http://www.farnostokolicne.sk

Vedeli ste, že existuje "Malá a veľká Glória" ?

 

KYRIE – „MALÁ GLÓRIA“

Rimania týmto volaním oslavovali víťaza po bitke, keď sa vracal cestou na Kapitol. Alebo cisára, ktorý prechádzal ulicami. A kresťania to prijali. Pretože v Ježišovi vidia jediného Pána, najvyššieho Víťaza. Preto voláme eleison – ukáž svoju moc, zmiluj sa! Pozývame tým Ježiša do svojho spoločenstva. A radostne sa uisťujeme, že Pán skutočne prichádza.

Toto volanie trvalo rôzne dlho. Napr. v 6. storočí v prvom rímskom Ordo gregorianum sa spievalo tak dlho pokým to pápež nezastavil. Pokým nepovedal, že toho vzývania Pána už bolo dosť.“ Presne toto vyjadrujeme, keď Bohu a Kristovi spievame mocné a oslavné

„KYRIE ELEISON“ ako Imperátorovi, ako Kráľovi, ako nášmu

Spasiteľovi a Záchrancovi.

- Je logické, že tento spev nie je možné nahradiť žiadnym iným spevom, ani piesňou

 

- „Keďže je to spev, ktorým veriaci volajú k Pánovi a prosia ho o milosrdenstvo, spravidla ho spievajú všetci.

 

Každé zvolanie sa opakuje spravidla dvakrát, nevylučuje sa však väčší počet, podľpožiadavky rozličných jazykov ako aj hudobného umenia, alebo nejakých iných okolností.“ (VSRM 52)

 

OSLAVNÁ PIESEŇ – GLÓRIA

V nedele sa oslava Boha ešte stupňuje hymnom „Sláva Bohu na výsostiach!“

 

Tento chválospev je nesmierne krásny. Je to starokresťanský chválospev, písomne zaznamenaný v roku 330. To znamená že už oveľa skôr sa spieval. V 7. storočí ho smel spievať jedine biskup. A kňaz len na Veľkú noc.“ 

o „V prvej časti je skutočne CHVÁLA: chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa

Ti, vzdávame Ti vďaky – a myslíme na celú najsvätejšiu Trojicu…

o V druhej časti sa OBRACIAME na Krista (Pane Ježišu Kriste, Ty

jednorodený Syn...). Označujeme ho v jeho božstve i človečenstve. V krátkych

litániách („...jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca...“)

zdôrazňujeme jeho vykupiteľskú moc. Na celom tom chválospeve je zrejmý

starokresťanský charakter. Je v ňom cítiť odpor voči pohanstvu,

mnohobožstvu. Je to oslavný hymnus na Krista, jediného Pána.“ 

 

 „Text tohto hymnu sa nemôže zameniť s iným.


Spieva sa alebo sa recituje v nedele okrem adventných a pôstnych, na slávnosti sviatky, ako aj pri osobitných slávnostnejších bohoslužbách.“ (VSRM 53)

 

 

 
replica rolex