3. adventná nedeľa – cyklus B

 1. čítanie: Iz 61,1-2a.10-11

 

Podobne ako Ján Krstiteľ, aj Izaiáš môže byť označený ako adventný kazateľ. Opäť zazneli jeho prorocké texty, ktoré hovoria o mesiášskych časoch. Tentoraz sú vykreslené pekným obrazom ohlasovania radostnej zvesti chudobným... Vo výraze „chudobní“ ide o označenie ideálnej skupiny veriacich, ktorí majú otvorené srdcia pre Pána a dôverujú mu. Pre takýchto ľudí „vyklíči spravodlivosť“, ako o tom hovorí druhá časť tohto čítania.

 

 

2. čítanie: 1Sol 5,16-24

Apoštol Pavol sa v tomto texte predstavuje ako človek celkom preniknutý Duchom Ježiša Krista, ktorému Pavol patrí a do tohto vzťahu ku Kristovi pozýva aj adresátov svojho prvého listu vôbec, ktorý napísal. Teda kresťania sa majú chrániť každého zla a po každej stránke svojho bytia – telom, dušou aj duchom – majú patriť Kristovi.

 

 

Evanjelium: Jn 1,6-8.19-28

 

Prvé verše evanjelia sú prevzaté z úvodu do Jánovho evanjelia. Ústrednou postavou tohto textu je Ján Krstiteľ, ktorý pripomína Izraelu bezprostredný nástup mesiášskej doby. Ján pritom ostáva pokorným človekom, ktorý si neprisvojuje slávu tým, že by sa mohol nejakým spôsobom postaviť do súvisu s autoritou Eliáša či iného proroka alebo dokonca autoritou Mesiáša.