http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 7-9

1Krn7

 

VII.     Rodokmeň Isacharov. - 1 Isacharovi synovia: Tola, Fua, Jasub a Simeron, štyria. 2 Synovia Tolu: Ozi, Rafaiáš, Jeriel, Jemai, Jebsem a Samuel, pohlavári svojich rodín. K Tolovi patrili bojovníci podľa svojich rodov. Ich počet bol za Dávidových čias dvadsaťdvatisícšesťsto. 3 Oziho synovia: Izrahiáš. Synovia Izrahiáša: Michael, Obadiáš, Joel a Jesiáš, piati, všetko pohlavári. 4 K nim patrili podľa rodov a rodín roty bojového vojska tridsaťšesťtisíc, lebo mali mnoho žien a detí. 5 Ich bratia vo všetkých Isacharových rodoch sú bojovníci. Spolu ich napočítali osemdesiatsedemtisíc.

            Rodokmeň Benjamína a Neftaliho. - 6 Benjamín: Bela, Bechor a Jadihel, traja. 7 Synovia Belu: Esbon, Ozi, Oziel, Jerimot a Urai, päť pohlavárov rodín a bojovníkov. Napočítalo sa ich dvadsaťdvatisíctridsaťštyri. 8 Bechorovi synovia: Zamira, Joas, Eliezer, Eljoenai, Amri, Jerimot, Abiáš, Anatot a Almat. To všetko sú Bechorovi synovia. 9 Napočítalo sa ich podľa rodov a pohlavárov rodín dvadsaťtisícdvesto bojovníkov. 10 Jadihelovi synovia: Balan. A synovia Balanovi: Jehus, Benjamín, Aod, Chanana, Zetan, Taršiš a Ahisahar. 11 Toto všetko sú Jadihelovi synovia podľa pohlavárov rodín, sedemnásťtisícdvesto bojovníkov pripravených do boja. 12 Aj Safam a Hafam, Hirovi synovia, a Hasim, Aherovi synovia.

            13 Neftaliho synovia: Jasiel, Guni, Jeser a Selum, synovia Baly.

            Rodokmeň Manassesa. - 14 Manassesovi synovia ... Esriel ..., ktorých porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Galaádovho otca Machira. 15 Machir si však vzal za manželku sestru Hafima a Safana; meno ich sestry bolo Maácha ... Meno druhého bolo Salfád. Salfád mal dcéry. 16 Machirova manželka Maácha porodila syna a dala mu meno Fáres. Meno jeho brata bolo Sáres a jeho synovia Ulam a Rekem. 17 A Ulamovi synovia Badan. To sú synovia Galaáda, syna Manassesovho syna Machira. 18 Jeho sestra Hamolechet porodila Išhoda, Abiezera a Moholu. 19 Semidovi synovia boli Ahin, Sechem, Leki a Aniam.

            Rodokmeň Efraima. - 20 Efraimovi synovia: Sutala, jeho syn Bared, jeho syn Tahat, jeho syn Elada, jeho syn Tahat, 21 jeho syn Zabad, jeho syn Sutala a jeho syn Ezer a Elad. Tých zabili domorodí Géťania, lebo zišli dolu vziať im dobytok. 22 Preto ich otec Efraim dlhý čas žialil a jeho bratia prišli ho tešiť. 23 Potom vošiel k svojej manželke a ona počala a porodila syna, ktorému dal meno Beria, lebo to bolo v nešťastí jeho domu. 24 Jeho dcéra bola Sára, ktorá postavila Dolný a Horný Bethoron a Ozensaru. 25 A jeho syn Rafa a Resef, jeho syn Tale, jeho syn Tán, 26 jeho syn Laádan, jeho syn Amiud, jeho syn Elisama, 27 jeho syn Nun, jeho syn Jozue. 28 Ich majetok a sídla boli Betel a jeho osady, na východe Noran, na západ Gazer a jeho osady, Sichem a jeho osady až po Azu a jej osady. 29 V rukách Manassesových synov bol Betsan a jeho osady, Tanach a jeho osady, Magedo a jeho osady, Dor a jeho osady. V nich bývali synovia Izraelovho syna Jozefa.

            Rodokmeň Aserov. - 30 Aserovi synovia: Jemna, Jesua, Ješui, Baria a ich sestra Sára. 31 Bariovi synovia: Heber a Melchiel, ktorý bol otcom Barsaita. 32 Od Hebera pochádza Jeflat, Somer, Hotam a ich sestra Sua. 33 Jeflatovi synovia: Fosech, Chamaál a Asot. To sú Jeflatovi synovia. 34 Somerovi synovia: Achi, Roaga, Haba a Aram. 35 Synovia jeho brata Helema: Sufa, Jemna, Seles a Amal. 36 Sufovi synovia: Sue, Harnafer, Sual, Beri, Jamra, 37 Bosor, Hod, Sama, Salusa, Jetran a Bera. Jeterovi synovia: Jefone, Fasfa a Ara. 39 Olovi synovia: Aree, Haniel a Resiáš. 40 Toto všetko sú Aserovi synovia, pohlavári rodín, vyberaní bojovníci, vodcovia kniežat. Keď ich spočítali do vojska, do boja, bol ich počet dvadsaťšesťtisíc mužov.

