Nedeľa Božieho milosrdenstva

Božie milosrdenstvo

Všetko sa to začalo prostredníctvom sestry Faustíny (vlastným menom Helena Kowalska). Narodila sa 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v mnohodetnej rodine. Pokrstená bola vo farnosti sv. Kazimíra vo Swinicach Warckich 27. 8. 1905. Po niekoľkých rokoch služby v zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

Žila neobyčajne bohatým duchovným životom, ktorý bol preplnený rozličnými mystickými darmi. Jej misia spočívala v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske, vyprosovaní Božieho Milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové formy praktizovania
kultu Božieho Milosrdenstva (obraz, sviatok, ruženec, Hodina Milosrdenstva ), a tiež dala
podnet k vzniku apoštolského hnutia Božieho milosrdenstva. Zomrela 5.októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj „Denníček duše", ktorý patrí k vynikajúcim dielam mystickej literatúry. V roku 1995 bola uznaná za duchovnú spoluzakladateľku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Pápež Ján Pavol II vykonal jej beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a v roku 2000 ju vyhlásil za svätú.
Z denníka sestry Faustíny: Lebo Boh je milosrdenstvo samo. Je milosrdný a zároveň je milosrdenstvo samo. Stačí len jedno: „dôveruj mi". A to je podstata Božieho milosrdenstva: „dôveruj Bohu a buď milosrdný k ľuďom". Lebo z týchto vecí budeš súdený pri poslednom súde.
Sv. Faustína nám zanechala krásny odkaz o Božom milosrdenstve. Odkaz, v ktorom môže nájsť spásu každý z nás. A aké je tajomstvo tohto odkazu? Tajomstvo spočíva v kulte Božieho milosrdenstva. Ten sa skladá zo štyroch častí.
 

Obraz Božieho milosrdenstva

Práve tu v tomto obraze sa Ježiš Kristus zobrazuje pre nás všetkých ako milosrdenstvo samo. Zo srdca mu vychádzajú dva lúče svetla. Jeden svetlý, ktorý značí vodu, ktorá obmýva a ospravedlňuje duše. Je symbolom Božej lásky a dobroty k nám. Druhý červený lúč, značí krv, ktorá je životom duše. Na tomto obraze má Ježiš jednu nohu vpredu. Je to krok, ktorý robí Ježiš ku každému z nás.

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Ježiš opísal túto modlitbu apoštolke Božieho milosrdenstva, ako modlitbu uzmierujúcu Boží hnev. Vykupiteľ prikázal sestre modliť sa takýmto spôsobom:
Na začiatku sa modlí: Otčenáš, Zdravas' Mária a Verím v Boha.
Na veľkých zrnkách: Večný Bože, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Na konci sa modlí (3x): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
 
S modlitbou korunky spojil Ježiš jedno všeobecné prisľúbenie a štyri osobitné. Všeobecné prisľúbenie vyjadril počas zjavenia z 22. mája 1937 a zopakoval ho 28. januára 1938 slovami : „Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť." V máji 1938 Spasiteľ tento prísľub doplnil, keď vysvetlil, že korunkou si možno vyprosiť všetko, čo je v súlade s Božou vôľou. Ježiš je pripravený dať „Všetko", čo v spomenutom kontexte znamená aj spasiteľné milosti, aj časné dobrodenia pre spoločenstvo i pre jednotlivcov. Potvrdenie všeobecného prisľúbenia nájdeme aj v skorších zjaveniach z novembra 1936: „Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote". Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto korunku."
 

Sviatok Božieho milosrdenstva

Medzi rôznymi pobožnosťami, ktoré súvisia s Božím milosrdenstvom, má práve tento sviatok osobitné miesto. V denníku nachádzame záznam. Keď som odišla zo spovednice, začula som slová: "Môj obraz v tvojej duši už je. Túžim, aby bol ustanovený sviatok Milosrdenstva. Chcem, aby tento obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom Milosrdenstva". Ježiš vo svojom zjavení vyslovil prísľub: „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov i trestov."

 

Hodina Božieho milosrdenstva

Úryvok z denníka sestry Faustíny: "O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj zvlášť o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do môjho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie ..." „Dcéra moja, snaž sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíľu vojdi do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu. Prajem si, aby každé stvorenie ctilo moje milosrdenstvo, ale najprv ty, lebo tebe som dal najhlbšie poznať toto tajomstvo".

 

zdroj: www.upcbb.sk