http://www.farnostokolicne.sk

Dt 25-27

Dt25

 

XXV.  1 Ak vznikne medzi dvoma spor a obrátia sa na sudcov, oni ospravedlnia toho, ktorého uznajú za nevinného, a previnilca odsúdia. 2 Keď uvidia, že si vinník zasluhuje bitku, sudca ho dá natiahnuť a dá ho biť vo svojej prítomnosti; množstvo úderov bude podľa veľkosti jeho viny, 3 ale tak, aby sa neprekročila štyridsiatka, aby tvoj brat neodišiel pred tvojimi očami hrozne dosekaný. 4 Nedávaj náhubok býkovi, čo mláti na humne.

            Zákon o švagrovskom manželstve. - 5 Ak budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi: 6 prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela. 7 Ak si nebude chcieť vziať ženu svojho brata za manželku, ako je podľa zákona povinný, nech žena ide k mestskej bráne, nech sa obráti na starších mesta a nech povie: „Brat môjho muža nechce oživiť meno svojho brata v Izraeli, nechce si ma vziať za manželku.“ 8 Starší ho dajú predvolať a opýtajú sa ho. Ak povie: „Nechcem ju za manželku,“ 9 žena k nemu pristúpi, zobuje mu obuv z nohy, napľuje mu do tváre a povie: „Tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce postaviť dom svojmu bratovi!“ 10 A jeho meno nech je v Izraeli: dom zobutého!

            Trest za nestydatosť. - 11 Ak sa budú dvaja mužovia vadiť a dôjde k bitke medzi nimi a žena jedného muža v snahe vyslobodiť svojho muža z rúk silnejšieho natiahne ruku a chytí ho za prirodzenie, 12 odsekni jej ruku a nedaj sa pohnúť k nijakému zľutovaniu s ňou!

            O správnych mierach a váhach. - 13 Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, jedno väčšie, druhé menšie! 14 Nemaj v dome dvojakú efu, jednu väčšiu, druhú menšiu! 15 Maj pravé a správne závažie i pravú a správnu efu, aby si mohol dlho žiť v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 16 Veď Pánovi, tvojmu Bohu, oškliví sa ten, kto robí také veci, a protiví sa mu každá nespravodlivosť.

            Príkaz o vyhubení Amalekitov. - 17 pamätaj na to, čo ti urobili Amalekiti na ceste, keď si vychádzal z Egypta; 18 ako vyrazili proti tebe a porúbali tvoje voje, ktoré sa oneskorili pre únavu, keď si bol zmorený hladom a námahou, a nebáli sa Boha. 19 Keď ti teda Pán, tvoj Boh, dá odpočinok a podmaní ti všetky národy naokolo v krajine, ktorú ti prisľúbil, vytrieš jeho meno spopod neba. Nezabudni na to!

 

 

Dt26

 

XXVI.  Liturgické predpisy pri obetách a desiatkoch. - 1 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, aby si ju vlastnil, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, 2 vezmeš prvotiny všetkých svojich plodín, vložíš ich do koša a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby sa tam vzývalo jeho meno. 3 Pristúpiš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch (v službe), a povieš mu: „Dnes vyhlasujem pred Pánom, svojím Bohom, že som vošiel do krajiny, o ktorej on prisahal našim otcom, že nám ju dá.“ 4 Kňaz vezme kôš z tvojich rúk, položí ho na oltár Pána, tvojho Boha, 5 a ty povieš pred tvárou Pána, svojho Boha: „Môj otec bol blúdiaci Aramejčan, potom v malom počte zostúpil do Egypta a býval tam; a vzrástol na veľmi veľký, silný a početný národ. 6 Ale Egypťania nás trápili, prenasledovali a kládli na nás ťažké bremená. 7 My sme volali k Pánovi, Bohu našich otcov, ktorý nás vypočul a obrátil svoj zrak na naše poníženie, na náš trud a na našu úzkosť, 8 Pán nás silnou rukou a vystretým ramenom za veľkého strachu, znamení a zázrakov vyviedol z Egypta 9 a voviedol nás na toto miesto a dal nám krajinu, oplývajúcu mliekom a medom. 10 Preto teraz obetujem prvotiny plodov zeme, ktorú mi dal Pán.“ A necháš to pred Pánom, svojím Bohom, a budeš sa klaňať Pánovi, svojmu Bohu. 11 A tak sa v radosti hosti zo všetkých dobrôt, ktoré požehnal Pán, tvoj Boh, tebe a celému tvojmu domu, ty, levita i cudzinec, ktorý sa zdržiava u teba.

            12 Keď už budeš v treťom roku desiatkov hotový s desiatkami všetkých plodín a keď ich už odovzdáš aj levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby sa najedli a nasýtili v tvojom bydlisku, 13 povieš pred Pánom, svojím Bohom: „Vzal som zo svojho domu, čo bolo posvätené, a dal som to levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, ako si mi prikázal, neprestúpil som tvoje prikázania, ani som nezabudol na tvoje nariadenie. 14 Nejedol som z týchto vecí počas svojho smútku, nič z nich som neodložil, keď som bol nečistý, a nič som z toho neposkytol na pohrebný kar. Počúval som hlas Pána, svojho Boha, a robil som všetko tak, ako si mi prikázal. 15 Zhliadni zo svojej svätyne a z vysokého neba a požehnaj svoj izraelský ľud i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom.“

            Znenie zmluvy. - 16 V dnešný deň ti prikazuje Pán, tvoj Boh, aby si zachoval tieto ustanovenia a príkazy, aby si ich strážil a plnil z celého srdca a z celej svojej duše. 17 Dnes si vyhlásil, že Pán je tvoj Boh, že budeš kráčať po jeho cestách, že budeš zachovávať jeho ustanovenia, predpisy a príkazy a že budeš poslúchať jeho rozkazy. 18 Aj Pán dnes vyhlásil, že budeš jeho zvláštnym ľudom, ako ti povedal; že keď budeš zachovávať všetky jeho príkazy, 19 vyvýši ťa nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, slávu a česť, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal.“

 

 

Dt27

 

XXVII.  Predpisy a zákony pre čas, keď prejdú cez Jordán. - 1 Mojžiš nariadil so staršími Izraela: „Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. 2 Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán, váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom, 3 aby si na ne mohol napísať všetky slová tohoto zákona; keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom.

            4 Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariaďujem, a natrite ich vápnom! 5 Tam postav aj oltár Pánovi, svojmu Bohu, z kameňov, ktorých sa železo nedotklo, 6 z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi, svojmu Bohu, a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi, svojmu Bohu, 7 obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom, svojím Bohom. 8 Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona.“

            9 Mojžiš a kňazi z Léviho kmeňa vraveli celému Izraelu: „Dávaj pozor a počuj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Pána, svojho Boha; 10 počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariaďujem!“

            11 V ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 „Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud: Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín. 13 Oproti, na vrchu Hebal, sa postavia zasa títo zlorečiť: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali. 14 A leviti začnú mohutným hlasom volať k všetkým mužom Izraela:

            15 „Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!“ A všetok ľud nech povie: „Amen!“

            16 „Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            17 „Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            18 „Prekliaty, kto zavedie slepého na bludnú cestu!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            19 „Prekliaty, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            20 „Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            21 „Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            22 „Prekliaty, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            23 „Prekliaty, kto bude spať so svojou testinou!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            24 „Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            25 „Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla nevinná krv!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

            26 „ Prekliaty, kto nezachová slová tohoto zákona a nevyplní ich skutkami!“ A všetok ľud povie: „Amen!“

 
replica rolex