príbeh do svojho života a stal sa jeho súčasťou. Manželia a otcovia, buďte odvážnými mužmi snov, ktorých Boh bude vždy pevnou súčasťou.

Chcem ešte poukázať na jeden drobný, ale krásny detail, ktorý vystihuje Jozefovu povahu. Keď Svätá rodina uteká pred kráľom Herodesom, evanjelista Matúš píše, že Jozef „vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“ (Mt 2, 14) Ten výraz „za noci“ nie je len časový údaj. Má hlbokú symboliku. Jozef je skutočne Ježišov otec a to síce nie v biologickom význa- me, ale otec ako ten, kto stráži a chráni svoju rodinu. Nerobí to iba „vo dne“, keď je všetko vi- diteľné a predvídateľné, ale robí to aj „za noci“, pričom vieme, že „noc“ a „temnota“ sú v Biblii často symbolom neistoty a strachu. Sväté písmo tak k jemnosti matky Márie, bezbrannosti dieťaťa Ježiša kladie aj obetavosť, odvahu a prezieravosť otca Jozefa. Manželia a otcovia, strážte a chráňte svoje rodiny ako svätý chrám a ako ten najvzácnejší poklad, ktorý vám Boh zveril. Robte to a j vtedy, keď prídu skúšky a pochybnosti. Nech Vám nechýba odhodlanie a múdrosť svätého Jozefa.

Jozef sa nespomína počas Ježišovho verejného účinkovania. Niektorí odborníci usudzujú, že zomrel skôr, než Boží Syn začal ohlasovať Božie kráľovstvo. Máme pred sebou obraz, kto- rý je celej Cirkvi aj mne veľmi blízky. Je to obraz Jozefa – patróna dobrej smrti. Jozef zomiera v blízkosti dvoch najmilovanejších osôb – svojej manželky Márie, ktorú vždy verne a čisto mi- loval a „svojho“ Syna, o ktorého sa so všetkou láskou otca staral. Vprosujme si aj my pokojnú a zbožnú hodinu smrti. Svätý Jozef, oroduj za nás.

(pripravil: František Trstenský)

 

LITÁNIE K SV. JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Jozef, oroduj za nás
Preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás Svetlo patriarchov, oroduj za nás
Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás Pestún Božieho Syna, oroduj za nás Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za násHlava slávnej Rodiny, oroduj za nás
Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás
Jozef najčistejší, oroduj za nás
Jozef najmúdrejší, oroduj za nás
Jozef najmocnejší, oroduj za nás
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás
Jozef najvernejší, oroduj za nás
Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás Milovník chudoby, oroduj za nás
Príklad robotníkov, oroduj za nás
Ozdoba domáceho života, oroduj za nás Ochranca panien, oroduj za nás
Opora rodín, oroduj za nás
Útecha ubiedených, oroduj za nás
Nádej chorých, oroduj za nás
Patrón umierajúcich, oroduj za nás Postrach zlých duchov, oroduj za nás Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane. 

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.

R: A za správcu všetkého svojho majetku.

 

Modlime sa:

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahosla- venej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli

dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvra- caj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva živo- ta, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

 

RÔZNE MODLITBY K SV. JOZEFOVI

 

Modlitba dňa zo slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na spáse všetkých ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi I.

Svätý Jozef, ochraňuj náš dom a Božie požehnanie vylievaj v ňom. Na všetkých, čo v ňom žijeme, nech v láske a v jednote rastieme. Aby nás pokoj a radosť sprevádzali, aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali, aby sme s láskou pracovali, a tak cestou do neba putovali. Z môjho srdca dnes táto prosba planie, ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie. Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká, daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká. Odstráň všetko zo sŕdc von, čo chce zničiť tento dom. Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež, o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš. Nech žijeme každý deň ako v Nazarete, a svedčíme o láske tu na tomto svete. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi II.

Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi III.

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, opravdivý ženích Panny Márie. Oroduj za nás, aj za tých, čo tohto dňa (tejto noci) zomierajú. Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás hriešnych, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi IV.

Prívetivý sv. Jozef, pre česť, ktorú ti udelil večný Otec, keď ťa povýšil, aby si ho zastupo- val na zemi pre jeho syna Ježiša a bol mu pestúnom, vypros mi, drahý svätec, od Boha milosť, po ktorej túžim. Sláva Otcu.

