Vyjadrenia k exkomunikácii 3 kňazov a diakona

Vyjadrenie katolíckych biskupov Slovenska

18. decembra 2009 zverejnili bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a trnavský arcibiskup Róbert Bezák cirkevný trest pre kňazov Stanislava Cigáneka, Martina Chlebeka a Martina Jarabicu a následne i diakona Petra Mazúra. 

Dňa 12. decembra 2009 sa menovaní kňazi obrátili na všetkých katolíckych biskupov Slovenska s ultimatívnou výzvou, aby vyznali vieru podľa nimi stanoveného vierovyznania a zriekli sa nimi stanovených bludov. 

25. decembra 2009 neoprávnene vyhlásili exkomunikáciu všetkých diecéznych a pomocných biskupov na Slovensku.

Postup oboch arcibiskupov bol plne v súlade s predpismi Kódexu kánonického práva. Plne sa stotožňujeme s postupom oboch arcibiskupov a vyjadrujeme im plnú podporu.

Žiadame veriacich, aby od exkomunikovaných kňazov nepríjmali žiadnu duchovnú službu a neposkytovali im podporu. 

( TK KBS;jk ) 20100118032 

 

Stanovisko Konferencie vyšších rehoľných predstavených k vyhláseniu exkomunikácieV posledných dňoch polarizuje našu spoločnosť vyhlásenie exkomunikácie troch kňazov a jedného diakona Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Títo kňazi - Stanislav Cigánek, Martin Chlebek a Martin Jarabica ako aj diakon Peter Mazúr - spadajú pod právomoc svojho diecézneho biskupa. Preto v tomto prípade rozhodovali ako ich priami nadriadení dvaja arcibiskupi, bratislavský a trnavský. Obaja konali v rámci svojich kompetencií tak, ako im to nariaďuje Kódex kánonického práva. Nemožno teda ich rozhodnutie spochybniť. 

Konferencia vyšších rehoľných predstavených verejne vyjadruje svoju plnú podporu Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ako aj Mons. Róbertovi Bezákovi, ktorí troch kňazov a jedného diakona upozornili na ich pomýlené názory a udelili im aj patričný cirkevný trest, ktorý má napomôcť ich návratu. 

Spomenutí kňazi a diakon si zmenili mená a stali sa z nich bratia Michal, Bernard, Václav a Charbel. V priebehu niekoľkých dní „pocítili“ povolanie k zasvätenému životu a ako sami tvrdia, založili si aj vlastné rehoľné spoločenstvo, ktoré údajne priamo spadá do kompetencie pápeža. Nezastavili sa však len pri tom. Vo svojich výzvach o vyznanie viery a zrieknutie sa bludov pokračujú a adresujú ich profesorom na teologických fakultách a tiež všetkým rehoľným predstaveným. Hrubo a nepodložene napádajú členov rôznych rehoľných spoločenstiev na Slovensku a obviňujú ich z nevernosti duchu zakladateľa a mnohých iných neoverených faktov. Rehoľný a zasvätený život tak dehonestujú na úroveň rozkladu Cirkvi. 

Konferencia vyšších rehoľných predstavených v mene všetkých svojich členov, provinciálnych predstavených mužských reholí na Slovensku, prehlasuje, že túto ich výzvu na vyznanie viery a zrieknutie sa bludov neberie ako hodnovernú a verejne sa od nej dištancuje. 

TK KBS informoval Karol Maník

( TK KBS, km; pz ) 20100118033

 

Vyjadrenie Slovenskej spoločnosti kánonického práva k zverejneniu cirkevných trestov klerikov Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy

Slovenská spoločnosť kánonického práva po podrobnej analýze všetkých skutočností sa rozhodla vydať toto vyhlásenie. 
Konštatujeme, že traja kňazi Stanislav Cigánek, Martin Chlebek, Martin Jarabica a jeden diakon Peter Mazúr sa svojím vyhlásením a verejnou výzvou, adresovanou slovenským biskupom, dopustili vážneho osočovania biskupov Poľska, Ukrajiny, Írska i Slovenska. Vyslovili tiež tézy, týkajúce sa posvätnej moci biskupov, ktoré sú v rozpore s náukou Katolíckej cirkvi, čím naplnili skutkovú podstatu deliktov, ktoré Katolícka cirkev definuje ako heréza a schizma (porov. kán. 751 KKP). Týmto skutkom upadli do cirkevného trestu exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného (latae sententiae), preto Bratislavský arcibiskup a Trnavský arcibiskup museli pristúpiť k napomenutiu, aby tieto osoby svoje obvinenia odvolali. Keďže zmienení kňazi tak neurobili, biskupi nemohli konať inak, ako konštatovať staus quo, v ktorom sa nachádzali daní klerici a vyhlásiť, že upadli do trestu exkomunikácie latae sententiae v zmysle kán. 1364 KKP.
Slovenská spoločnosť kánonického práva sa stotožňuje s postupom dotknutých arcibiskupov, ktorý je plne v súlade s predpismi Kódexu kánonického práva. 
Ako cirkevní právnici chceme pripomenúť veriacim v Katolíckej cirkvi, že toto rozhodnutie otcov arcibiskupov má zároveň slúžiť ako pomoc veriacim uvedomiť si, že od uvedených klerikov nemajú prijímať nijakú duchovnú službu a nemajú im poskytovať žiadnu podporu v tejto ich Cirkvi škodlivej činnosti.
Týmto sa obraciame tiež na potrestaných kňazov, aby prehodnotili svoje konanie a vrátili sa do cirkevného spoločenstva, na čele ktorého stoja legitímni pastieri, ktorých legitimita pramení z jednoty so Svätým Otcom Benediktom XVI.

Prof. Ján Duda, PhD. – Spišská Kapitula
ICDr. Tibor Hajdu, PhD. - Bratislava
ICDr. Peter Holec, PhD. - Košice
ICLic. František Šútor, PhD. - Nitra
ThDr. Jaroslav Pecha, PhD. – Banská Bystrica
ICDr. Marián Feduš, PhD. - Rožňava
ICDr. František Čitbaj, PhD. - Prešov

( TK KBS, jd;jk ) 20100118028