 

 

1Krn8

 

VIII.   Druhý Benjamínov rodokmeň. - 1 Od Benjamína pochádza jeho prvorodený Bale, druhý Asbel, tretí Ahara, 2 štvrtý Nohaa, piaty Rafa. 3 Baleho synovia boli Adar, Gera, Abiud, 5 Abisue, Náman, Ahoe, 5 Gera, Sefufan a Huram. 6 A toto sú synovia Ahodovi: ... Toto sú pohlavári rodín obyvateľov Gabay ... a odviedli ich do zajatia do Manahatu, 7 aj Námana a Achiáša. Odviedol ich Gera, od ktorého pochádzajú Oza a Ahiud. 8 Od Saharaima na Moabských nivách pochádzajú - keď už prepustil svoje manželky Husimu a Baru -, 9 od jeho manželky Hodesy pochádza Jobab, Sebia, Mosa, Molchom, 10 Jehus, Sechia a Marma. To sú jeho synovia, pohlavári rodín. 11 Od Mehusima pochádza Abitob a Elfál. 12 Elfálovi synovia: Heber, Misaám a Samad. On postavil Ono a Lod a jeho osady. 13 Baria a Sama boli pohlavári rodín bývajúcich v Ajalone; oni rozohnali obyvateľov Gétu. 14 Ahio, Sesak, Jerimot, 15 Zabadiáš, Arod, Heder, 16 Michael, Jesfa a Joha boli Bariho synovia.

            17 Zabadiáš, Mozolam, Hezeki, Heber, Jesamari, Jezliáš a Jobab boli Elfálovi synovia. 19 Jakim, Zechri, Zabdi, 20 Eljoenai, Seletai, Eliel, 21 Adaiáš, Baraiáš a Samarat boli Semeiovi synovia. 22 Jesfam, Heber, Eliel, 23 Abdon, Zechri, Hanan, 24 Hanania, Elam, Anatotiáš, 25 Jefdaiáš a Fanuel boli Sesakovi synovia. 26 Samsari, Sohoriáš, Otoliáš, 27 Jersiáš, Eliáš a Zechri boli Jerohamovi synovia. 28 To sú pohlavári rodín podľa ich rodov. Pohlavári, ktorí bývali v Jeruzaleme.

            29 V Gabaone však bývali... otec Gabaonu. Meno jeho manželky bolo Maácha, 30 jeho prvorodený syn bol Abdon, ďalej Sur, Kis, Bál, Nadab, 31 Gedor, Ahio, Zaher a Makelot. 32 Od MakeIota pochádza Sama. Títo so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

            33 Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul, od Šaula pochádzajú Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál. 34 Jonatánov syn bol Meribál, od Meribála pochádza Micha: 35 Michovi synovia: Fiton, Melech, Taras a Ahaz. 36 Od Ahaza pochádza Joada, od Joadu pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa, 37 od Mosu pochádza Banaa. Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Asel. 38 Asel mal šesť synov. Ich mená sú: Ezrikam, Bokru, Izmael, Sariáš, Obdiáš a Hanan. Títo všetci boli Aselovi synovia. 39 A synovia jeho brata Eseka: prvorodený Ulam, druhý Jehus, tretí Elifalet. 40 Ulamovi synovia boli mužovia bojovníci, ktorí napínali kušu. Mali mnoho synov a vnukov, stopäťdesiat. Títo všetci pochádzali od Benjamínových synov.

 

 

1Krn9

 

IX.      Dodatky k rodokmeňu. - 1 Všetkých Izraelitov spočítali a sú zapísaní v Knihe izraelských (a júdskych?) kráľov. Pre ich nevernosť ich odviedli do zajatia do Babylonu. 2 Prví obyvatelia boli tí, ktorí (sa osadili) na svojich majetkoch, vo svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti a chrámoví sluhovia. 3 V Jeruzaleme bývali niektorí zo synov Júdu, zo synov Benjamína, zo synov Efraima a Manassesa: 4 Otei, syn Amiuda, syna Amriho, syna Omraiho, syna Boniho zo synov Júdovho syna Fáresa. 5 Zo Selovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia. 6 Zo synov Zareho: Jehuel a ich bratia šesťstodeväťdesiat.

