http://www.farnostokolicne.sk

Iz 13-15

 

 

 

Proroctvá proti národom hl. 13 - 23

A. Babylon

Iz13

 

 

 

 

Nástup vojska

XIII. 1 Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov.

            Na holom vrchu zdvihnite zástavu,

            volajte im hlasno, kývajte rukou,

            nech vojdú do brán kniežat!

3           Ja som dal rozkaz svojim zasvätencom,

            zavolal som (pre svoj hnev) svojich hrdinov,

            tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu.

4           Čuj! Hluk na vrchoch, ako množstva ľudí.

            Čuj! Lomoz kráľovstiev zhromaždených národov.

            To Pán vojsk prehliada bojovné vojsko.

5           Idú z ďalekej krajiny,

            od končín nebies:

            Pán a nástroje jeho hnevu,

            aby zničili celú zem.

 

 

 

 

Hrozný deň Pánov nad Babylonom

6           Kvíľte, lebo blízko je deň Pána,

            príde ako pohroma od Všemohúceho.

7           Preto sklesnú všetky ruky

            a každé ľudské srdce ochabne.

8           I podesia sa, kŕče a bôle dostanú,

            budú sa zvíjať ako rodička,

            s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého:

            tvár im bude horieť plameňom.

9           Hľa, ide deň Pána ukrutný,

            rozhnevaný a rozpálený,

            aby urobil zo zeme púšť

            a jej hriešnikov z nej vyhubil!

10         Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia

            nezaskvejú sa svojím leskom,

            slnko sa zatmie, len čo vyjde,

            a mesiac sa nerozžiari svetlom.

11         Strescem zločin na svete

            a na zločincoch ich vinu

            a spravím koniec nadutosti pyšných

            a hrdosť násilníkov pokorím.

12         Mužov spravím vzácnejšími než zlato

            a ľudí nad zlato ofírske.

13         Preto otrasiem nebesami

            a zem sa vyšinie zo svojho miesta

            pre rozhorčenosť Pána zástupov

            v ten deň, keď vzplanie jeho hnev.

 

 

 

 

Skaza Babylonu

14         Vtedy ako splašená gazela

            a ako ovce, ktoré nik nestráži,

            obráti sa každý k vlastnému národu

            a každý pobeží do svojej krajiny.

15         Každý dopadnutý bude prebodnutý

            a každý dochytený padne mečom.

16         Pred ich očami rozdrvia im deti,

            vyplienia im domy a sprznia im ženy.

 

 

 

 

Médi premenia Babylon na trosky

17         Hľa, ja vzbudím proti nim Médov,

            ktorí si nevážia striebra

            a v zlate nemajú záľubu.

18         Ich kuše rozdrvia mladíkov

            a neušetria plod života,

            nad synčekmi sa nezľutuje ich oko.

19         A Babylon, ozdoba kráľovstiev,

            pyšná okrasa Chaldejcov,

            bude, ako keď Boh rozvrátil

            Sodomu a Gomoru.

20         Neobývaný bude naveky,

            neosídlený na všetky pokolenia;

            Arab si tam nepostaví stan

            a pastieri tam nebudú košiariť.

21         Ale bude tam sídliť zver púšte,

            sovy naplnia ich domy,

            budú tam bývať pštrosy

            a capy tam budú poskakovať.

22         Hyeny budú skučať v jeho kaštieľoch

            a šakaly v palácoch rozkoše.

 

            Už čoskoro príde jeho čas,

            neodtiahnu sa už jeho dni.

 

 

Iz14

 

XIV.   Posmešná pieseň na Babylon. Úvod. - 1 Lebo Pán sa zmiluje nad Jakubom a znovu si vyvolí Izrael a dá im spočinúť vo vlastnej krajine. Vtedy sa pridružia k nim cudzinci a pripoja sa k Jakubovmu domu. 2 Národy ich pojmú a privedú na ich miesto, dom Jakubov si ich však prisvojí v Pánovej krajine za sluhov a za slúžky; zajmú tých, čo ich zajali, a podrobia si svojich utláčateľov. 3 V ten deň, keď ti Boh dá odpočinúť si od únavy a zmietania a ukrutného otroctva, ktorým ťa zotročil, 4 zložíš toto porekadlo proti babylonskému kráľovi a povieš:

 

            „Hľa, ako skončil tyran, skončilo násilie!“

5           Pán zlámal prút pohanov,

            palicu vladárov,

6           čo zlostne bila ľudstvo

            údermi neprestajnými,

            podmaňovala v hneve národy

            sužovaním neľútostným.

7           Oddychuje, odpočíva celá zem,

            prepukáva jasotom.

8           Aj cyprusy a cédre Libanonu sa ti tešia:

            „Odkedy ležíš, nevystúpi rubač k nám.“

9           Podsvetie zdola sa pre teba rozruší

            v ústrety tvojmu príchodu;

            vzbudzuje pre teba tiene,

            všetkých mocnárov zeme

            vyzdvihuje z ich trónov,

            všetkých kráľov národov.

