Rektor prof. Tadeusz Zasępa: Vždy buďme hrdí na našu Katolícku univerzitu v Ružomberku

10. výročie KU

  Príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasępu, PhD. na zhromaždení akademickej obce KU pri príležitosti 10. výročia KU 12. mája 2010.

Katolícka univerzita v Ružomberku sa vo svojej vzdelávacej aj vedeckej činnosti venuje širokému okruhu otázok, ktoré možno zhrnúť pod spoločný názov „kresťanská kultúra“. Táto kultúra má svoj historický i súčasný rozmer. Jeden aj druhý sa vnútorne spájajú so široko chápanou náboženskou inšpiráciou a prejavujú sa v teologickej, filozofickej, sociálnej, humanistickej a umeleckej tvorbe. Univerzita sa zaoberá uvedenými oblasťami kresťanskej kultúry v rámci svojich štyroch fakúlt. Ide totiž o to, aby najdôležitejšie otázky týkajúce sa človeka, zmyslu jeho života, štruktúry jeho bytia a výtvorov jeho ducha boli vyjadrené v reči vedy tak, ako ich chápe intelekt veriaceho človeka. Viera ho nemá obmedzovať, ale naopak urobiť schopným hlbšie vnímať ľudskú skutočnosť. S kresťanským profilom nášho akademického prostredia sa spájajú vedecké aktivity v tých disciplínach, ktoré sa u nás rozvíjajú. Keďže si uvedomujeme, že na iných vedeckých pracoviskách sa takýmito otázkami nezaoberajú, takto my reagujeme na túto spoločenskú potrebu. Naďalej chceme prinášať do slovenskej vedy a kultúry naše osobité reflexie. Najmä v oblasti výskumu národných dejín, pri ktorom je nevyhnutné poznať dejiny západného i východného kresťanstva a cirkevné dejiny až po naše časy, časy mučeníckych svedkov a obnovy tej Cirkvi, ktorá mala zaniknúť. V tejto súvislosti treba poznamenať, že ak tí, ktorí skúmajú naše dejiny, nebudú zohľadňovať  tento kresťanský prúd, ťažko sa im podarí vystihnúť slovenskú mentalitu a postoje Slovákov v dejinách a ukázať bohatý kultúrny ornament národného života spojený s kresťanstvom. Udalosti, ktoré sa odohrali na Slovensku v apríli 1950 a ich výročné spomienky potvrdzujú, že možno uvažovať takýmto spôsobom.

 


 
Do kontextu udalostí v Katyni v roku 1940 možno zaradiť „slovenskú Katyň“ – „Barbarskú noc“ a Prešovský sobor v roku 1950, teda snahu zničiť inteligenciu a duchovných vodcov Slovenska tak zo západnej, ako aj východnej tradície. Ale kresťanstvo a jeho pravda o zmŕtvychvstaní nedovolili, aby zomreli nádeje veriacich. Ba čo viac, pápež Ján Pavol II. oživil nádeje národov, aj Poliakov a Slovákov, ešte raz ukázal, čo znamená kresťanstvo pre celú Európu. Naša univerzita sa cíti byť nositeľom tejto myšlienky a je si vedomá svojej zodpovednosti. Zároveň si chce zachovať svoju otvorenosť, pripravenosť na širokú spoluprácu a ochotu formovať myseľ i srdce celej akademickej obce, aby týmto spôsobom rozširovala priestor pravdy, dobra a krásy – hodnôt, bez ktorých sa ani Európa, ani svet nemôžu udržať.

 

 

 

 

Náboženstvo sa vždy pokladalo za najvznešenejšiu sféru a obsah ľudských zážitkov. Osud človeka, jeho vnútorná dráma, vzťah k druhej osobe priamo poukazujú na podstatné spojenie ľudskej osoby so svetom náboženských hodnôt. Dôvodom k našej hrdosti je fakt, že profesor našej univerzity Imrich Vaško, ktorý v tomto roku zomrel, spracoval dielo Milana Rúfusa, ktorý celú svoju poéziu, zahrňujúcu ľudskú kultúru – duchovnú i materiálnu, pretkal – ako zlatou niťou – náboženskými prvkami.