            7 Zo synov Benjamína: Salo, syn Mosolama, syna Oduiáša, syna Asana. 8 Jobaniáš, syn Jerohama; Ela, syn Oziho, syna Mochoriho; Mosolam, syn Safatiáša, syna Rahuela, syna Jebaniáša. 9 A ich bratia podľa svojich rodov deväťstopäťdesiatšesť. Títo všetci boli rodinní pohlavári svojich rodín.

            10 Z kňazov: Jedaiáš, Jojarib, Jachin 11 a Azariáš, syn Helkiáša, syna Mosolama, syna Sadoka, syna Maraiota, syna Achitóba, knieža Božieho domu. 12 Ďalej Adaiáš, syn Jerohama, syna Fasura, syna Melchiáša; Másai, syn Adiela, syna Jezru, syna Mosolama, syna Mosolamita, syna Emera. 13 A ich bratia, pohlavári svojich rodín, tisícsedemstošesťdesiat udatných mužov na vykonávanie služby pri Božom dome.

            14 Z levitov: Semeiáš, syn Hasuba, syna Ezrikama, syna Hasebiáša zo synov Merariho; 15 Bakbakar, Chereš a Galal; Mataniáš, syn Michu, syna Zechriho, syna Asafa; 16 Obdiáš, syn Semeiáša, syna Galala, syna Idutuna; Barachiáš, syn Asu, syna Elkanu, ktorý býval v dvoroch Netofatitov.

            17 Vrátnici: Selum, Akub, Telmon, Achiman a ich bratia. Selum bol pohlavárom. 18 V Kráľovskej bráne na východ až do dneška sú oni vrátnikmi tábora levitov. 19 Selum totiž, syn Koreho, syna Abiasafa, syna Koreho so svojimi bratmi, s domom svojho otca, s Koreovcami (bo ustanovený) konať strážnu službu pri vchode do stánku. Ich otcovia boli pri Pánovom tábore strážcami vchodu. 20 Eleazarov syn Finés bol predtým nad nimi kniežaťom. Pán nech je s ním! 21 Zachariáš, syn Mosolamiu, bol vrátnikom pri vchode do stánku zhromaždenia. 22 Všetkých vyvolených za vrátnikov pri dverách bolo dvestodvanásť. Zapísaní boli vo svojich dedinách. Do úradu ich ustanovil Dávid a videc Samuel. 23 Oni a ich synovia (boli ustanovení) za strážcov v bránach Pánovho domu, domu stánku. 24 Vrátnici boli na štyroch stranách, na východe, na západe, na severe a na juhu. 25 Ich bratia boli vo svojich dedinách a mali s nimi z času na čas prichádzať na sedem dní. 26 Lebo v úrade boli len tí štyria vodcovia vrátnikov. Títo leviti boli nad komorami a nad pokladnicami Božieho domu. 27 Nocúvali na okolí Božieho domu, lebo im bola zverená stráž a oni mali na starosti každé ráno otvárať. 28 Niektorí z nich boli nad služobnými nádobami, ktoré spočítané donášali a spočítané odnášali. 29 Niektorí z nich mali zverené náčinie a všetko posvätné náradie, tiež jemnú múku, víno, olej, tymian a voňavky. 30 Niektorí kňazskí synovia miešali z voňaviek masti.

            31 Matatiáš z levitov (on bol prvorodený Koreitu Seluma) mal na starosti veci pečené na panve. 32 Niektorí z Kaátových synov, z ich bratov, mali na starosti predkladné chleby, aby ich pripravili každú sobotu.

            33 Toto sú speváci, pohlavári levitických rodín, ktorí sa zdržovali v komorách, lebo vo dne i v noci na nich čakala robota ... 34 To sú pohlavári levitických rodín podľa ich rodov: Pohlavári. Oni bývali v Jeruzaleme.

            35 V Gabaone však býval otec Gabaona Jehiel - meno jeho manželky bolo Maácha - 36 a jeho prvorodený syn Abdon, potom Sur, Kis, Bál, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio, Zachariáš a Makelot. 38 Od Makelota pochádza Samaán. Aj oni so svojimi bratmi bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme.

            39 Od Nera pochádza Kis, od Kisa pochádza Šaul a od Šaula pochádza Jonatán, Melchisua, Abinadab a Esbál. 40 Jonatánov syn bol Meribál; od Meribála pochádza Micha. 41 Synovia Michu: Fiton, Melech, Taraa a Ahaz. 42 Od Ahaza pochádza Jara, od Jaru pochádza Alamat, Azmot a Zamri. Od Zamriho pochádza Mosa. 43 Od Mosu pochádza Banaa, od jeho syna Refaiáša pochádza Elasa a od neho syn Asel. 44 Asel mal šesť synov ktorých mená boli: Ezrikam, Bokru, Izmael, Saraiáš, Obdiáš, Hanan. To sú synovia Asela.

 
replica rolex