Spustili sme projekt komplexnej obnovy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v rámci dotačného systému MK SR "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.6

interiér kostola klenba

 V tejto časti Vám prinášame rámcový pohľad na začínajúcu komplexnú obnovu interiéru kostola:

 

Základná charakteristika stavby

Kostol bol postavený v rokoch 1480-1492 a obnovovaný v r.1697. Posledné komplexnejšie stavebné úpravy boli realizované v období 1903-1904, kedy bol objekt reštaurovaný arch.O.Sztehlom. Kostol predstavuje trojloďový, neskorogotický sakrálny objekt s gotickou vežou a polygonálnym uzáverom presbytéria. Kostol má presbytérium orientované s miernym vychýlením severovýchodným smerom. Pre zjednodušenie sú v popisoch uvádzané základné svetové strany.
Na severnej strane sa k bočnej lodi pripája kolmo kaplnka so sieťovou klenbou a neskorogotickými oknami. Pri južnej stene medzi presbytériom a sakristiou je gotická veža. Kostol s kláštorom tvoria ucelený architektonický komplex so zachovaným autentickým výrazom a autentickými architektonickými a konštrukčnými detailmiKostol sa zachoval temer v intaktnej neskorogotickej podobe, završujúcej stredoveký vývinový proces sakrálnej architektúry. Jeho architektonické riešenie charakterizuje výškovo zjednotené halové trojlodie s hĺbkovo koncipovaným presbytériom. Vyspelé tvaroslovné formy, blízke staviteľom južného Nemecka a Rakúska, sa prejavili v krížení rebier v severnej kaplnke, z časti v type krúženej klenby v samotnom kostole a v sústave zachovaných neskorogotických plastických prvkoch.
V kontexte funkcie stavby - ako františkánskeho kláštorného kostola observantov prináleží formálne predisponovaným reprezentačným stavbám rehole.(M.Sabadošová) 

Etapizácia obnovy areálu kostola sv.Petra z Alkantary

Postupná komplexná obnova predmetnej pamiatky je realizovaná farnosťou od roku 2008 po jednotlivých samostatných na seba nadväzujúcich ucelených etapách.

Do toho času realizované etapy:
1. OBNOVA KROVU A 
STREŠNYCH ROVÍN (2010-2011)
2. SANAČNÉ ÚPRAVY EXTERIÉR (2009)
3. REALIZÁCIA MÚZEA LADISLAVA MATTYASOVSZKÉHO (2011)
4. REALIZÁCIA PARKU PÁTRA LINČOVSKÉHO 
(2011) a iluminácia fasád (2013) 5. OBNOVA INTERIÉRU KOSTOLA – 1.ETAPA (2014-2018)

Kontinuálne prebieha:
6. REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA PRVKOV INTERIÉRU 
KOSTOLA

Plánované ďalšie etapy obnovy pamiatky:
7. STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU – II.ETAPA (predpoklad realizácie 2019-2021)-práce obsiahnuté v tomto projekte
8. STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU – III.ETAPA (predpoklad ukončenia 2023)
9. KOMPLEXNÁ OBNOVA FASÁD 
(predpoklad začiatku realizácie po 2023)

Postupne sú vo väzbe na realizované práce priebežne zabezpečované výskumné práce ako i významné počiny spojené s prezentáciu historických hodnôt súboru a jeho postupnej obnovy.

Do toho času boli zrealizované a uzavreté nasledovné práce prieskumné práce:

- Dendrochronologický prieskum krovu (Ing.Tomáš Kyncl, Brno, 2009)
- Stavebno-historický prieskum krovov (Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., Ing. Renáta Korenková,PhD., Ing. arch. Zuzana Grúňová a Ing. Lubor Suchý a Ing. arch. Karol Ďurian, 2012).
Reštaurátorsky výskum (PÚSR Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, pod vedením Akad. soch. J. Matáka, 2017),
Čiastkový reštaurátorský výskumu stien a interiéru kostola (Mgr. art. Peter Hrachovský, Mgr. art. Tomáš Molnár, 2009),
Archeologický výskum priestoru svätyne a trojlodia (Archeovýskum s.r.o., Mgr. Ľuboslav Záhorec, 2014 a 2015) Archeologický výskum priestoru krypty rodu Okolicsanyi (Archeovýskum s.r.o., Mgr. Ľuboslav Záhorec, 2016)
- Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum (Mgr.Sabadošová, 2018)
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie braných kamenných prvkov v exteriéri a interiéri (Mgr.art.Martin Kukura, 2019)
Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovane – omietky a nátery na klenbách (PÚSR Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, pod vedením Akad. soch. J. Matáka, 2017)
Odborný posudok zavlhnutia spodnej stavby (Ing.Bako J.PhD.2018) 

 

Súčasťou prezentácie pamiatky a jej súčastí boli v posledných rokoch nasledovné aktivity účasti medzinárodných podujatiach:
2011-2012 - 
výstava "Zlatom a ohňom" v múzeu Cluny
2012-2013 - výstava "Europa Jagellonica" Kutná Hora, Varšava, Postupim

