Komplexné reštaurovanie svätyne kostola sv. Petra z Alkantary je úspešne ukončené!

 Dňa 10. júla 2020 sme úspešne ukončili všetky reštaurátorské práce na kompexnej obnove interiéru svätyne kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Samotné reštaurátorské práce začali po postavení celoplošného lešenia v závere prvého mesiaca roku 2020.

V prvej fáze boli práce zamerané na odstránenie všetkých sekundárnych náterov na zvislých konštrukciách svätyne, pričom bolo potrebné zachovať najstaršiu, pôvodnú stredovekú vrstvu. Výmer týchto plôch je 423,4 m2. Následne sa tieto práce aplikovali na klenbu do medzirebrových polí, ktorých výmer je 175,6m2. Záverečné práce v tejto prvej fáze boli realizované na samotných kamenných rebrách sieťovej klenby, ktorých výmer je 92,6 m2. Celková plocha je 691,6m2. Prvý fáza zároveň zahŕňala aj odstránenie všetkých sekundárnych (cementových) omietok, ktoré sa nachádzali najmä v exponovaných a namáhaných častiach.

V druhej fáze sa aplikovali nové vápenné omietky s finálnou úpravou, lokálne sa upevňovali pôvodné omietky a staticky sa upevňovali poškodené kamenné rebrové články, medzirebrové polia a nadokenné oblúky. Do tejto fázy obnovy boli zaradené práce na demontáži okenných výplní štyroch okien v abside svätyne, ktoré nespĺňali technické parametre a ani umelecké. 

V tretej fáze reštaurátorskej obnovy boli práce zamerané na začistenie všetkých povrchov, aby tak boli pripravné na finálnu úpravu. Zachytenie pôvodných farieb a ich vyhodnotenie bolo v tejto fáze rozhodujúce pre poslednú fázu obnovy. 

V posledná, štvrtá fáza reštaurátorskej obnovy bola retuš v plnom rozsahu, najmä na kamenných rebrách klenby svätyne, gotických okien a sedílie ako aj na ďalších nástenných nálezoch... V tejto fáze boli osadené nové výplne na všetkých štyroch oknách svätyne.

V rámci tejto reštaurátorskej obnovy bolo osadené aj nové trasovanie elektroinštalácie i ďalších prvkov modernizácie podľa projektovej dokumentácie.

Dnešný pohľad na zreštaurovanú svätynu kostola je jedinečným podľadom do dávnej minulosti, ktorá sa touto obnovou nanovo stala prítomnou pre nás a ďalšie generácie a ktorý nám odkrýva precíznosť našich predkov, keď koncom 15. storočia postavili náš chrám.