Pripomíname si 7. výročie pontifikátu Benedikta XVI.

papa bello

Vatikán/Bratislava, 19. apríla (RV/TK KBS) – Kolégium kardinálov zvolilo pred siedmimi rokmi – 19. apríla 2005 - za 265. pápeža Katolíckej cirkvi nemeckého kardinála Josepha Ratzingera, ktorý si pre svoj pontifikát vybral meno ::Benedikt XVI.::

1. MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ O BENEDIKTOVI XVI.

„Jeho pontifikát sa ukazuje ako veľký dar pre celú Cirkev,“ hovorí v rozhovore pre TK KBS a Rádio LUMEN Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V mene Konferencie biskupov Slovenska mu k 7. výročiu pontifikátu praje dobré zdravie, veľa telesných a duchovných síl.

Arcibiskup Zvolenský obdivuje Benedikta XVI. predovšetkým ako učiteľa, ktorý vysvetľuje texty Svätého písma. „Svoju múdrosť prejavil aj vo veľkom počte kníh, ktoré môžeme od neho čítať, ale chcem zdôrazniť najmä ten rozmer, akým obdivuhodným, hlbokým, jednoduchým a zároveň prijateľným a zrozumiteľným spôsobom pre kohokoľvek, prednáša posolstvo Svätého písma,“ hovorí Mons. Zvolenský.

Pri príležitosti siedmeho výročia i jeho nedávnych 85. narodenín vyjadril metropolita Mons. Zvolenský radosť a vďaku za jeho službu Kristovho námestníka. „Zároveň v modlitbách osobitne spomíname a myslíme, že by sme boli obdarení jeho návštevou. Keď už nie v roku 2012, ešte lepšie by bolo, keby prišiel v roku výročia príchodu našich svätých vierozvestcov, teda v roku 2013,“ dodáva arcibiskup.

2. VÝROČIE PONTIFIKÁTU SI PRIPOMENIEME 7. MÁJA

Na Slovensku si siedme výročie pontifikátu Benedikta XVI. osobitne veriaci pripomenú počas slávnostnej svätej omše v pondelok 7. mája o 17:00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. „Pozývam na ňu všetkých, ktorí môžu prísť, aby sme našou prítomnosťou a spojením sa, vytvorením spoločenstva v modlitbe, ešte v tento deň osobitným spôsobom prosili za Svätého Otca,“ povedal predseda KBS.

3. ĎALŠIE BLAHOŽELANIA K 7. VÝROČIU PONTIFIKÁTU

Benediktovi XVI. dnes prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu k výročiu jeho pontifikátu zablahoželalo mnoho ľudí, ktorí zároveň hodnotili uplynulé roky jeho pôsobenia. Podľa arcibiskupa Chieti Vasta Mons. Bruna Forteho ide o pontifikát dramatický, ale súčasne zreteľný: „Je to dramatický pontifikát vzhľadom na časy, v ktorých sa uskutočňuje. Nachádzame sa v období nasledujúcom po strete civilizácií, ktorý sa mnohým zdal nevyhnutný a dokonca jedinou cestou budúceho vývoja, stretu, ku ktorému sa pápež postavil s veľkou prezieravosťou, so zreteľnými slovami, odmietajúcimi každé násilie uskutočňované v mene Boha. Dramatickosť však nespočíva len vo veľkých kontextoch, ako vo všeobecnej kríze, ktorá globálne zasahuje obývaný svet, predovšetkým Západ; je to aj kríza, ktorú pápež pociťuje v prvej osobe, a ku ktorej sa vyjadril veľmi jasne, predovšetkým v zriadení Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Práve v tejto súvislosti je zreteľné posolstvo pápeža Benedikta XVI. Nepoddáva sa pokušeniu rezignácie alebo pesimizmu. Dokonca viac ako inokedy ukazuje húževnatosť v odpovedi ´áno´ Bohu v Ježišovi Kristovi, vo vydávaní svedectva v horizontoch zmyslu a nádeje, pamätajúc na to, že kresťanstvo je možnou cestou k záchrane v súčasnej kríze. Toto vidíme v naliehavosti jeho veľkých tém o kresťanstve, predovšetkým v téme viery, ktorá je práve tou autentickou obnovou, ktorú tento pápež žiada od Cirkvi.“

Podobne ako jeho predchodca, aj Benedikt XVI. sa zameriava na úlohu laických hnutí pri obnovovaní úsilia o novú evanjelizáciu. Podľa Salvatora Martineza, predsedu talianskeho Hnutia obnovy v Duchu Svätom, „Benedikt XVI. potvrdil a obnovil veľké témy podstaty chariziem“ a ako dodal: „Je to pápež, ktorý pozýva laikov, aby nanovo odovzdávali dôveru nádeji, Evanjeliu nádeje. Rôznym spôsobom zdôrazňuje potrebu, ktorú pre novú evanjelizáciu predstavujú hnutia, laici...“

„Pápež slova“, aj takto možno nazvať Benedikta XVI., ktorý so svojim magistériom predstavuje určitú výzvu pre médiá. Riaditeľ talianskeho denníka Avvenire Marco Tarquinio tvrdí, že „v Josephovi Ratzingerovi, súčasnom pápežovi Benediktovi XVI., sa to, čo bolo jeho veľkou kresťanskou múdrosťou, stalo niečím viac a niečím iným“. Riaditeľ denníka to považuje za „znamenie význačného protikladu v dnešnom svete“. Ako dodal, médiá z neho vytvorili klišé a on sa na ne napriek tomu obrátil, ako aj „na svet, ktorý má opačné poradie hodnôt“. Prevrátil klišé o svojej osobe a o kázaní Cirkvi a urobil tak na základe kľúčových otázok dnešnej doby.

4. O TEOLÓGII BENEDIKTA XVI. KARDINÁL KOCH

Kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, predstavil v uplynulých dňoch v Ríme svoju knihu s názvom „Tajomstvo horčičného zrnka. Základy teologického myslenia Benedikta XVI.“. Rozhovor s ním nájdete na ::tomto mieste.::

Ide o prvý zväzok edície realizovanej za podpory Inštitútu pápeža Benedikta XVI. Kardinál Koch sa pri názve knihy inšpiroval Svätým písmom a obrazom z nej, ktorý často používa aj súčasný Svätý Otec. „Poukazuje na to, že všetko to, čo je vo svete a v Cirkvi dôležité, sa začína od malého semena. Svätý Otec interpretoval tento obraz, aby vysvetlil, že Cirkev sa stále nachádza v čase medzi Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedeľou.“

Podľa kardinála je život Svätého Otca úzko spätý s Veľkou nocou aj preto, že sa narodil a bol pokrstený práve na Bielu sobotu. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa kardinál Koch pri príležitosti 7. výročia pontifikátu vrátil aj k práci pápeža v ekumenickej oblasti: „Verím, že to, čo Svätý Otec povedal v Erfurte počas stretnutia s Evanjelickou cirkvou v Nemecku, je veľmi dôležité pre jeho ekumenickú víziu: teda, že otázka Boha je najdôležitejšou otázkou súčasnosti, v našej spoločnosti a je veľmi dôležité, aby všetky Cirkvi a spoločenstvá svedčili o prítomnosti Boha v tomto svete. Po druhé, zdôraznil kristocentrickú víziu kresťanskej viery: myslím si, že všetky naše kresťanské svedectvá môžeme upriamiť na Vzkrieseného Pána. Toto je najhlbší základ ekumenizmu.“

( TK KBS, RV; ml ) 20120419016