Rada KBS pre históriu vydala vyhlásenie k roku 1950.

barbarská noc

 Jej plné znenie: Ľudská pamäť si uchováva minulé udalosti. Niektoré z nich sú prijemné, iné smutné a bolestné. Takáto pamäť necharakterizuje len jednolivca, ale aj spoločenstvá, osobitne cirkevné spoločenstvo. V tomto roku nám prichodí pripomenúť si rok 1950, ktorý patril k najťažším rokom, aký Katolícka cirkev na Slovensku v 20. storočí prežila. Ak bol rok 1949 rokom otvoreného stretu s komunistickým režimom, rok 1950 bol rokom masových perzekúcií, rokom likvidačných praktík. V súvislosti s rokom 1950 si pripomíname niekoľko závažných udalostí. Prvou je vykonštruovaný politický proces Augustína Machalka a spol. s desiatimi predstaviteľmi mužských reholí, ktorý sa konal v dňoch 31. marca - 4. apríla 1950 v Prahe. Išlo o prvý monsterproces v tzv. ľudovodemokratickej ČSR s organizovanou verejnosťou a masovým propagačným využitím. Po tomto procese nasledoval otvorený útok proti reholiam.

Akcie "K", "R", "P" "B"

Realizovala sa akcia "K" (kláštory). Zvláštny rozkaz ministra vnútra z 12. apríla 1950 určil začiatok akcie na noc 13. na 14. apríla 1950. Nastala barbarská noc. Presne o polnoci sa príslušníci bezpečnosti začali dobýjať do kláštorov. Nadránom rehoľníkov zvážali do sústreďovacích stredísk. Druhá etapa akcie "K" sa uskutočnila 3.-4. mája 1950.

Po akcii "K" nasledovala 28.-31. augusta 1950 realizácia akcie "R" (rehoľníčky) - násilné sústredenie ženských reholí, ktoré pokračovalo v ďalších etapách až do sedemdesiatych rokov. Pokus o likvidáciu mužských a ženských reholí bol necitlivých zásahom proti Katolíckej cirkvi. Veď rehoľné spoločenstvá sprevádzali Katolícku cirkev prakticky od zrodu európskej kresťanskej kultúry. Vždy boli nositeľmi kultúry. vzdelanosti a dávali Cirkvi významné obrodné impulzy pri hľadaní nových ciest.

Ďalším zásahom do života Cirkvi  bola akcia "P". Pod rúškom hnutia návratu greckokatolíckov do Pravoslávnej cirkvi komunistický režim presadzoval likvidáciu Greckokatolíckej cirkvi. Z tohto dôvodu sa zišiel dňa 28. apríla 1950 v Prešove nelegálny sobor, ktorý rozhodol o zrušení únie s Rímom proti vôli väčšiny veriacich. Kňazi a veriaci, ktorí ostali verní únii, boli kruto prenasledovaní.

V júli 1950 sa uskutočnila akcia "B" -biskupi. Katolícki biskupi sa ocitli v domácom väzení. Boli prísne izolovaní a strážení orgánmi štátnej bezpečnosti. Od apríla do septembra 1950 bezpečnosť zaistila a odovzdala do vyšetrovacej väzby štyroch slovenských biskupov.

Bohoslovecké fakulty

V snahe úplne ovládnuť, kontrolovať, regulovať a usmerňovať výchovu kňazského dorastu boli všetky teologické fakulty a učilištia vyňaté spod spôsobnosti ministerstva školstva a dozor nad nimi prevzal Štátny úrad pre cirkevné veci. Nadväzne na to bolo prijaté vládne nariadenie č.112/1950 Zb. zo 14. júna 1950. To stanovilo, že všetko rímskokatolícke bohoslovecké štúdium v Česku sa má sústediť na štátom zriadenej Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Prahe a na Slovensku v Bratislave. Zanikli diecézne semináre a začala sa perzekúcia bohoslovcov, ktorí odmietli nastúpiť na štátom založenú bohosloveckú fakultu.

Skrytá Cirkev a odkaz roku 1950.

Práve v roku 1950 sa začala úspešne rozvíjať obranná reakcia Cirkvi. Od 29. septembra 1950 sa uskutočňovali tajné kňazské a o rok neskôr už aj tajné biskupské vysviacky. Zrodila sa skrytá Cirkev, ktorá pracovala tam, kde mala oficiálna štruktúra Cirkvi zviazané ruky. Rok 1950 bol rokom poníženia a prenasledovania Katolíckej cirkvi, rokom veľkých obetí biskupov, kňazov, rehoľníkov a laikov, ale aj rokom začiatku veľkého spytovania svedomia a nových nádejí a perspektív do budúcnosti. V atmosfére strachu a trpkosti z prenasledovania vyrástla nová generácia slovenských katolíkov, opatrná, ale súčastne pevná a rozhodnutá nevzdávať sa viery. Našu spomienku a úctu si zaslúžia všetci tí, ktorí svojím utrpením vydali svedectvo Pravde. Aj v dnešnom čase sú pre nás posilou.