2. adventná nedeľa

1. čítanie: Iz 40,1-5.9-11

Prvé čítanie na dnešnú nedeľu nám prináša známy text z Izaiášovho proroctva, ktorý hovorí o konci babylonského zajatia. Autor týchto nádejných textov už ohlasuje útechu vyvolenému ľudu, pretože sa skončilo obdobie odlúčenosti členov vyvoleného ľudu od ich vlasti. Všetci sa teda môžu chystať na návrat, pretože je odčinená vina... Objavujú sa tu aj verše o vyrovnaní chodníkov, čo predstavuje obsah ohlasovania Jána Krstiteľa. Pekné sú aj texty s dynamickou gradáciou: zodvihni, neboj sa, povedz judským mestám: Hľa, váš Boh!


2. čítanie: 2Pt 3,8-14

Úryvok z 2. listu apoštola Petra nám podáva eschatologický pohľad na druhý príchod Ježiša Krista ako sudcu všetkých. To, že ho ešte stále očakávame, si treba vysvetľovať nie ako argument pre popieranie tohto príchodu, ale ako jeho prejav zhovievavosti a ako príležitosť pre všetkých, aby sa obrátili a kajali a boli pripravení. Slová očakávame nové nebesia a novú zem z nás robia v tomto svete optimistických a dynamických ľudí, čo sú veľmi hodnotné kvality. Ide však o to, aby sme takí naozaj boli.


Evanjelium: Mk 1,1-8

Prvé verše Markovho evanjelia venujú veľký priestor kázaniu Jána Krstiteľa, ktorého môžeme označiť ako adventného kazateľa. On jedinečným spôsobom pripomenul Izraelu aktuálnosť Izaiášových slov, ktoré zazneli dnes aj v 1. čítaní. Druhým ťažiskom jeho ohlasovania bolo to, že Ján poukázal na príchod mesiášskych čias, ktoré vysoko prevýšia doterajšie formy Božieho účinkovania uprostred vyvoleného ľudu.