http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

výskum Smrečany 2021

 Počas posledného mesiaca roku 2021 sme na fasáde fiiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov. Výskum bol zameraný na identifikovanie a zhodnotenie jednotlivých omietkových a náterových vrtiev s určením ich stratigrafie, charakterizovanie ich technického stavu, kvality a rozsahu zachovania.

Koledovanie Dobrej Noviny 2021 u nás.....

Prezentácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v 2. polroku 2021

nástenné maľby - iluminácia

 Realizovaný projekt Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné s názvom "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary" sa dostal v druhom polroku 2021 do svojej predposlednej fázy, ktorá bola zameraná na nasledovnú stavebnú činnosť:

Zrealizovali sme výmenu sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

obnova okien 2021

 Už začiatkom 20. stor. arch. O. Sztehlom boli gotické okná v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary rozsiahlym spôsobom obnovené (História Domus: opravy a výmeny gotických kružieb a rebier + výmena okenných výplní za ..."ozdobnejšie zasklenie okien svätyne, jednoduché zasklenie ostatných okien kostola"). Zrealizovaná obnova bola do značnej mieri poškodená počas II.

Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" : sochárska výzdoba a záverečná etapa je zrealizovaná v rozsahu schváleného projektu v r. 2021.

oltárna výzdoba sv. Ondreja 2021

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv.

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 4 žiadosti na rok 2022

projekty 2022

 Posledný deň v roku 2021 naša farnosť odovzdala 4 nové žiadosti na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Syndikovať obsah
 
replica rolex