2. pôstna nedeľa

1. čítanie: Gn 22,1-2.9a 10-13.15-18

Dnešné prvé čítanie patrí k najdojímavejším a najdramatickejším textom celého Písma. Boh skúša Abrahámovú poslušnosť tak, že napína jeho duchovné a duševné sily až na prasknutie. SVoju pozornosť tu môžeme zamerať najmä na dvojnásobné oslovenie "Abrahám, Abrahám!" - takýto spôsob oslovenia preniká celého človeka. Trikrát sa tu vyskytuje výraz "svojho jediného syna", čo nám spolu s ďalšími prvkami pripomína Izákov mesiášsky predobraz Ježiša Krista. Dobre si tiež všimnime, že Abrahámova poslušnosť priniesla požehnanie "všetkých národov zeme".

 

2. čítanie: Rim 8,31b-34

Apoštol národov, svätý Pavol, v Liste Rimanom nadšene opisuje Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavilo v Ježišovi Kristovi. Pán Boh nás mohol vykúpiť rozličným spôsobom. On to však urobil obdivuhodne tak, že poslal svojho Syna a vydal ho do rúk ľudí. On má teraz výhradné právo na nás. Iba on nás môže súdiť, ale on, naopak, prihovára sa za nás.

 

Evanjelium: Mk 9,2-10

Evanjeliový úryvok nám ukazuje Pána Ježiša v momente jeho premenenia. Traja vybraní apoštoli mali možnosť vidieť ho v oslávenom stave, čo bolo pre nich veľkým zážitkom a prípravou na to, aby zvládli moment Ježšovho najväčšieho poníženia, keď o krátky čas mal trpieť a zomrieť na kríži potupnou smrťou. Mojžiš a Eliáš nám tu pripomínajú dejiny spásy ako jeden celok, ktorý smeruje ku Kalvárii a k veľkonočnému ránu Ježišovho zmŕtvychvstania.