Komunity

Zasvätený život, hlboko zakorenený v príklade a slove Krista, je darom Boha Otca Cirkvi prostredníctvom Ducha...
 
Spoločenstvo Cirkvi neznamená totiž jednoliatosť, ale je  darom,ktorý nám Duch Svätý udeľuje aj cez rôznosť chariziem a životných stavov...
 
Vernosť Bohu je zdrojom obetavej služby bratom, ktorú zasvätené osoby konajú...
 
Zasvätené osoby sa svojimi charizmami stávajú znakom Ducha Svätého, ktorý ukazuje na novú budúcnosť ožiarenú svetlom viery a kresťanskej nádeje...
 
Poslaním spoločenstiev zasväteného života je svedectvom svojho života poukazovať na hodnotu kresťanského bratstva a premieňajúcu silu dobrej zvesti,ktorá prikazuje na všetkých hľadieť ako na Božie deti a vedie k obetavej službe ku všetkým, najmä najmenším.
 

Vybrané texty sú z Posynodálnej exhortácie Vita Consacrata /Zasvätený život/.