Priateľský sv. Jozef, pre lásku, ktorú mal voči tebe Ježiš, keď ťa uznával za svojho nežného otca a s úctou ťa poslúchal ako zdvorilý syn, veľmi ťa prosím, drahý svätec. vypros mi od Boha milosť, o ktorú ťa prosím. Sláva Otcu.

Čistý sv. Jozef, pre mimoriadnu milosť, ktorú si získal od Ducha Svätého, keď ti dal za manželku svoju vlastnú Nevestu, našu drahú Mamu, vypros mi, drahý svätec, od Boha mi- losť, po ktorej veľmi túžim. Sláva Otcu.

Nežný sv. Jozef, pre čistú lásku, ktorou si miloval Ježiša ako svojho Syna a Boha a Pannu Máriu ako svoju milovanú manželku, popros, drahý svätec, Najvyššieho, aby mi udelil milosť, o ktorú ťa úpenlivo prosím. Sláva Otcu.

Láskavý sv. Jozef, pre veľké potešenie, ktoré si cítil v srdci, keď si sa rozprával s Ježišom a Máriou a slúžil im, nech mi, drahý svätec, milosdrný Boh udelí milosť, po ktorej tak túžim. Sláva Otcu.

Požehnaný sv. Jozef, pre krásny osud, ktorý si mal, keď si zomrel v náručí Ježiša a Márie a bol si nimi potešovaný počas svojej agónie a smrti, získaj mi, drahý svätec, svojím mocným príhovorom u Boha milosť, o ktorú ťa prosím. Sláva Otcu.

Slávny sv. Jozef, pre rešpekt, ktorý má voči tebe celý nebeský dvor ako k Ježišovmu pes- túnovi a ženíchovi Panny Márie, vysliš, drahý svätec, moje prosby, o ktoré ťa vrúcne prosím so živou vierou a získaj mi milosť, po ktorej tak túžim. Sláva Otcu.

Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás.

Modlitba k sv. Jozefovi V.

Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spo- meň si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volal o tvoju ochranu, alebo ťa prosil o prího- vor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi VI.

Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoj- ho syna/svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkos- tiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milos- ti pre časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalos- ti. Amen. Ježiš, Mária ,Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednej chvíli môjho života. Ježiš, Mária, Jozef! Vo vašej prítomnosti pokojne od- ídem zo sveta. Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Božského Srdca, oroduj za nás.

Modlitba k sv. Jozefovi VII.

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim de- ťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o Svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedo- kázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen.

 

Modlitba k sv. Jozefovi VIII.

Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľ- nému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre po- moc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen.

Prosby na počesť skrytého života svätého Jozefa s Ježišom a Máriou

Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do mojej duše a posväcoval ma.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do môjho srdca a inšpiroval ho láskou.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do mojej mysle a osvecoval ju.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moju vôľu a posilňoval ju.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moje myšlienky a očisťoval ich.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moje túžby a usmerňoval ich.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš pohliadol na moje skutky a požehnal ma.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš rozpálil láskou k Nemu.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša napodobňovanie tvojích čností.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša skutočnú pokoru ducha.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša mäkkosť srdca.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša pokoj duše.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša bázeň pred Otcom.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša túžbu po dokonalosti.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša jemnosť srdca.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša čisté srdce plné lásky.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša sväté prijímanie utrpenia.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša múdrosť viery.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša vytrvalosť v dobrých skutkoch.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša silu niesť svoje kríže.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša odpútanosť od materiálnych vecí tohto sveta.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vždy kráčať po úzkej ceste vedúcej do neba.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vyhýbať sa všetkým príležitostiam na hriech. Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša svätú túžbu po večnej radosti.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vytrvať pri Ňom až do konca.
Svätý Jozef, neopusť ma.
Svätý Jozef, pros, aby ťa moje srdce nikdy neprestalo milovať a aby ťa moje srdce i pery

neustále chválili.

Svätý Jozef, pre lásku, ktorú si mal k Ježišovi, daj, aby som sa naučil milovať Ho. Svätý Jozef, prijmi ma milostivo za svojho oddaného služobníka.
Svätý Jozef, dávam sa ti; prijmi moje prosby a vypočuj moje modlitby.
Svätý Jozef, neopusť ma v hodine mojej smrti.

Svätý Jozef, ďakujem Ti.
Ježiš, Mária, Jozef, dávam vám svoje srdce i svoju dušu.