Ak by človek vlastnil len časť ľudskej kultúry a pritom by s pohŕdaním pristupoval k iným, podobal by sa disharmonickému monštru. Človek, ktorý by podceňoval intelektuálnu kultúru a venoval by sa iba fyzickej kultúre, kultúre svojho tela, nebol by v plnosti človekom. Podobne by takým bol aj človek, ktorý by rozvíjal iba svoju myseľ a zabúdal by na srdce, alebo ktorý by uprednostňoval technickú kultúru a zanedbával by mravnú a náboženskú kultúru. Človek sa totiž rozvíja v mnohosti kultúr. Nemôže ale strácať podstatný kontakt s jednotou kultúry ako základným a podstatným rozmerom jeho existencie a bytia.

Desiate výročie oslavuje v tomto roku na Slovensku rozhlasová stanica, politická strana,  ale aj naša katolícka univerzita. My sa môžeme tešiť z 12 500 absolventov, ktorí pracujú po celom Slovensku, a ktorí vnášajú do škôl a iných pracovných prostredí dobrého ducha a profesionálny prístup. Naši absolventi majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Sme hrdí na to, že bolo vydaných 620 monografií,  zborníkov a skrípt, že bolo zorganizovaných mnoho konferencií a domácich aj medzinárodných sympózií. Toto všetko je živo prítomné v slovenskej kultúre a otvára ju pre Európu i svet. 

Tešíme sa aj z priestorovej stabilizácie napriek tomu, že sme začínali na „zelenej“ lúke. Priestory Teologickej fakulty v Košiciach sú po rekonštrukcii ideálnym priestorom pre vzdelávanie a výchovu. Filozofická fakulta sídli v rekonštruovanej budove od roku 2006, v tomto roku sa dokončila jej prístavba. Pred niekoľkými týždňami sme požehnávali nové priestory Fakulty zdravotníctva. Pedagogická fakulta sa začína stabilizovať v nových priestoroch a obetavo ich zo dňa na deň obnovuje. Mesačne pribúda v našej Univerzitnej knižnici 1 000 knižných jednotiek. Celkový stav knižničného fondu bez historických knižníc a fondov pracovísk mimo Ružomberka dosiahol 120 000 zväzkov. Vlani bola obohatená vzácnym darom knižnice prof. Milana S. Ďuricu, ktorý venoval KU približne 30 000 zväzkov. Pred nami je úloha realizovať výstavbu novej Univerzitnej knižnice, nakoľko terajšie priestory knižnice sú len provizórne. V končiacom sa akademickom roku 2009/2010 študovalo na univerzite 7 800 študentov,  5 000 v dennej a 2 800 v externej forme štúdia, vrátane 339 doktorandov. KU zamestnáva takmer 700 zamestnancov. 

Naučili sme sa aktívne pracovať na riešení vedeckých úloh a spolupracovať na projektoch s ostatnými domácimi i zahraničnými inštitúciami. Tešíme sa z podpory zahraničných inštitúcií, ktoré financujú výskum na našej univerzite. Sme radi, že stanovené kritériá pre potvrdenie terajšieho zaradenia KU medzi univerzitnými vysokými školami sme v roku 2009 splnili, o čom sme v marci tohto roku informovali ministerstvo školstva. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým učiteľom, zamestnancom, priateľom KU, ale aj absolventom a študentom,  ktorí sa na tomto úspechu podieľali! Vždy buďme hrdí na Katolícku univerzitu v Ružomberku, integrálnu časť všeobecnej Katolíckej cirkvi.

