http://www.farnostokolicne.sk

Joz 19-21, Ž 35

Joz19

 

XIX.   Podiel Simeonovcov. - 1 Druhý lós padol na Simeona, na kmeň Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Júdovcov. 2 V ich dedičnom podiele bolo: Bersabe, (Sabe). Molada, 3 Hasersual, Bala, Asem, Eltolad, Betul, Harma, 5 Sikeleg Bet-Marchabot, Hasersusa, 6 Bet-Lebaot a Sarohen: trinásť miest s ich dedinami.

            7 Ain-Remon, (Talcha), Atar, Asan: štyri mestá s ich dedinami. 8 Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Bálat-Bér a Ramu na juhu.

            To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. 9 Podiel Simeonovcov bol (oddelený) z podielu Júdovcov; Júdovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu.

            Podiel Zabulonovcov. - 10 Tretí lós padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid. 11 Na západ stúpa ich hranica (smerom k moru) do Meraly, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonama. 12 A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Keselet-Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie. 13 Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Get-Hefera, Takasina, vchádza do Remona Amtara a zatáča sa do Noga. 14 Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel.

            15 ... Kated, Nálol, Semeron; Jedala a Betlehem: dvanásť miest s ich dedinami.

            16 To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

            Podiel Isacharovcov. - 17 Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov. 18 Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, 19 Hafaraim, Seon, Anaharat, 20 Rabot, Kesion, Abes, 21 Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses.

            22 Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami.

            23 To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

            Podiel Aserovcov. - 24 Piaty lós padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov. 25 Ich hranica je Halkat, Chali, Beten, Aksaf, 26 Elmelech, Amád a Mesal. Potom zasahuje (vrch) Karmel na západnej strane a potok (Sichor) Labanat. 27 Nato sa stáča na východ do Bet-Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe; ďalej k Bet-Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, Abran, Rohob, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. 29 Potom hranica zahýba do Hormy a až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri Mori.

            ... Machaleb, Achziba, 30 Amma, Afek a Rohob: dvadsaťdva miest s ich dedinami.

            31 To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

            Podiel Neftalimovcov. - 32 Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov.

            33 Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. 34 Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordána.

            35 Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, 36 Edema, Arama, Asor, 37 Kedes, Edrai, En-Hasor, 38 Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami.

            39 To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

            Podiel Danovcov. - 40 Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov.

            41 Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš, 42 Selebin, Ajalon, Jetela, 43 Elon, Temna, Akron, 44 Elteke, Gebeton, Balát, 45 Júd, Bane-Barach, Get-Remon, 46 Me-jarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe.

            47 Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana.

            48 To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

            Podiel Jozueho. - 49 Keď ukončili deľbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede. 50 Podľa Pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, Tamnat-Sáru na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa v ňom.

            51 Toto sú dedičné podiely, ktoré lósom rozdelili kňaz Eleazar, Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov v Šíle pred Pánom pri vchode do stánku zjavenia.

            Tak dokončili deľbu krajiny.

 

 

 

III. Doplnky 20,1 - 22,34

Mestá útočišťa 20,1-9

Joz20

 

XX.     Cieľ miest útočišťa. - 1 Pán povedal Jozuemu: „Povedz Izraelovým synom: 2 Určite si mestá útočišťa, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, 3 aby tam mohol utiecť vrah, ktorý zabil niekoho omylom, nevedomky, aby vám boli útočišťami pred pomstiteľom krvi. 4 Kto utečie do jedného z týchto miest, nech sa zastaví pred vchodom do mestskej brány a starším toho mesta nech rozpovie svoju vec. Potom nech ho pustia k sebe, do mesta, a vykážu mu miesto, aby mohol u nich bývať. 5 Keď ho bude pomstiteľ krvi prenasledovať, nech mu nevydajú vraha, lebo zabil svojho blížneho nevedomky, bez toho, že by bol býval predtým jeho nepriateľom. 6 V meste má zostať až dovtedy, kým sa nedostaví na súd pred ľud a až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase. Potom sa môže vrah vrátiť do svojho mesta, do svojho domu, do toho mesta, z ktorého utiekol.“

            Mestá útočišťa vyznačené. - 7 Vyznačili teda Kedes v Galilei na Neftaliho pohorí, Sichem na Efraimskom pohorí a Karjat-Arbe, to je Hebron, na Júdskom pohorí. 8 Na druhej strane Jordánu, východne od Jericha, z Rubenovho kmeňa určili Bosor, ktorý je v stepi na náhornej rovine, z Gadovho kmeňa Ramot v Galaáde a z kmeňa Manassesovho Gaulon v Bášane.

            9 Tieto mestá boli určené pre každého Izraelitu a cudzinca, ktorý sa u nich zdržiaval, aby ta mohol utiecť každý, kto zabil niekoho omylom, a aby nezomrel pod rukou pomstiteľa krvi, kým sa nedostaví pred ľud.

 

 

Levitské mestá 21,1-43

Joz21

 

XXI.   Leviti si žiadajú mestá. - 1 Tu pristúpili rodoví náčelníci levitov ku kňazovi Eleazarovi, k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov 2 a vraveli im v Šíle v krajine Kanaán: „Pán rozkázal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k nim patriace pastviny pre náš dobytok.“ 3 A Izraelovi synovia dali levitom zo svojho dedičného podielu podľa Pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami.

            4 Lós padol na rody Kaátovcov: Synovia kňaza Árona dostali medzi levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa trinásť miest. Ostatní Kaátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa desať miest.

            6 Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest.

            7 Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa dvanásť miest.

