http://www.farnostokolicne.sk

Lv 10-12, Ž 18

Hriech Nadaba a Abiuho - nariadenie pre kňazstvo

Lv10

 

X.        Nadabova a Abiuho smrť. - 1 Áronovi synovia, Nadab a Abiu, vzali svoje kadidelnice, nakládli do nich ohňa a naň kadidlo, a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal. 2 I vyšiel oheň od Pána a zabil ich, takže umreli pred Pánom. 3 A Mojžiš povedal Áronovi: „Tu sa vyplnilo, čo hovoril Pán: „Na tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svätosť a preslávim sa pred všetkým ľudom.“

            Áron však mlčal. 4 Potom Mojžiš zavolal Misaela a Elisafana, synov Oziela, ktorý bol Áronovým strýkom, a povedal im: „Poďte sem a vyneste svojich príbuzných z posvätného miesta von z tábora!“ 5 Oni prišli a vyniesli ich v ich rízach von z tábora, ako nariadil Mojžiš. 6 A Mojžiš vravel Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi: „Nenechávajte si rozpustené vlasy, ani si neroztŕhajte rúcha, lebo by ste umreli a On by sa rozhneval nad celou pospolitosťou. Mŕtvoly vašich bratov, ktorých spálil Pán, nech oplakáva celý Izraelov dom. 7 A neodchádzajte od vchodu do stánku, aby ste nezomreli, lebo je na vás olej Pánovho svätenia!“ A oni sa zachovali podľa Mojžišových slov.

            Zákaz piť víno počas kňazskej služby. - 8 Potom Pán povedal Áronovi: 9 „Víno a opojné nápoje nepite ani ty, ani tvoji synovia, keď vstupujete do stánku zjavenia, aby ste nepomreli. Tento predpis je večný na všetky vaše pokolenia, aby ste tak vedeli rozlišovať medzi svätým a všedným a medzi čistým a nečistým 11 a poúčali Izraelitov o všetkých ustanoveniach, ktoré vám cez Mojžiša nariadil Pán.“

            Kňazský podiel z potravinovej a pokojnej obety. - 12 Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi, ktorí ešte ostali: „Vezmite potravinovú obetu, ktorá ostala z Pánovej zápalnej obety, a zjedzte ju bez kvasu pri oltári, veď je presvätá. 13 Zjedzte ju na svätom mieste, lebo je to podiel, ktorý tebe a tvojim synom patrí z Pánových zápalov; lebo taký príkaz som dostal. 14 Podávané prsia a pozdvihovanú lopatku zjedzte na čistom mieste ty a tvoji synovia a tvoje dcéry s tebou. Lebo toto je podiel pre teba a pre tvojich synov z pokojnej žertvy Izraelitov. 15 Pozdvihovaná lopatka a podávané prsia sa majú priniesť spolu s lojovými časťami, ktoré sú (určené) na celostnú žertvu, aby sa podávali pred Pánom - a potom to pripadne tebe a tvojim synom ako podiel, ktorý vám vždy patrí podľa Pánovho príkazu.“

            Požívanie z obety capa za hriech. - 16 Keď sa Mojžiš veľmi vyzvedal na capa obety za hriech, ukázalo sa, že bol úplne spálený. Nahneval sa na Áronových synov Eleazara a Itamara, ktorí ešte ostali, a povedal: 17 „Prečo ste nejedli z obety za hriech na svätom mieste? Veď je to presväté a On nám ju dal, aby ste tak očistili pospolitosť od hriechov a zmierili ju pred Pánom! 18 Ani jeho krv sa nezaniesla do svätyne a mali ste ho jesť vo svätyni, ako som rozkázal!“ 19 Tu Áron odpovedal Mojžišovi: „Pozri, dnes obetovali svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu Pánovi; a mňa muselo toto zastihnúť! Keby som bol dnes jedol z obety za hriech, bolo by sa to Pánovi páčilo?“ 20 Keď to Mojžiš počul, uspokojil sa.

 

 

Predpisy o čistote 11 - 15

Lv11

 

XI.      Čisté a nečisté zvieratá - cicavce. - 1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 „Povedzte Izraelitom: Toto sú zvieratá, ktoré môžete zo všetkých štvornohých zvierat, čo sú na zemi, jesť: 3 Všetko, čo má medzi štvornohými zvieratami rozdvojené kopytá, čo má celkom rozdvojené kopytá a prežúva, môžete jesť. 4 Ale z prežúvavcov a z dvojkopytníkov nesmiete jesť ťavu, je síce prežúvavcom, ale nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá; 5 jazveca, ktorý je síce prežúvavec, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý; 6 zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý; 7 sviňu, ktorá má rozdvojené paprčky a celkom rozdvojené paprčky, ale neprežúva. 8 Ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nesmiete dotýkať, budú pre vás nečisté!

