1. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Gn 9,8-15

Boh uzatvára s Noemom zmluvu po potope. Nie je to zmluva jednostranná, ako by sa zdalo z tohto úryvku, totiž Noe dostal za úlohu strážiť a rešpektovať život. Boh sa zo svojej strany zaväzuje chrániť človeka a život na zemi. Druhá polovica čítania, kde je reč o dúhe, hovorí o garancii tejto zmluvy, takže človek si môže byť celkom istý Božím záväzkom.

2. čítanie: 1 Pt 3,18-22

Autor tohto úryvku hovorí o Ježišovi Kristovi, jeho smrti a zmŕtvychvstaní, čoho dôsledkom bola spása aj tých zomrelých, ktorí zomreli za Noemových čias. Potopa sveta je predobrazom krstu, ktorý je nástrojom a dôsledkom obrátenia človeka. Pôstne obdobie, ktoré práve začíname, nám má pomôcť hlbšie prejsť "pôstnu dobu" ku krstnému prameňu liturgie veľkonočnej vigílie.

Evanjelium: Mk 1,12-15

Krátke evanjelium tejto nedele nám približuje Ježiša Krista, ktorý po krste nevystupuje triumfalisticky, ale pokorne. Evanjelista Marek veľmi stručne o ňom hovorí, že ho satan pokúšal. Nám to stačí na to, aby sme sa rozhodli aj my pracovať celkom konkrétne sa sebe v podobnom duchu.

Jwežiš začal teda ohlasovať Božie evanjelium. Potrebné je vžiť sa do tejto rozhodujúcej vety: dlhé stáročia a tisícročia očakávania sa skončili, čas sa naplnil. Božie kráľovstvo je už blízko, už sa začína. to by nás malo provokovať do radostnej práce nad sebou a k úprimnému prijatiu evanjelia.