Vytvorili sme záložku na webe "Strecha"

 Keďže sa nám blíži dátum začiatia prác na obnove strechy kostola, vytvorili sme pre záložku v menu s jednoduchým názvom "Strecha", aby informovanosť na túto tému bola rýchla a jednoduchá.  Nateraz hospodásrka rada farnosti absolvolava pracovné jednanie so štyrmi dodávateľmi, z ktorého vybrala jedného z Oravy. Zaviazali sme sa, že všetku dodávku materiálu bude realizovať v našej réžii. Momentálne sa podpisuje zmluva o vykonaní práce. Základnú zmluvu s Ministerstvom kultúry SR sme podpísali, kde sme sa zaviazali, že finančnú dotáciu preinvestujeme v súlade s projektom a jeho časovým harmonogradom a že celú obnovu podporíme aj vlastným spolufinancovaním. Všetky ostatné administratívne záležitosti spolu so stavebným povolaním samozrejme máme.

Prosíme najmä o duchovné sprevádzanie a modlitby, aby sme všetky práce zvládli bez problémov.