            Vodné živočíchy. - 9 A toto môžete jesť zo všetkého, čo je vo vodách: Všetko, čo má v mori, v riekach a potokoch plutvy a šupiny, môžete jesť. 10 No všetko, čo je v mori a v riekach a čo nemá plutvy a šupiny, čím sa hemží voda a čo žije vo vodách - bude vám ohavnosťou; 11 áno, ohavnosťou vám to bude, ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa budete strániť. 12 Všetko teda, čo vo vodách nemá plutvy a šupiny, bude vám ohavnosťou.

            Nečisté vtáky a hmyz. - 13 Z vtákov sa však budete strániť týchto a nebudete ich jesť, lebo vám budú ohavnosťou: orla, orlosupa, orlosupa bradatého, 14 kaňu, sokola, 15 všetky druhy krkavcov, 16 pštrosa, kukučku, čajku, všetky druhy jastrabov, 17 kuvika, kormorána, ibisa, sovu ušatú, 18 sovu, pelikána, bučiaka, 19 bociana, všetky druhy kulichov, dudka a netopiera. 20 Všetky malé lietavé živočíchy, čo chodia po štyroch, nech sú vám ohavnosťou. 21 Zo všetkého okrídleného hmyzu, čo chodí po štyroch, môžete jesť len tie, ktoré majú za nohami ešte nohy na skákanie, aby mohli skákať po zemi. 22 Z nich môžete jesť tieto: sťahovavé kobylky podľa svojich druhov, pažravé kobylky, senné kobylky - a saranče. 23 Všetky ostatné malé okrídlené živočíchy, ktoré majú štyri nohy, budú pre vás ohavnosťou.

            Znečistenie dotykom zdochlín. - 24 Týmito zvieratami sa znečistíte a kto sa dotkne ich mŕtvol, bude až do večera nečistý; 25 a každý, kto by niesol niečo z ich zdochliny, musí si oprať šaty a ostane až do večera nečistý: 26 Všetkými štvornohými zvieratami, ktoré majú rozdvojené kopyto, ale nemajú kopyto úplne rozdvojené a neprežúvajú; tie budú pre vás nečisté. Každý, kto sa ich dotkne, je nečistý. 27 Za nečisté budete považovať všetky štvornohé živočíchy chodiace po labách. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera. 28 A kto by niesol ich zdochlinu, musí si oprať šaty a bude až do večera nečistý. Toto je pre vás nečisté.

            29 Z malých živočíchov, čo sa hemžia na zemi, sú pre vás tieto nečisté: lasica, myš, rôzne druhy jašterov, 30 piskor, chameleón, mlok, salamandra a krt. 31 Tieto z malých živočíchov sú pre vás nečisté. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude až do večera nečistý.

            32 A všetko, na čo také zdochnuté zviera padne, je nečisté: všetky drevené predmety, šaty, koža, koberec, každý predmet, ktorý sa používa. Treba ho zaniesť do vody a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. 33 Ak také zviera padne do hlinenej nádoby, tak všetko, čo je v nej, bude nečisté a treba ju rozbiť. 34 Akékoľvek jedlo, ktoré sa požíva a dostane sa do styku s takou vodou, bude nečisté. Aj každý nápoj, ktorý sa pije z takej nádoby, bude nečistý. 35 Všetko, na čo taká zdochlina padne, bude nečisté: pec a ohnisko treba rozbiť, sú nečisté a budú pre vás nečisté. 36 Len pramene a studne a vodné nádrže ostanú čisté. Kto sa však dotkne zdochliny, ktorá je v nich, je nečistý. 37 Ak taká zdochlina padne na semeno, ktoré je pripravené na siatie, ono ostane čisté. 38 Ak by sa však na semeno dostala voda a potom by naň padla zdochlina, tak bude pre vás nečisté.

            39 Ak zdochne zviera, ktoré sa môže jesť, a niekto sa dotkne jeho zdochliny, bude až do večera nečistý. 40 Kto by z takej zdochliny jedol, musí si vyprať šaty a bude až do večera nečistý. Aj keby niekto niesol takú zdochlinu, vyperie si šaty a bude až do večera nečistý.

            41 Všetky malé živočíchy, ktoré sa hemžia po zemi, sú ohavnosťou, nesmú sa jesť. Nič, čo sa plazí po zemi, a nič, čo chodí po štyroch, ani čo má ešte viac nôh, nijaké malé živočíchy, čo sa hemžia po zemi, neslobodno jesť, lebo to je ohavnosť. 43 Nerobte sa ohavnými pre niektoré z týchto mnohých zvierat, ktoré sa hemžia na zemi, a neznečisťujte sa nimi tak, že budete nečistí. Lebo ja, Pán, som váš Boh! Preto dokážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som svätý. A neznečistite sa nejakým malým živočíchom, ktorý lozí po zemi! 45 Lebo ja som Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vaším Bohom. Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý!

