1. adventná nedeľa

1. čítanie: Iz 63,16d-17.19e – 64,2c-7

Adventné obdobie, ktoré práve začíname, je svojím obsahom zamerané na hľadanie Pána, jeho blízkosti a účinkov jeho pôsobenia aj v dnešných časoch. Úryvok z Knihy proroka Izaiáša na začiatku konštatuje, že Boh je „Vykupiteľ náš pradávny“, potom je časť, v ktorej svätopisec priznáva vinu národa a celkom v závere je pôsobivý obraz: „sme dielo tvojich rúk“. Takto celé čítanie vyznieva ako pekná meditácia a modlitba k Bohu s prosbou o jeho priazeň.


2. čítanie: 1Kor 1,3-9

Apoštol Pavol mal s korintským cirkevným spoločenstvom veľa starostí. Tento prvý list písal po obdržaní správy o problémoch medzi kresťanmi v Korinte, ale napriek tomu v úvode im píše veľmi vľúdne vety, ktorými im dáva najavo svoju blízkosť a záujem, uisťuje ich o Božích daroch ako aj o tom, že naozaj môžu v dobrom vytrvať až do konca.


Evanjelium: Mk 13,33-37

Celé evanjelium tohoročnej 1. adventnej nedele nás upozorňuje na úlohu bedliť a byť pozorný na Pánov príchod. Advent nás svojimi obsahmi prirodzene vedie k prehodnoteniu naše osobnej ako aj spoločnej situácie vo vzťahu k Bohu. V tom je toto obdobie vždy originálne a veľmi konkrétne. Na začiatku, v prvej vete, je reč o „tom čase“. Z predchádzajúceho kontextu vieme, že autor má na mysli druhý príchod Krista. Popri tomto vlastnom eschatologickom zmysle tu však možno myslieť aj na terajší čas, na tohoročný advent... Aj v jeho slávení možno vidieť pravý zmysel a aktuálnosť výzvy „bedlite!“