Realizácia sanačných úpravy svätyne kostola sv. Petra z Alkantary

sanačné omietky

Ešte dňa 3. 11. 2015 bola odsúhlasená Projektová dokumentácia záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Žiline.  Predmetom projektovej dokumentácie bolo prístupnenie františkánskej krytpy identifikovanej archeologickým výskumom, riešenie sanácie  výrazne poškodených omietkových vrstiev interiéru a obvodového muriva svätyne kostola prevzdušňovacím kanálom, realizácia obnaženia vonkajšej strany kamenných murív krypty a vytvorenie prevetrávacej vzduchovej dutiny nad priestorom krypty, odstránenie starších asfaltových vrtiev zo zvislých kamenných obvodových stien svätyne, realizácia nových sanačných omietkových vrstiev a novej podlahy s jednotlivými konštrukciami.

Počas uplynulých mesiacoch sme v rámci realizácie komplexných sanačných úprav svätyne aplikovali na zvislých konštrukciách nové sanačné omietky. Keďže zrealizovaný archeologický výskum v roku 2014/2015 v celom priestore svätyne odhalil aj príčinu nadmerného zavlhnutia kostola, pristúpili sme k realizácii komplexných sanačných úprav svätyne, ktorej súčasťou je odstránenie nevhodnej cementovej omietky na severnej stene svätyne a následne odstránenie tekutej lepenky zo samotného kamenného muriva. Práve táto tekutá lepenka zabraňovala uvoľňovaniu vlhkosti do takej miery, že pieskovcové kamenné murivo vykazovalo jasné znaky degradácie. Celková plocha takto nevhodne atakovaných omietok bola 42 metrov štvorcových na severnej stene svätyne. Absida a južná stena svätyne bola v prvom kroku reštaurátorským výskumom vyhodnotená a následne boli cementové a iné novodobé omietky odstránené  v celkovej ploche 50 metrov štvorcových. Druhým krokom bol zrealizovaný stavebno-historický výskum, ktorý odhalil niekoľko zaujímavosti, za pozornosť stojí nájdenie primárnej niky na južnej strane svätyne. Nasledovala bezprostredná príprava kamenného muriva na všetkých zvislých konštrukciách svätyne na aplikáciu sanačných omietok, ktorá spočívala vo vyplnení všetkých špár špeciálnou murovacou maltou s trassom. Následne sa naniesol prednástrek sanačnej omietky v 100% krytí muriva. Po technologickom vyschnutí sa v troch samostatných vrstvách nanášala samotná vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, pričom poslednú, finálnu vrstvu realizovali reštaurátori. 

V dotknutá časť zrealizovanej obnovy bola následne zameraná na aplikáciu hydroizolačnej stierky na podlahovú konštrukciu vrátene plochy pod hlavným oltárom  sv. Petra z Alkantary, osadenie tepelnej izolácie Styrodur 3050 v hrúbke 100mm a nakoniec vybetónovanie podlahovej vrstvy s potrebnými konštrukčnými prvkami.

Samotná realizácia uvedených prác bola nevyhnutná pred stavebno-technický stav kostola ale aj pre finálne položenie nášľapných vrstiev.

 

Tento projekt bol finančne podporený Ministerstvom kultúry SR.