2. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Gn 12,1-4a

Božia výzva adresovaná Abramovi je veľmi významným textom, ktorý by sme mohli nazvať "Abrahámov exodus". V krajine, kde sa mal uskutočniť projekt babylonskej veže a nastalo pomätenie jazykov, si teraz Boh povoláva svojho verného služobníka, ktorý zachytil toto pozvanie. Mal odísť od dovtedajších istôt a nastúpiť na cestu do otvorenej budúcnosti. Táto budúcnosť bude pre Abraháma požehnaná a bude to požehnaná budúcnosť aj pre všetky pokolenia zeme. Ide o začiatok realizácie projektu vykúpenia.

 

2. čítanie: 2 Tim 1,8b-10

Úryvok z Druhého listu Timotejovi nám predstavuje Pavla na konci jeho života. Bol toživot plný námah pri ohlasovaní evanjelia. Pavol ho prežil s plným nasadením všetkých svojich síl. Teraz, keď je na konci, píše o Ježišovi: On nás zachránil... a povolal... z milosti.... a svetlom svojho Evanjelia priniesol život a nesmrteľnosť. Teda Boh aj nás volá a posilňuje...

 

Evanjelium: Mt 17, 1-9

Opis Pánovho premenenia v súvislosti s pôstnym obdobím vyznieva veľmi dojímavo a oslovujúco. Na jednej strane vidíme Ježiša, ktorý sa v kritickej chvíli svojho verejného učinkovania, keď sa už blížili jeho dni umučenia, odoberá na vysoký vrch a dostáva sa do tajomného, mystického rozhovoru s Mojžišom a Eliášom. Témou ich rozhovoru iste bolo to, čo spája všetky tieto postavy z dejín spásy: dráma ich zápasu o presadenie svetla proti tme a života proti smrti. Na druhej strane tu môžeme vidieť aj našu budúcnosť. Apoštoli mali o tom, čo videli, mlčať až do Pánovho zmŕtvychvstania preto, že táto udalosť má súvis a dá sa porozumieť iba vo svetle Ježišovho zmŕtvychvstania. Pôstnymi snahami aj my postupne nadobúdame schopnosť nielen porozumieť, ale aj mať účasť na Pánovej sláve.