Nadišiel nám čas pre duchovné prijímanie Krista

comunione spirituale

 

Vstúpili sme do obdobia 14 dní, v ktorých bude absentovať slávenie liturgie uprostred spoločenstva veriacich v našich chrámoch. Preto je dôležité, aby sme sa správne zorientovali v tak úplne novej situácii duchovného života.

Viac ako inokedy nám Cirkev ponúka tzv. duchovné prijímanie.

Sväté prijímanie – je dvojznačný termín, ktorým označujeme Eucharistiu (sviatosť Kristovho tela a krvi), ako aj akt prijatia tejto sviatosti.

 

Duchovné prijímanie definoval Tridentský koncil ako „akt túžby po spoločenstve s Kristom, prítomným v Eucharistii, vzbudený vierou, ktorá pôsobí skrze lásku“ (porov. Gal 5, 16). Vo svätom prijímaní máme teda do činenia s dvojakým aspektom Ježišovej prítomnosti: podstatná prítomnosť Kristovho tela a krviduchovná prítomnosť jeho osoby. V duchovnom prijímaní však máme možnosť vstúpiť iba do duchovnej prítomnosti Krista. Tento rozdiel je potrebný ako základ na správne pochopenie faktu, že duchovné prijímanie nemôže nikdy nahradiť sväté prijímanie. 

Duchovné prijímanie neznamená prijať Eucharistiu duchovne, ale prijať prítomnosť Krista v mojom živote, čo je jeden z účinkov Eucharistie. Túžba byť s Pánom, žiť s ním, byť v jeho prítomnosti. K tomu sa logicky vyžaduje viera v Kristovu prítomnosť, láska ku
Kris­tovi a túžba po jeho prítomnosti. Duchovne prijímať môže teda každý, kto verí v Krista, miluje ho a túži žiť v je­ho prítomnosti.

Prajeme Vás a vyposujeme, aby sme si nanovo posilnili počas týchto dní túžbu po Kristovi osobnou i spoločnou modlitbou vo svojich rodinách, ktorá bude  zároveň vyrastať z čítania Božieho slova.

Modlitba:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.