10         Títo všetci sa ozvú,

            prehovoria k tebe:

            „I ty si omdlel ako my,

            nám si sa stal rovným?

11         Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva,

            zunenie tvojich hárf.

            Pod tebou je rozostretá chrobač

            a červy sú tvojou prikrývkou.“

 

 

 

 

Pád z neba

12         Ako si padla z neba,

            žiarivá zornička!

            Zrazený si k zemi,

            čo si vládol nad národmi.

13         Veď v srdci si si hovoril:

            „Do nebies vystúpim,

            až nad Božie hviezdy

            vyvýšim svoj trón,

            sídliť chcem na vrchu zhromaždenia,

            na stráňach severu.

14         Vystúpim do výšin oblakov,

            prirovnám sa Najvyššiemu.“

15         Lenže do podsvetia si zvrhnutý,

            na stráne priepasti.

16         Čo ťa uzrú, obzrú si ťa,

            hútať budú o tebe:

            „Či toto je muž, čo rozbúril zem,

            zatriasol ríšami,

17         čo svet obrátil na pustatinu,

            jeho mestá zrúcal

            a jeho väzňom nepootváral dom väznenia?“

 

 

 

 

Mŕtvola kráľova

18         Králi národov všetci spočívajú v sláve,

            každý vo svojom dome.

19         Ty však si vyhodený bez hrobu

            ako odporná vetva

            - pokrytý zabitými,

            ktorých meč prebodal -

19f         ako pošliapaná mŕtvola.

19e        K tým, čo zostúpia do kamenných hrobov,

20         nepridružíš sa pri pohrebe,

            lebo si zničil vlastnú krajinu,

            svoj vlastný ľud vyvraždil.

            Nikdy nik nespomenie

            semeno zločincov.

21         Postavte popravisko jeho synom

            pre zločin ich otcov,

            aby nepovstali a nepodmanili si zem

            a nezaplnili svet mestami.

 

            Doslov. - 22 Povstanem proti nim - hovorí Pán zástupov - a vyhubím z Babylonu meno a zvyšok, rod a potomstvo - hovorí Pán - 23 a obrátim ho na príbytok ježa a na mláky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou - hovorí Pán zástupov.

 

 

B. Asýrsko

 

24         Takto prisahal Pán zástupov:

            „Veru, ako som zamýšľal, tak bude

            a ako som ustanovil, tak sa stane,

25         že zlomím Asýrsko vo svojej krajine

            na svojich vrchoch ho pošliapem,

            takže sa vzdiali od nich jeho jarmo

            stratí sa z ich ramien jeho bremeno.“

26         To je ustanovenie, ustanovené nad celou zemou,

            a to je ruka, vystretá nad všetky národy.

27         Veď Pán zástupov rozhodol, ktože to zlomí?

            Jeho ruka je vystretá, ktože ju odstráni?

 

 

C. Filištínsko

 

28         V roku smrti kráľa Achaza odznel tento výrok:

29         Neteš sa ty, Filištínsko celé,

            že prút toho, čo ťa bil, je zlomený,

            bo z koreňa hada vyjde vretenica

            a jej plodom bude okrídlený drak.

30         I budú sa pásť prvorodení biednych

            a chudobní budú sídliť v bezpečí,

            tvoj koreň však hladom usmrtím

            a tvojich pozostalých zabijem.

31         Kvíľ, brána, plač, mesto,

            des sa, Filištínsko celé,

            lebo od severu prichádza dym

            a nik neodchádza od svojich čiat.“

 

32         A čo sa odpovie poslom pohanov?

            Že Pán založil Sion

            a na ňom sa ukryjú biedni jeho ľudu.

 

 

D. Moabsko

Iz15

 

 

 

 

Pohroma

XV. 1   Výrok nad Moabom.

            Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul;

            áno, za noci bol zničený, Kír Moab zhynul.

2           Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať,

            na Nebu a na Medabe kvíli Moab:

            na každej hlave plešina, každá brada oholená,

3           na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín,

            na jeho strechách a uliciach

            všetko kvíli, rozplakáva sa.

4           Hesebon a Eleále volá,

            až k Jase počuť ich hlas,

            preto sa chvejú bedrá Moabu,

            jeho duša sa chveje.

5           Moje srdce volá pre Moab.

            Jeho ubehlíci sú až v Segore,

            v Eglat - Šelišija.

            Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači,

            áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krik pre skazu.

6           Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia,

            áno, vyschla tráva, zhynula byľ,

            niet viacej zelene.

7           Preto svoje zvyšky a svoje zásoby

            nesú k potoku Vŕb.

8           Áno, krik obkľučuje hranice Moabu,

            až po Eglaim jeho kvílenie

            a po Beer-Elim jeho kvílenie.

9           Áno, vody Dimonu sú plné krvi,

            lebo na Dimon uložím ďalšie:

            na zachránených Moabu leva

            i na tých, čo ostanú v krajine.

 
replica rolex