http://www.farnostokolicne.sk

Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" : sochárska výzdoba a záverečná etapa je zrealizovaná v rozsahu schváleného projektu v r. 2021.

oltárna výzdoba sv. Ondreja 2021

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary vyvolala realizácia sanácie vlhkosti trojlodia kostola v druhom polroku 2017 (pozri: www.farnostokolicne.sk/clanok/realizujeme-stavebne-upravy-trojlodia-1etapa-sanaciu-vlhkosti

www.farnostokolicne.sk/clanok/stavebne-upravy-trojlodia-1-etapa-sanacia-vlkosti-zakladovych-muriv-je-hotova 

 Danú realizáciu sanácie vlhkosti bolo možné zrealizovať aj pod podlahou bočného oltára sv. Ondreja, keďže menza oltára bola nie kamenná ale drevená (už aj sekundárna). Zároveň stav oltára si už dávno vyžadoval reštaurátorskú obnovu a tak na základe týchto okolností sme sa zhodli na zámere komplexnej reštaurátorskej obnovy tohto dnes najstaršieho ranobarokového oltára. Dňa 19.07.2017 bola reštaurátormi zrealizovaná demontáž oltára a dňa 4.10.2017 bol oltár prevezený do Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Po vypracovaní Návrhu na reštaurovanie, ktorý bol schválený Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a po schválení našej žiadosti na Ministerstve kultúry SR sme v druhom polroku 2018 zrealizovali 1. etapu reštaurovania (pozri: www.farnostokolicne.sk/clanok/1-etapa-restaurovanie-oltarnej-architektury-bocneho-oltara-sv-ondreja-je-zrealizovane  )

V tom istom čase - 26.10.2018 sme v interiéri kostola na mieste, kde stál bočný oltár sv. Ondreja v rámci realizácie Obnovy pôvodných úrovní podláh trojlodia kostola objavili pôvodný zamurovaní vstup do kostola, ktorý je zároveň staticky poškodený (obnova je  dnes súčasťou realizáce projektu "Stavebné úpravy interiéru kostola - II. etapa).

V druhom polroku 2020 sme v reštaurátorských ateliéroch zrealizovali II. etapu reštaurovania "bočný oltár sv. Ondreja" - oltárna architektúra a sochárska výzdoba.  V tejto etape obnovy boli vykonané reštaurátorské práce na oltárnej architektúre do finálnej fázy s kompletnou farebnou retušou a záverečnou konzervačnou vrstvou, zároveň boli spustené práce na čistení a petrifikácii sochárskej zložky.

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/restaurovanie-bocny-oltar-sv-ondreja-ii-etapa-oltarna-architektura-socharska-vyzdoba-je-zreal

V roku 2021 sme reštaurátorsky obnovili sochársku výzdobu oltára v rozsahu schváleného projektu MK SR 2021. 

Pre rok 2022 naša farnosť odovzdala žiadosť MK SR pre finančnú podporu pre realizáciu záverečnej etapy reštaurátorskej obnovy Bočného oltára sv. Ondreja.

 

 
replica rolex