3. pôstna nedeľa

1. čítanie: Ex 20, 1-17

Témou prvého čítania je Desatoro Božích prikázaní. Popri podobnom texte z Dt 5 tu ide o staršiu verziu, ktorá je veľmi podrobná, vyplnená katechetickými vysvetleniami a viacerými detailmi morálneho charakteru. Prvá veta naznačuje, že Desatoro treba chápať ako nástroj života v slobode. Jednotlivé prikázania sledujú postup v dvoch smeroch: najskôr v smere človeka k Bohu a potom v smere k ostatným ľuďom.

 

2. čítanie: 1 Kor 1, 22-25

Apoštol Pavol píše tento list už ako skúsený misionár a vynikajúci teológ, ale predovšetkým ako nadšený nasledovník Ježiša Krista. Asi najťažšou úlohou, ktorú človek na ceste  podľa Božieho zjavenia musí zvládnuť, je úloha bytostnej otvorenosti voči všetkému, pred čím sa ocitne. V tomto zmysle židia hľadajú znamenia a Gréci múdrosť. Gréci tu predstavujú všetkých vtedajších pohanov. Uprostred týchto hodnôt hľadať ukrižovaného Krista znamená otvárať sa na Boží spôsob výchovy a zdokonaľovania sa človeka.

 

Evanjelium: Jn 2, 13-25

Ak v druhom čítaní bola zmienka o tom, že žídia hľadajú znamenia, táto udalosť vyčistenia chrámu to dokonale potvrdzuje. Keď Ježiš vyhnal predavačov dobytka a peňazomencov z chrámu, židia sa ho pýtali: Akým znamením dokážeš, že to smieš robiť...? Ježišova tajomná odpoveď o zborenom  a znovupostavenom chráme je významným posunom Božieho zjavenia. Naznačuje nám, že pravým chrámom bude zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus, ktorý sa stotožní so všetkými nasledovníkmi, takže Pavol bude môcť napísať: Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?