http://www.farnostokolicne.sk

Lv 4-6, Ž 17

Lv4

 

IV.      Zmierne obety za hriechy z nevedomosti. - 1 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Povedz Izraelitom: Ak sa niekto z nevedomosti prehreší proti niektorému zo všetkých Pánových predpisov a urobí niečo zakázané: 3 Ak bude vinníkom pomazaný kňaz a padla by tým vina na ľud, obetuje dobytča za svoj hriech, ktorý spáchal, býčka na obetu za hriech Pánovi. 4 Privedie býčka ku vchodu do stánku zjavenia pred Pána, položí ruku na hlavu býčka a dobytča zabije pred Pánom. 5 Potom pomazaný kňaz vezme z býčkovej krvi a zanesie do stánku zjavenia. 6 Kňaz si namočí prst do krvi a sedem ráz krvou pokropí pred Pánom, pred oponou veľsvätyne. 7 Potom kňaz potrie krvou rohy oltára, na ktorom je voňavé kadidlo pred Pánom v stane zjavenia, a všetku ostatnú krv dobytčaťa vyleje ku spodku oltára zápalov, ktorý je pri vchode do stánku zjavenia. 8 Potom vyberie z býčka všetok loj, loj, ktorým sú obrastené črevá, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, 9 tiež obe obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí, 10 ako sa oddeľuje z býčka pokojnej obety, a kňaz to spáli na oltári zápalných obiet. 11 Kožu býka však i všetko jeho mäso, hlavu a nohy, jeho vnútornosti a trus, 12 teda celého býka odprace mimo tábora na čisté miesto, na miesto, kde sa vysypáva popol, a úplne ho spáli na poukladanom dreve: na popolišti ho spáli.

            13 Ak sa z nevedomosti prehreší celá izraelská pospolitosť bez toho, že by ľud o tom vedel, ak prekročia niektorý z Pánových príkazov a uvalia na seba vinu, 14 keď potom ľud zbadá svoju vinu, obetuje ako zmiernu obetu dobytča, býčka. Privedú ho pred stánok zjavenia 15 a starší pospolitosti položia pred Pánom ruky na hlavu býčka a býčka zabijú pred Pánom. 16 Potom pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi do stánku zjavenia, 17 kňaz si namočí prst do krvi a pokropí sedem ráz pred Pánom, pred oponou. 18 Potom potrie krvou rohy oltára, ktorý je pred Pánom v stánku zjavenia, a ostatnú krv vyleje ku spodku oltára zápalov, ktorý je pri vchode do stánku zjavenia. 19 Potom vyberie všetok jeho loj a spáli ho na oltári. 20 Aj s týmto býčkom urobí tak, ako urobil s predchádzajúcim býkom. Celkom tak s ním urobí. Takto ich kňaz zbaví hriechu a odpustí sa im. 21 Býka odpracú von z tábora a spália ho, ako spálili predchádzajúceho býka. To je (zmierna obeta celého) ľudu za hriech.

            22 Ak zhreší knieža a ak z nevedomosti prekročí niektorý z príkazov Pána, svojho Boha, a pritiahne na seba vinu, 23 keď zbadá svoje previnenie, privedie na obetu capa bez chyby, 24 položí ruku na capovu hlavu a zabije ho na mieste, kde sa zabíja pred Pánom celostná žertva. To je obeta za hriech. 25 Kňaz vezme na palec niečo z krvi obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet, ostatnú krv však vyleje ku spodku oltára zápalných obiet. 26 Potom spáli všetok jeho tuk na oltári tak, ako loj pokojných obiet. Takto ho kňaz zbaví jeho hriechu a on sa mu odpustí.

