Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 5 žiadostí na rok 2021

projekty 2021

 Začiatkom februára naša farnosť odovzdala  5 nových žiadostí na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Názov žiadosti pre projekty kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.1:

1. Výmena sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 

2. Bočný oltár sv. Ondreja z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom, ÚZPF 1619/1-10, sochárska výzdoba - záverečná etapa 

 

Názov žiadosti pre projekt kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.3:

1. Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) // follow-up projekt 

II. etapa: výskum, dokumentácia, redakcia a predtlačová príprava

 Názov žiadostí pre projekty kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch v podprograme 1.1

1. Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch – II. etapa (omietky vnútornej strany múru a vstupnej brány), ÚZPF č. 372/3, 372/2

2. Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, ÚZPF: 372/1 

Veríme, že podané žiadosti budú úspešne schválené a tak zásadným spôsobom pomôžu k  obnove našich sakrálnych pamiatok.