http://www.farnostokolicne.sk

Nový slovenský Rímsky misál sme začali používať pri slávení liturgie od 01. januára 2022

rímsky misaligned 2022

 Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska ukončila práce na obnovenom slovenskom znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania. Jeho príprava začala v roku 2012 a jednotlivé časti misála boli schvaľované postupne. Omšový poriadok a eucharistické modlitby boli schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2016. V auguste 2020 Kongregácia napokon po viacerých pripomienkach a konzultáciách vydala súhlasné stanovisko aj so zvyšnými časťami misála. Do prípravy, ktorú koordinoval Liturgický inštitút Teologickej fakulty KU, sa zapojilo viac ako 50 rozličných odborníkov. 

V zmysle promulgačného dekrétu Konferencie biskupov Slovenska vstupuje nový slovenský Rímsky misál do platnosti 1. januára 2022.

V novom slovenskom Rímskom misáli sa nachádzajú dva typy úprav:

1) Zmeny a doplnenia, ktoré si vyžiadalo nové latinské tretie typické vydanie, promulgované v roku 2000

Ide najmä o preusporiadanie niektorých omšových formulárov, napr. v Spoločných omšiach Panny Márie, a o doplnenie nových textov. Doplnené boli texty pre slávenia, ktoré boli pridané do liturgického kalendára a chýbali v doterajšom Rímskom misáli, ale aj iné liturgické texty - napr. Turíčna vigília, vigílna omša na slávnosť Zjavenia Pána, prefácia O svätých mučeníkoch II., niektoré votívne omše, modlitby nad ľudom na každý deň Pôstneho obdobia, nové výzvy na prepustenie ľudu. Doplnené boli aj texty pre nové slávenia v slovenskom liturgickom kalendári.

2) Úpravy doterajšieho prekladu

Promulgačný dekrét tretieho typického latinského vydania (20.4.2000) požaduje od konferencií biskupov, aby doteraz používané texty upravili, aby boli vernejšie latinskému originálnemu textu. Inštrukcia o preklade liturgických textov Liturgiam authenticam (28.3.2001) rovnako požaduje revíziu doterajších prekladov (Liturgiam authenticam, č. 131 a 133). 
V súčasnom slovenskom znení boli identifikované miesta, ktoré sa výrazejšie odkláňajú od latinského originálneho textu. Preto bolo nevyhnutné v zmysle vyššie uvedených predpisov vykonať aj niektoré úpravy doterajšieho prekladu.
Texty ľudu ostávajú bez zmeny (jedinou zmenou je úprava zvolania pri príprave obetných darov, ktoré sa hovorí, len ak sa nespieva).

Základné informácie o úpravách sa nachádzajú v nasledujúcich článkoch:

 
replica rolex