2011 – otvorenie Múzea Ladislava Mattyasovszkého (MLM) ako súčasti projektu Sakrálna cesta vrátane organizácie odbornej konferencie venovanej historickým súvislostiam vzniku a dochovaným hodnotám súboru. 2012 – prezentácia MLM pri udeľovaní Výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá výstavy súťaže C.E.Z.A.R 2012. 2012 – prezentácia MLM v rámci výstavy architektonických diel súťaže cena ARCH 2012

2017 – realizácia výstavy SNG v Bratislave – Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500 – a jej doplňujúcich a sprievodných programov organizovaných v Bratislave a v Okoličnom (kurátor: PhDr.Buran, SNG) 2018 – prezentácia realizácie MLM v rámci putovnej výstavy architektonických diel Ó HORY, HORY, HORY – Frágnerova galéria Praha, Design Factory Bratislava, Vila Flóra Starý Smokovec 

Skrátený opis obsahu jednotlivých etáp:

1. OBNOVA KROVU A STREŠNYCH ROVÍN (2010-2011)

rámci etapy bola zrealizovaná v ucelených dvoch celkoch (strecha trojlodia-2010, strecha svätyne-20111) komplexná sanácia krovu vrátane doplnenia jeho devastačne poškodených častí (pomúrnice) realizácia prekrytia striech novou krytinou (Tondach- Viedenská bobrovka) vrátane kompletnej výmeny klampiarskych výrobkov z Cu plechov.

2. SANAČNÉ ÚPRAVY EXTERIÉR (2009)

rámci tejto etapy bola realizovaná okolo fasád svätyne, kaplnky a severnej fasády trojlodia sanačná úprava spojená so vsunutím izolačného pásu z nopovej fólie so preštrkovaním a zaústením priesakových dažďových vôd do vonkajšej kanalizácie.

3. REALIZÁCIA MÚZEA LADISLAVA MATTYASOVSZKÉHO (2011)

V kláštornej chodbe prilehajúcej k trojlodiu bolo ako samostatná etapa obnovy komplexu realizované farské múzeum, dnes prevádzkované ako muzeálne zariadenie. V rámci týchto prác bol objavený reštaurovaný kamenný portál južného vstupu do trojlodia so zachovanými fragmetami pôvodných omietok ostenia a fasády kostola. Obnova portálu s doplneným dverným otvorom umožnili prepojenie ambitu bočnou loďou kostola. Medzi exponátmi múze nájdeme fragment Zvestovanie z pôvodného gotického oltárneho súboru, plastiky sv.kataríny a Barbory a kolekciu zlatníckych barokových prácz fondu farnosti vrátane monštrancie z 18.storočia.

4. REALIZÁCIA PARKU PÁTRA LINČOVSKÉHO (2011)

Táto etapa priniesla parkovú úpravu prietoru priľahlého k severnej fasáde kostola, ktorá bola doplnená drevenou plastikov sv. Františka inšpirovanou komornou plastikou akad.sochára Jána Mátheho. Súčasťou realizácie bola iluminácia severnej fasády chrámu realizovaná v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš.

5. OBNOVA INTERIÉRU KOSTOLA – 1.ETAPA

rámci tejto etapy boli zrealizované nasledovné stavebné práce:
2015 – odvlhčovací kanál svätyne a krypty v presbytériu
2016 – hrubá podlaha svätyňa a nahradenie asfaltových náterov sanačnými omietkami vo svätyni
2017 – odstránenie novodobých úrovní podláh vrátane ich násypov a realizácia odvlhčovacieho kanálu trojlodia 2018 - hrubá podlaha v priestore trojlodia

6. REŠTAURÁTORSKÁ OBNOVA PRVKOV INTERIÉRU KOSTOLA

rámci týchto prác boli do toho času zrealizované nasledovné reštauračné zásahy:
Reštaurovanie portálu južného vstupu do trojlodia a dochovaných omietok južnej fasády kostola (2011) Zreštaurovanie bočného oltáru Ukrižovania (2013-16)
Zreštaurovanie patronátnych lavíc z rodu Okoliscányi (2017)
Reštaurovanie zastavení barokovej krížovej cesty – zastavenia č.4-9 (2005-2013)
Reštaurovanie barokového oltáru sv.Ondreja z roku 1710 (1.etapa 2018)  

 

7. STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU – II.ETAPA

Súčasťou plánovanej etapyktorá je predmetom tohto projektu je:

ukončenie obnovy podláh svätyne a trojlodia vrátane nového prekrytia vstupu do krypty svätyni a krypty v kaplnke
komplexná obnova podláh kaplnky vrátane nového prekrytia vstupu do krypty
- spevnenie a stabilizácia prasklín v obvodových múrov kostola zmysle samostatnej dokumentácie časť statika

úprava tvaru empory do pôvodného stavu vrátane premiestnenia časti organu osadeného v empore
príprava realizácie obnovy pôvodného otvoru v severnej stene trojlodia
reštaurátorská obnova – klenby, rebrá, steny svätyne, trojlodia a kaplnky
reštaurátorská obnova kamenných súčastí interiéru, vrátane úpravy portálu vchodových dverí južnej fasáde - doplnenie inštalácie ÚK
realizácia novej silnoprúdovej a slaboprúdovej inštalácie
vybavenie priestoru novým osvetlením vrátane atypických združených závesných svietidiel vybavenie kostola novým audio systémom a inštaláciou EZS
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie II.etapy
propagácia pamiatky a realizovanej obnovy historického súboru