4. adventná nedeľa

1. čítanie: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

V 1. čítaní zaznel veľmi dôležitý text, ktorý hovorí o Božom prísľube Dávidovi, že z jeho pokolenia bude pochádzať Mesiáš. Svätopisec to veľmi pekne vyjadril, keď hovorí, že nie Dávid vybuduje Pánovi dom, ale Pán vybuduje Dávidovi „dom“, čiže jeho kráľovskú dynastiu. Pán ju upevní navždy a z nej vyjde Mesiáš ako večný kráľ.

 

2. čítanie: Rim 16,25-27

Druhé čítanie v túto poslednú nedeľu adventnej doby prináša posledné 3 verše Listu Rimanom. Je to záverečná doxológia, čiže chválospev, ktorým apoštol Pavol završuje svoj výklad Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi. Celý List Rimanom je vlastne ucelený výklad zjavenia Boha v Ježišovi Kristovi.

 

Evanjelium: Lk 1,26-38

Lukášova správa o zvestovaní Pána Panne Márii na dvoch miestach spomína kráľa Dávida: pri zmienke o Máriinom snúbencovi Jozefovi a druhýkrát v zmienke o Dávidovom tróne, čím nám evanjelista jasne pripomína tie proroctvá, ktoré sme počuli v dnešnom 1. čítaní. Podstatným prvkom je tu odsek hovoriaci o panenskom počatí Ježiša z Ducha Svätého ako aj Máriino úplné odovzdanie sa k dispozícii Bohu a jeho plánom: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.