            46 Toto je zákon o štvornohých zvieratách, o lietavých živočíchoch, o všetkých živočíchoch, čo sa pohybujú vo vodách, ako aj o všetkých živočíchoch, ktoré lozia po zemi, 47 aby sa robil rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi zvieratami, ktoré sa môžu jesť, a medzi zvieratami ktoré sa jesť nesmú.“

 

 

Lv12

 

XII.     O šestonedieľkach. - 1 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. 3 Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka 4 a ona ostane ešte tridsaťtri dní (doma) v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. 5 Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá ako pri svojom očisťovaní a ostane doma šesťdesiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi. 6 Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. 7 On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. 8 Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá.“


Poďakovanie za záchranu a víťazstvo

Ž18 (17)

 

 

            1 Zbormajstrovi. Dávid, sluha Pánov,

 

 

            zložil slová tohto chválospevu pre Pána,

 

 

            keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov

 

 

            2 a z ruky Šaulovej. Povedal teda:

 

 

            Milujem ťa, Pane, moja sila;

            3 Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.

            Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;

            ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

            4 Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála,

            a budem zachránený pred nepriateľmi.

 

            5 Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie

            a vydesili zlostné prívaly.

            6 Ovinuli ma povrazy záhrobia,

            zovreli ma osídla smrti.

            7 V úzkosti som vzýval Pána

            a volal som ku svojmu Bohu.

            Zo svojho chrámu počul môj hlas

            a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

 

            8 Zem sa pohýbala a zachvela;

            vrchy sa otriasli a pohli v základoch,

            lebo vzplanul hnevom.

            9 Dym sa mu valil z nozdier

            a spaľujúci oheň z jeho úst,

            vyletúvali z neho žeravé uhlíky.

            10 Znížil nebesia a zostúpil:

            čierne mračno pod jeho nohami.

 

            11 Zasadol na cheruba a vzlietol,

            vznášal sa na krídlach vetrov.

            12 Temnotami sa celkom zahalil

            a stánok si urobil

            z čierňavy vôd a oblakov.

            13 Pred žiarou jeho tváre mraky lietali,

            ľadovec a žeravé uhlie.

 

            14 Pán z neba zahrmel

            a zaznel hlas Najvyššieho:

            ľadovec a žeravé uhlie.

            15 Vyslal šípy a rozprášil ich,

            vrhol blesky a zmietol ich.

            16 Otvorili sa hlbočiny vôd

            a základy zeme sa odkryli.

            Pred tvojou hrozbou, Pane,

            pred víchricou tvojho hnevu.

 

            17 Z výsosti čiahol rukou a chytil ma

            a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

            18 Vytrhol ma z rúk mojich premocných nepriateľov,

            z rúk tých, čo ma nenávideli

            a boli silnejší ako ja.

            19 Napadli ma v môj deň nešťastný,

            ale Pán mi bol podperou.

            20 Vyviedol ma na miesto priestranné,

            zachránil ma, lebo si ma obľúbil.

 

            21 Za moju spravodlivosť ma Pán odmení,

            za to, že moje ruky sú čisté,

            22 lebo som kráčal po cestách Pánových

            a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne.

            23 Pred očami som mal všetky jeho príkazy

            a jeho zákony som neodvrhol.

            24 S ním som bol bez úhony

            a uchránil som sa zločinu.

            25 Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil

            lebo videl, že moje ruky sú čisté.

 

            26 Voči svätému si svätý,

            voči šľachetnému šľachetný,

            27 voči úprimnému úprimný,

            voči zvrhlému si neúprosný.

            28 Pokorný ľud chrániš pred zánikom

            a ponižuješ oči pyšných.

            29 Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň;

            môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.

            30 Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou;

            a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.

 

            31 Božia cesta je čistá,

            ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.

            On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.

            32 Veď kto je Boh okrem Pána?

            Kto je skala okrem nášho Boha?

            33 To Boh ma silou opásal

            a moju cestu urobil nepoškvrnenou.

            34 Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa

            a postavil ma na výšinu.

            35 Ruky mi na boj vycvičil

            a moje ramená napínajú luk kovový.

 

            36 Dal si mi svoj štít záchranný,

            pravicou si ma podporil

            a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.

            37 Mojim krokom si cestu uvoľnil

            a moje nohy nepociťujú únavu.

            38 Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol,

            a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil.

            39 Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali,

            popadali mi pod nohy.

            40 Opásal si ma udatnosťou v boji

            a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia.

 

            41 Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek

            a rozprášil si tých, čo ma nenávidia.

            42 Kričali, nemal im kto pomôcť,

            volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal.

            43 Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom,

            šliapal som po nich ako po blate uličnom.

            44 Vytrhol si ma zo vzbury ľudu

            a ustanovil za hlavu národov.

            Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal,

            45 a poslúcha ma na jediné slovo.

            O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci;

            cudzinci blednú od strachu

            a trasú sa vo svojich úkrytoch.

 

            47 Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca,

            nech je vyvýšený Boh, moja spása.

            48 Bože, ty si ma poveril odplatou

            a podmanil si mi národy;

            ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov.

            49 Povýšil si ma nad mojich odporcov

            a vytrhol si ma z rúk násilníka.

 

            50 Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi

            a ospevovať tvoje meno žalmami.

            51 Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá,

            preukazuješ priazeň svojmu pomazanému,

            Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

 
replica rolex