            8 Izraelovi synovia lósom odovzdali levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša Pán.

            Kňazské mestá Áronovcov. - 9 Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami: 10 Áronovci z levitských rodov Kaátovcov - lebo na nich padol prvý lós - dostali 11 mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron, na Júdskom pohorí spolu s okolitými pastvinami. 12 Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi. 13 Synom kňaza Árona odovzdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov, aj s jeho pastvinami, ďalej Lobnu s jej pastvinami, Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami, 15 Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami, 16 Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Bet-Šemeš s jeho pastvinami: deväť miest z týchto dvoch kmeňov.

            17 Z Benjamínovho kmeňa: Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami, 18 Anatot s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami: štyri mestá.

            19 Všetkých miest pre Áronovcov-kňazov dovedna: trinásť miest s ich pastvinami.

            Levitské mestá Kaátovcov. - 20 Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levitským rodom Kaátovcov, ktoré ešte ostávali z Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 21 Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efraimskom pohorí, Gazer s jeho pastvinami, 22 Kibsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami: štyri mestá.

            23 Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami, 24 Ajalon s jeho pastvinami a Get-Remon s jeho pastvinami: štyri mestá.

            25 Z polovice Manassesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblaám s jeho pastvinami: dve mestá.

            26 Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kaátoveov bolo desať miest s ich pastvinami.

            Levitské mestá Gersonovcov. - 27 Gersonovci z levitských rodov dostali z polovice Manassesovho kmeňa: Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov v Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami: dve mestá. 28 Z Isacharovho kmeňa: Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami, 29 Jaramot s jeho pastvinami a En-Ganim s jeho pastvinami: štyri mestá. 30 Z Aserovho kmeňa: Masal s jeho pastvinami, Abdon s jeho pastvinami, 31 Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami: štyri mestá. 32 Z Neftaliho kmeňa: Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamot-Dor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami: tri mestá.

            33 Dovedna všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pastvinami.

            Levitské mestá Merarovcov. - 34 Rody Merarovcov, ostatných levitov dostali: Zo Zabulonovho kmeňa Jeknam s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami, 35 Damnu s jej pastvinami a Nálol s jeho pastvinami: štyri mestá. 36 (Na druhej strane oproti Jerichu) z Rubenovho kmeňa Bosor (mesto útočišťa pre vrahov) s jeho pastvinami, Jachsu s jej pastvinami, Kedemot s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami: štyri mestá. 37 Z Gadovho kmeňa: Ramot, mesto útočišťa pre vrahov v Galaáde, s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jaser s jeho pastvinami: dovedna štyri mestá.

            38 Spolu všetkých miest, ktoré lósom pripadli jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levitských rodov, bolo dvanásť miest.

            39 Všetkých levitských miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo štyridsaťosem miest 40 s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.

            Pokoj v zemi. - 41 Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej. 42 A Pán im daroval pokoj dookola; všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal; všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky. 43 Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený; všetko sa splnilo.

 

Pán, záchranca prenasledovaných

Ž35 (34)

 

 

 

            1 Dávidov žalm.

 

            Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú,

            napadni tých, čo mňa napádajú.

            2 Vezmi zbroj a štít

            a vstaň mi na pomoc.

            3 Zažeň sa kopijou a sekerou

            proti tým, čo ma prenasledujú.

            Povedz mojej duši: „Ja som tvoja spása.“

 

            4 Nech sa hanbia a červenajú tí,

            čo mi číhajú na život;

            nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,

            čo mi chcú zle.

            5 Nech sú ako prach pred vetrom

            a nech ich ženie Pánov anjel;

            6 nech je ich cesta tmavá a klzká

            a Pánov anjel nech ich prenasleduje.

 

            7 Lebo bez príčiny mi nastavili sieť,

            bez dôvodu mi vykopali jamu.

            8 Nech ho znenazdania stihne pohroma

            a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil,

            nech sám padne do tej istej pohromy.

 

            9 Lež moja duša bude plesať v Pánovi

            a bude sa tešiť z jeho pomoci.

            10 Všetko vo mne bude hovoriť:

            „Pane, kto sa ti vyrovná?

            Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho

            chudáka a bedára pred lúpežníkmi.“

 

            11 Vystúpili kriví svedkovia

            a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia.

            12 Za dobré sa mi odplácali zlým;

            som celkom opustený.

 

            13 Keď oni boli chorí,

            ja som nosil rúcho kajúcne.

            Umŕtvoval som sa pôstom

            a v srdci som sa stále modlil.

            14 Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim;

            zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.

 

            15 Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli;

            zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal.

            16 Bez prestania ma trhali,

            dráždili ma, posmievali sa mi

            a zubami škrípali proti mne.

 

            17 Pane, ako dlho sa budeš na to dívať?

            Zachráň ma pred ich zlobou

            a pred levmi život môj.

            18 Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení

            a chváliť uprostred zástupov.

 

            19 Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia,

            čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.

            20 Lebo nehovoria, čo je na pokoj,

            ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme.

            21 Naširoko rozďavujú ústa proti mne,

            hovoria: „Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.“

 

            22 Pane, ty to vidíš, nuž nemlč;

            Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

            23 Prebuď sa, vstaň a zachráň ma,

            Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.

 

            24 Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti,

            nech sa netešia nado mnou.

            25 Nech si v srdci nehovoria:

            „Dobre, ako sme si želali.“

            A nech nehovoria: „Zhltli sme ho.“

 

            26 Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,

            čo sa tešia z môjho nešťastia,

            nech hanba a potupa zaodeje tých,

            čo sa povyšujú nado mňa.

            27 Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť,

            a nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán,

            čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“

 

            28 Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti

            a bude ťa oslavovať deň čo deň.

 

 
replica rolex