Archeologický výskum krypty rodu Okolicsanyi v bočnej kaplnke kostola

 Archeologický výskum krypty v bočnej kaplnke kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom prebiehal od apríla do októbra 2016. Po približnom lokalizovaní krypty bolo realizovaných niekoľko navŕtaní klenby krypty aby bolo možné určiť vstup a stav vnútorných priestorov. Takýmto spôsobom bolo určené miesto v západnej časti kaplnky, kde by sa mohol tento vstup nachádzať a tu bola umiestnená archeologická sonda, ktorá presne odkryla vstupné schodisko a zamurovaný vchod do krypty. Postupne sa opatrne odstránilo zamurovanie vstupu a takto bolo možné prejsť k archeologickému preskúmaniu krypty aj s pomocou antropológov z Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pod vedením zástupcu vedenia katedry Mgr. Silvie Bodorikovej, PhD.. Tento výskum prebiehal od 11. do 13. apríla 2016.

            Z predbežných výsledkov výskumu možno konštatovať, že v krypte bolo uložených približne 23 až 25 jedincov. Asi jedna tretina bola takmer v neporušenom stave, to znamená, že sa s truhlami, kde boli jedinci uložený nemanipulovalo, kostrové pozostatky boli v anatomickom uložení a našli sa aj archeologické nálezy, ktoré taktiež boli nájdené v miestach tak, ako boli uložené. Takto neporušené truhly sa nachádzali hlavne po pravej a ľavej strane vstupného schodiska, ktoré z väčšej časti bolo zapustené do vnútra krypty. Vo východnej a juhovýchodnej časti krypty boli poprehadzované drevené časti z truhiel, pozostatky po šatstve pochovaných ľudí a v tomto priestore nebolo možné takmer vôbec zachytiť anatomické uloženie kostí. Takisto sa tu našlo iba veľmi málo nálezov z výbavy pozostalých. V niektorých prípadoch bolo možné na truhlách čiastočne identifikovať nápisy, kde sa vyskytovalo meno Okolicany. Na jednej doske sa vyskytoval letopočet 1832. Dokonca na jednom prívesku z neporušenej truhly sa vyskytoval dátum 31. marec 1837. Z toho vyplýva, že sa tu ukladali zomrelí aj v prvej polovici 19. storočia. Je pravdepodobné, že s pozostatkami a s uloženými truhlami z 18. storočia bolo manipulované a vzhľadom na veľmi nízky počet osobných predmetov z pohrebnej výbavy sa možno domnievať, že tieto nálezy boli odobraté. Truhly uložené v krypte, ktoré by mohli byť datované na začiatok 19. storočia, boli bez porušenia a v každej sa pri kostre našli aj osobné predmety. Z týchto treba určite spomenúť zlaté mušľovité náušnice. Určite si však svoju pozornosť zaslúžia aj krížiky, medailóniky a ružence, ktoré sa taktiež pri zomrelých nachádzali. Podobne ako pri výskume krypty v presbytériu kostola, aj v tejto krypte asi za najzaujímavejšie a najvzácnejšie patria nálezy textílií a kožených predmetov, ktoré dokladajú obdobie 18. a 19. storočie. Medzi ne okrem iného patria čepce, topánky, šatky a bohato zdobené košele a takmer neporušené kompletné pohrebné rúcho. Všetky nálezy boli očistené a zakonzervované tak, aby ich bolo možné v budúcnosti vystaviť a podrobiť ďalšiemu výskumu, ktorý by aj s pomocou antropológov, archeológov, archivárov a historikov mohol dať aspoň čiastočnú odpoveď, kto bol v jednotlivých truhlách pochovaný.

            Vzhľadom na to, že sa predpokladá vznik krypty ešte v období neskorého stredoveku a že tu mali byť pochovávaný príslušníci rodu Okoličániovcov, sa počas výskumu krypty nenašiel ani jeden nález z tohto obdobia a fakt, že by tu bolo za také dlhé obdobie pochovaných iba tak málo ľudí pravdepodobne dokladá, že asi v období 18. storočia bola krypta buď už prázdna alebo sa pristúpilo k jej vyprázdneniu. 

 

Tento projekt finančne podporilo Mesto Liptovský Mikuláš