Drahí študenti, je potrebné, aby ste pri formovaní Vášho života, teraz i v budúcnosti, čo najviac čerpali z prameňov kresťanstva. Stojte na strane pravdy, dobra a života. Usilujte sa zachrániť ľudský charakter pokroku, pokoj, podobu ľudskej lásky, úctu ku každému človeku.  Dokážte vidieť lásku, námahu a obetu vašich rodičov a celých pokolení, ktorých dedičstvo preberáte. Nevstupujte do oblasti „kultúry smrti“ – narkománie, alkoholizmu, erotizmu, násilia, hazardu.Vo vašom živote a konaní buďte Kristovými svedkami. Otvorte mu dvere vašich mladých sŕdc.

V Ružomberku 12. mája 2010
 

Na univerzite vyvrcholili oslavy desaťročnice

 

RUŽOMBEROK (12. mája 2010) - Slávnostným zhromaždením akademickej obce vyvrcholili v stredu 12. mája oslavy 10. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Slávnosti sa zúčastnili viacerí významní hostia zo Slovenska i zahraničia, akademickí funkcionári, predstavitelia samosprávy, pedagógovia a študenti. Akademickej slávnosti predsedal rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý vo svojom príhovore upriamil  pozornosť na súčasnosť univerzity, ktorá sa podľa jeho slov vo svojej vzdelávacej aj vedeckej činnosti venuje kresťanskej kultúre.

 

"S kresťanským profilom nášho akademického prostredia sa spájajú vedecké aktivity v tých disciplínach, ktoré sa u nás rozvíjajú. Keďže si uvedomujeme, že na iných vedeckých pracoviskách sa takýmito otázkami nezaoberajú, takto my reagujeme na túto spoločenskú potrebu. Naďalej chceme prinášať do slovenskej vedy a kultúry naše osobité reflexie," uviedol rektor. Podľa jeho slov je to zvlášť potrebné najmä v oblasti výskumu národných dejín, pri ktorom je nevyhnutné poznať dejiny západného i východného kresťanstva a cirkevné dejiny až po naše časy, časy mučeníckych svedkov a obnovy tej Cirkvi, ktorá mala zaniknúť. "V tejto súvislosti treba poznamenať, že ak tí, ktorí skúmajú naše dejiny, nebudú zohľadňovať tento kresťanský prúd, ťažko sa im podarí vystihnúť slovenskú mentalitu a postoje Slovákov v dejinách a ukázať bohatý kultúrny ornament národného života spojený s kresťanstvom," pripomenul Tadeusz Zasępa.

V závere poďakoval všetkým učiteľom, zamestnancom, priateľom KU, ale aj absolventom a študentom, ktorí sa na úspechu univerzity v mnohých oblastiach podieľali. "Stojte na strane pravdy, dobra a života. Usilujte sa zachrániť ľudský charakter pokroku, pokoj, podobu ľudskej lásky, úctu ku každému človeku," vyzval rektor.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie najvyšších ocenení - Veľkej zlatej, striebornej a bronzovej medaily a Medaily za zásluhy o vznik KU osobnostiam a inštitúciam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom počas desiatich rokov existencie univerzity zaslúžili o jej rozvoj. Oslavy 10. výročia pokračujú 13. mája jedným zo sprievodných podujatí - futsalovým turnajom o putovný pohár rektora KU. V dňoch od 17. do 21. mája sa budú pedagógovia, študenti a priatelia univerzity zúčastňovať ďakovnej púte do Ríma, ktorá je spojená s audienciou u pápeža Benedikta XVI.

KU vznikla v roku 2000 ako nástupkyňa Pedagogického inštitútu sv. Ondreja a neskôr Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave. Pri vzniku mala dve fakulty - pedagogickú a filozofickú, neskôr pribudla teologická fakulta a fakulta zdravotníctva.

V súčasnosti univerzita vzdeláva 7 800 študentov, 5 000 v dennej a 2 800 v externej forme štúdia, vrátane 339 doktorandov. Od roku 2004 je mimoriadnym a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU deviata najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2009 KU ako "skokana" roka v progresivite rozvoja.

Viac informácií o výročí nájdete na špacializovanej stránke www.ku.sk/jubileum.