Slávili sme slávnosť Porciunkuly

detail fragment

 Prvé augustové dni sa v našej farnosti niesli v znamení slávnosti Porciunkuly. 02. augusta, v deň slávnosti Porciunkuly sme slávili večernu liturgiu slávnosti, ktorej predsedal duchovný otec farnosti spoločne s pánom kaplánom Jozefom a diakonom Petrom. Pán kaplán Jozef vo svojom príhovore veľmi výstižne poukázal nielen na historický prierez slávnosti ale aj na aktuálnosť samotnej slávnosti Porciunkuly.

" Dnešná doba je zlá, často počúvame či sami hovoríme. Ale doba bola zlá aj za čias sv. Františka. Ale František upriamil svoju pozornosť na to najpodstatnejšie - na nasledovanie Ježiša Krista. A prial si, aby toto spoznali všetci. Preto to vyjadril aj Božej Matke a samotnému Ježišovi. A jeho túžba bola vyslyšaná" - uviedol pán kaplán Jozef. 

Slávnostnú sv. omšu Porciunkuly sme vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary slávili aj v nedeľu 04. augusta o 11:00 hod. V úvode  slávnosti duchovný otec privítal hlavného celebranta HEDr. Petra Olexáka, PhD a všetkým poprial požehnané slávenie liturgie. Slávnostný kazateľ ponúkol všetkým veriacim veľmi hlbokú exegézu evanjelia o hospodárovi, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu a ktorá poukázala na zmysel samotného života. " Hospodár vo svojom projektovaní, čo urobí s veľkou úrodou neráta s nikým iným, iba so sebou. Duša, jedz, pi, veselo hoduj!  Byť bohatý pred Bohom nie je možné, ak  vo svojom projektovaní  života nebude rátať s ostatnými. Hospodárovo projektovanie je zároveň pomenované bláznostvom - Blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život... Projektovať bez Boha sa stáva bláznostvom.  Boh je ten, ktorý nám zároveň ukazuje, v čom spočíva zmysel života - v láske, ktorá nám On sám dáva, aby sme sa tak stali pred Bohom skutočne bohatí" - uviedol vo svojom príhovore. Následne sme po prinesení obetných darov vyjadrujúcich mariánsky rozmer slávnosti pristúpili k sláveniu a prijatiu Eucharistie.

V závere slávnosti duchovný otec farnosti vyjadril nasledovné. Život sv. Františka nám poukazuje, ako naplniť slová slávnostného celebranta - sv. František pochopil, čo znamená byť bohatý pred Bohom a preto svoj život prežil v láske k Bohu a k blížnym a preto projektoval svoj život s pohľadom na Boha a blížnych, aby tak spoločne dosiahli spásu. A toto sv. František určite vnútorne pochopil pri pohľade na Pannu Máriu v kostolíku v Porciunkule. Aj táto farnosť má "svoju" Pannu Máriu, ktorej tvár sa nám ako jediná zachovala z pôvodného neskorogotického oltára kostola a ktorá po stáročiach absencie je dnes opäť s nami pri tomto slávení Porciunkuly, aby sme aj my pri pohľade na Božiu Matku z Okoličného vnútorne pochopili, v čom spočíva zmysel nášho života. Za všetky tieto požehnané chvíle duchovný otec v závere slávnosti poďakoval duchovnému otcovi Petrovi ako aj všetkým prítomným.

 

Bohu a jeho matke Márii patrí nesmierne Ďakujeme.

 

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/udalost-farnosti/slavnost-porciunkuly-2013