Zverejnené posolstvo Benedikta XVI. k Svetovým dňom mládeže

  Vatikán (3. septembra, RV) - „Zakorenení v Kristovi a na ňom postavení, upevnení vo viere” (porov. Kol 2, 7) – tak znie téma Benedikta XVI. pre budúce svetové dni mládeže, ktoré budú v auguste 2011 v Madride. Dnes zverejnila Svätá stolica úplné znenie pápežovho posolstva k Svetovým dňom mládeže 2011, ktoré sa nesie práve v duchu tejto témy. Svätý Otec v ňom v úvode spomína na ostatné svetové dni mládeže v Sydney v roku 2008, kde – ako píše – mohol prežiť veľkú oslavu viery, počas ktorej pôsobil Boží Duch silou, vytvárajúc intenzívne spoločenstvo medzi účastníkmi zo všetkých kútov sveta. Preto pozýva pápež všetkých mladých aj na stretnutie do Madridu. 

 


Posolstvo je rozdelené do 6 častí. V prvej sa Svätý Otec zamýšľa nad hlbokou túžbou početných mladých – a to, aby vzťahy medzi ľuďmi boli prežívané v pravde a solidárnosti v záujme pokojnej a
šťastnej budúcnosti. Píše: „Boh je život a preto každá bytosť smeruje k životu, osobitným a
jedinečným spôsobom potom ľudská bytosť, stvorená na obraz Boží, túži po láske, radosti a pokoji. Takže chápeme, že je nezmyslom snažiť sa odstrániť Boha preto, aby žil človek! Boh je prameňom života, jeho odstránenie znamená dištancovanie sa od tohto zdroja a nevyhnutne zrieknutie sa tejto plnosti a radosti“. Mladých pápež preto vyzýva, aby zintenzívnili cesty viery a uvádza, že práve oni sú budúcnosťou spoločnosti a Cirkvi. 

V druhej časti s názvom „Zakorenení v Kristovi“ hovorí o dôležitosti viery v živote veriacich, o tom, že keď vstúpime do osobného vzťahu s Kristom, odhalí nám identitu a v
priateľstve s ním náš život rastie a
uskutočňuje sa v plnosti. „Budujte váš dom na skale. Snažte sa aj vy, všetci mladí nasledovať Kristove slová. Počúvajte ho ako skutočného priateľa, s ktorýmzdieľate cestu vášho života. S ním po boku budete schopní čeliť s odvahou a nádejou ťažkostiam, problémom, aj sklamaniam a porážkam“ – uvádza Benedikt XVI. 

V tretej časti s podnázvom „Pevní vo viere“, prirovnáva pápež dnešnú dobu ku kultúrnej situácii obdobia Kolosanov. Je tu totiž silný myšlienkový laický prúd – uvádza pápež -, ktorý chce vytlačiť Boha zo života ľudí a
spoločnosti, naznačujúc a smerujúc k vytváraniu «raja» bez Neho. „Ale skúsenosť nás učí, že svet bez Boha sa stáva «peklom»: prevláda egoizmus, rozdelenie rodín, nenávisť medzi ľuďmi a národmi, nedostatok lásky, radosti, nádeje. Naopak tam, kde ľudia a národy prijímajú prítomnosť Boha, kde ho uctievajú v pravde a
počúvajú jeho hlas, buduje sa istotne civilizácia lásky, v ktorej je každý rešpektovaný vo svojej dôstojnosti, v ktorej rastie spoločenstvo a prináša svoje plody“ – uvádza Benedikt XVI. a
pokračuje: Často nám kríž naháňa strach, pretože sa zdá byť negovaním života. V
skutočnosti je to naopak! Kríž je vyjadrením súhlasného „áno“ zo strany Boha človeku, vyjadrením jeho najväčšej lásky a tiež zdrojom, z ktorého pramení večný život.“ 

V štvrtej časti s názvom Veriť v Ježiša Krista bez toho, aby sme ho videli“ sa pápež dotýka evanjelia, v ktorom je skúsenosť viery opísaná apoštolom Tomášom – v prijatí tajomstva kríža a vzkriesenia Krista. Pápež píše, že prístup k Ježišovi je dnes pre mnohých ťažký. Naučte sa «vidieť» a «stretnúť» Ježiša v Eucharistii, kde je prítomný a blízky až tak, že sa stáva potravou na našej ceste, ďalej vo Sviatosti zmierenia, v ktorej prejavuje Pán svoje milosrdenstvo a stále nám ponúka svoje odpustenie. Spoznajte, ako slúž Ježišovi aj v biednych, chorých, v bratoch, ktorí sú v
ťažkostiach a v núdznych.“ Mladých tiež pápež vyzval na pestovanie osobného vzťahu s Ježišom Kristom vo viere. 

V piatej časti s názvom „Podopretí vierou Cirkvi a tak byť svedkami“ pápež hovorí o chápaní toho, že naša osobná viera v Krista, zrodená v dialógu s ním, je spätá s vierou Cirkvi, pretože ako veriaci nie sme izolovaní, ale prostredníctvom krstu sme členmi tejto veľkej rodiny a je to práve viera vyznávaná Cirkvou, ktorá dáva istotu našej osobnej viere.

V záverečnej šiestej časti „Smerom k Svetovým dňom v Madride“ Svätý Otec ešte raz pozýva mladých do Madridu a píše: Rozhodnutie veriť v Krista a
nasledovať ho nie je jednoduché, je poznačené prekážkami našej osobnej nedôvery ako aj mnohými hlasmi, ktoré nám ukazujú jednoduchšie cesty. Nestrácajte však odvahu, podporu hľadajte najmä v
kresťanskom spoločenstve, v Cirkvi!“
V závere adresuje Svätý Otec mladým takéto slová: 
„Drahí mladí, Cirkev ráta s každým z vás! Potrebuje vašu živú vieru, vašu kreatívnu dobročinnosť a dynamiku vašej nádeje. Vaša nádej obnovuje Cirkev, omladzuje ju a dáva jej nový elán. Preto sú Svetové dni mládeže milosťou nielen pre vás, ale pre celý Boží ľud.

 

 

zdroj: www.radiovaticana.org