Páter Lombardi k 1. výročiu pontifikátu pápeža Františka

Francesco con Lombardi

 V tieto dni pred blížiacim sa prvým výročím pontifikátu Svätého Otca Františka sa objavuje v médiách viacero komentárov na túto tému. Latinskoamerický pápež Bergoglio počas krátkeho, ale intenzívneho obdobia dvanástich mesiacov od pamätného 13. marca 2013 vzbudil všeobecnú pozornosť nielen voči otázkam cirkevným. Páter Federico Lombardi, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice, považuje za podstatnú črtu tohto prvého roka pontifikátu „veľký záujem ľudí“ – a ako dodáva, nielen praktizujúcich katolíkov, ale všetkých ľudí celého sveta – o tohto pápeža a o jeho posolstvo. Hovorí: „Je to niečočo – ako si myslím a dúfam  je veľmi hlboko zakorenené v srdciach ľudíktorí sa cítili byť zasiahnutí slovom láskypozornostimilosrdenstvablízkostiv ktorom skrze človekapápežaprichádza Božia láska.“ Vymenúva ďalej niekoľko udalostí, ktoré boli pre neho osobne veľmi oslovujúce, počnúc prvým nezabudnuteľným objavením sa nového pápeža na balkóne Baziliky sv. Petra. Hovorca Vatikánu spomína tiež umývanie nôh mladistvým vo väzení na Zelený štvrtok, návštevu Lampedusy, ktorá bola silným vyjadrením blízkosti ľuďom zabudnutým a opusteným a tým, ktorí prišli o život na ceste za nádejou v lepšiu budúcnosť. Ďalej Svetové dni mládeže v Riu de Janeiro či púť do Assisi. Páter Lombardi pokračuje: „Pripomínam – povedal by som –programový dokument, apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudiumv ktorej máme skutočne srdce pápeža, vyjadrené veľmi jasneveľmi obsažne ako program jeho pontifikátuA potom konzistórium v mesiaci februárToto všetko nám hovorí, aký intenzívny bol tento rok akoľkých aspektov sa dotkolkoľko stretnutí sa uskutočnilo.“


Pápež František má predstavu Cirkvi, ktorá vychádza zo seba v ústrety človeku. Hovorí o nevyhnutnej reforme. Páter Lombardi na otázku, ako sa zmenila Cirkev, odpovedá: „Cirkev sa mi skutočne javí ako putujúci ľudTo je najcharakteristickejšia črtazmysel pre veľkú dynamickosťPápež dal veľký impulz a
kráča s Cirkvouktorá hľadá Božiu vôľuktorá adá svoje poslanie v dnešnom svete pre dobro všetkých, idúc naozaj k perifériám, až po hranice sveta. Pápež často hovorí o pastierochktorí  vpredu pred stádomuprostred neho a za stádomaby mu pomohli nájsť svojucestuMyslím si, že on to naozaj robí takto a vyzýva celú Cirkev, aby bola na ceste.“ 


Podľa pátra Lombardiho sa silný zmysel pre dynamiku odráža predovšetkým v pláne blížiacej sa synody, v ktorej sa Cirkev sústredí na centrálne miesto rodiny v spoločnosti. Medzi ďalšími významnými obrazmi, ktoré sa mu vynárajú v mysli hodnotiac prvý rok pontifikátu pápeža Františka, hovorí o generálnych audienciách: „Pápež prechádzajúci pomedzi ľudípápež, ktorý ich pozdravuje, obdarúva úsmevom a najmä zastavuje sa pri chorýchToto jeho jasné rozhodnutieže chorí  prvíktorých pozdraví po ukončení katechézysa mi zdáveľmi významnéktorí trpiaktorí  slabí majú prioritu v srdci pápeža a Cirkvipretože majú vysokú prioritu v evanjeliu.“


Nakoniec páter Federico Lombardi reaguje ja na otázku, čo znamená byť hovorcom pápeža Františka? „Myslímže veľmi pekná je skutočnosťže protagonistom je sám pápežteda je tým, kto hovorí vzbudzujúc záujem ľudí svojimi slovami, kto sa ich dotýka svojimi formuláciami, je to on sámnepotrebuje zvláštneho sprostredkovateľaTo je pre mňa veľmi pozitívna skúsenosť a je to to, po čom som vždy tak trochu túžil: aby sa pápež približoval k srdciam ľudí bezprostredne, priamo, bez odstupubez zábran. Hovorca, ako nazývameriaditeľa Tlačového strediskaposkytuje informácie, ktoré  však viac informáciami z pozadiaorganizačného charakteru, o rozhodnutiachktoré sa prijímajú, aj tie  dôležitéale samotné slovo pápeža pre ľudí, pre svet, pre Cirkev, prichádza k nim priamoTo sa mi zdáveľmi pekné a podstatné.“
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/11/p%C3%A1ter_lombardi_k_1._v%C3%BDro%C4%8Diu_pontifik%C3%A1tu_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/slo-780469
Vatikánskeho rozhlasu