Katolícka univerzita ocenila čestným doktorátom kardinála Meisnera

meisner

Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku dnes ocenila čestným titulom doctor honoris causa arcibiskupa – metropolitu z Kolína nad Rýnom Joachima kardinála Meisnera. Ocenenie si z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzal za neochvejnú angažovanosť v ohlasovaní evanjelia, za službu budovania všeobecnej Cirkvi, za empatiu a podporu výchovy a vzdelávania, ako aj za pomoc ľuďom v núdzi a v rozličných potrebách aj na Slovensku. O udelení čestného doktorátu rozhodla Vedecká rada KU na svojom zasadnutí dňa 14. apríla 2011.

„Základným predpokladom zodpovednosti kresťana je vedomie nutnosti žiť a tvoriť. Len človek vytvára kultúru a je za ňu zodpovedný, len on ju chápe, dedí, hodnotí, zveľaďuje, a tak dokazuje, že týmto svojím pôsobením prekračuje animalistický rozmer svojej existencie,“ povedal vo svojom príhovore k akademickej obci rektor prof. Tadeusz Zasępa. Poznamenal, že centrom takejto formácie je práve univerzita, najmä katolícka univerzita. Tu sa študenti a vysokoškolskí učitelia podľa neho učia tvoriť, učia sa slúžiť a teda vytvárať kultúru. „Potvrdením takéhoto prístupu je osoba jeho eminencie Joachima kardinála Meisnera. Jeho srdce a myseľ sa dávajú Cirkvi v rôznych úradoch, dávajú sa Strednej a Východnej Európe, ktorú chápe a miluje, ľuďom, ktorí sú neistí, hľadajúci, ako aj mládeži – nádeji a budúcnosti Cirkvi,“ dodal rektor.

Kardinál Joachim Meisner sa vo svojej prednáške po udelení čestného doktorátu zameral na svedomie ako normovanú normu konania. „Svedomie teda má byť kultivované ako je aj sudca viazaný povinnosťou dobre sa vyznať v zákonoch. Platí síce, že svedomie ani potom nestráca svoju dôstojnosť, keď sa z neprekonateľnej neznalosti mýli,“ povedal kardinál a podotkol: „Svedomie je „norma normata“, teda norma, ktorá je normovaná skutočnosťou a príkazmi Boha. Nejestvuje žiadne svedomie bez tejto predchádzajúcej normy. Božia pravda v skutočnosti stvorenia a v prikázaniach sa pre ľudský spoločný život aktualizuje prostredníctvom svedomia.“

Lauátio ocenenému Joachimovi kardinálovi Meisnerovi predniesol pedagóg KU a generálny vikár Spišskej diecézny prof. Anton Tyrol, ktorý okrem iného vyzdvihol jeho ochotu pomáhať Slovensku. „Kardinál má nielen materiálnu pomoc, ale aj srdce pre tých, ktorí sú na ňu odkázaní. Z týchto jeho možností pomáhať – za čím treba vidieť ochotu mnohých nemeckých dobrodincov a precízny systém, ktorý dokáže aj drobné milodary zhromažďovať – a z dobroty jeho srdca sme mali aj my na Slovensku mnohoraký úžitok,“ zdôraznil.

Odovzdanie čestného doktorátu bolo súčasťou slávnosti otvorenia nového akademického roka 2011/2012 na KU, ktorá na svojich štyroch fakultách aktuálne vzdeláva približne 8 500 poslucháčov v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Novinkou na Filozofickej fakulte KU je od nového akademického roka možnosť pre absolventov bakalárskeho štúdia psychológie získať magisterský titul počas dvojročného štúdia. Pedagogická fakulta KU bude vzdelávať v troch nových bakalárskych študijných programoch pedagogika, liečebná pedagogika a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii, na Fakulte zdravotníctva KU pribudli v bakalárskom štúdiu programy fyzioterapia a verejné zdravotníctvo, okrem nich fakulta prijímala prvých poslucháčov aj na doktorandské štúdium ošetrovateľstva. Doktorandské študijné programy náuka o rodine a misijná a charitatívna činnosť sú novinkou na Teologickej fakulte KU, ktorú bude nasledujúce štvorročné obdobie v úrade dekana viesť prof. Cyril Hišem.

KU vznikla v roku 2000 s dvoma fakultami, pedagogickou a filozofickou. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Jej predchodcami boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách univerzity (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v minulom akademickom roku študovalo 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.

TK KBS informoval Vladimír Buzna

( TK KBS, vb; ml ) 20110928026