            27 Ak z nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec z obyvateľov zeme tým, že prestúpi niektorý Pánov príkaz a uvalí na seba vinu, 28 tak potom, keď pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, privedie na obetu za svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, 29 položí ruku na hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije na mieste, kde sa zabíja celostná žertva. 30 Kňaz potom vezme na palec niečo z jej krvi a pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku spodku oltára. 31 Potom oddelí všetok jej loj tak, ako sa oddeľuje loj pokojných obiet, a kňaz ho spáli na oltári na príjemnú vôňu pre Pána. Takto ho kňaz zbaví hriechu a odpustí sa mu.

            32 Ak na obetu za hriech prinesie ako žertvu ovcu, nech je to, čo prinesie, bez chyby. 33 Položí ruku na obetu za hriech a zabije ju na obetu za hriech na mieste, kde sa zabíja celostná žertva. 34 Potom kňaz vezme na prst niečo krvi z obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku spodku oltára. 35 Potom oddelí všetok jej loj, ako sa oddeľuje loj baránka, čo sa prináša ako pokojná obeta, a kňaz ho spáli na oltári na zápalnú obetu pre Pána. Takto ho kňaz zbaví hriechu, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu.

 

 

Lv5

 

V5.       Niektoré previnenia, za ktoré treba priniesť obetu za hriech. - 1 Ak sa niekto prehreší tým, že počul vyslovenú kliatbu a mohol by vystúpiť ako svedok, aby bol očitým svedkom, alebo vie (o veci), a neoznámi to, uvalí na seba vinu. 2 Alebo ak sa niekto dotkne niečoho nečistého, nečistého divého zvieraťa alebo zdochliny, nečistého domáceho zvieraťa alebo zdochliny, či nečistého plaza bez toho, žeby o tom vedel, a potom to zbadá, pritiahne na seba vinu. 3 Alebo ak príde do styku s nečistotou iného človeka, s nejakou nečistotou, ktorou sa môže znečistiť, bez toho, žeby o tom vedel, a potom to zbadá, pritiahne na seba previnenie. 4 Alebo ak niekto nerozmyslene prisahal, že urobí niečo zlé alebo niečo dobré, alebo ak čokoľvek nerozmyslene pri prísahe vyslovil bez toho, žeby si toho bol vedomý, keď si to potom uvedomí, stane sa vinným. 5 Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil, 6 a nech privedie na obetu za svoj hriech Pánovi, na pokánie za svoju vinu, ktorej sa dopustil, samicu zo stáda, ovcu alebo kozu. Kňaz ho zbaví hriechu a on sa mu odpustí.

            Náhrada nemajetných za predpísané obety. - 7 Keby však jeho imanie nestačilo na ovcu, nech prinesie ako pokánie za svoje previnenie dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na obetu za hriech, druhé na celostnú žertvu. 8 Dá ich kňazovi a on prinesie na obetu za hriech najprv prvé. Vykrúti mu hlavu pri samom krku bez toho, žeby mu ju odtrhol, 9 a potom vycedí niečo krvi na steny oltára, ostatná krv sa vycedí ku spodku oltára. To je obeta za hriech. 10 Druhé spáli podľa predpisu ako celostnú žertvu. Takto ho kňaz zmieri, takže hriech, ktorého sa dopustil, bude mu odňatý a odpustí sa mu.

            11 Ak však jeho imanie nestačí ani na dve hrdličky alebo na dva holúbky, nech prinesie na obetu, na obetu za hriech pre svoje previnenie, desatinu efy jemnej múky. Olej k nej nepridá a nepriloží ani kadidlo, lebo je to obeta za hriech. 12 Dá ju kňazovi a kňaz z nej vezme plné priehrštie na pripomienku a spáli to na zápalnom oltári pre Pána. To je obeta za hriech. 13 Takto ho kňaz zmieri za jeho previnenie, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu. Ostatné ostane kňazovi ako pri potravinovej obete.“

            Obety podlžnosti za spreneveru. - 14 Pán hovoril Mojžišovi: 15 „Ak niekto niečo spreneverí a neúmyselne siahne po veci, ktorá je zasvätená Pánovi, nech za pokánie prinesie Pánovi na obetu za hriech bezchybného barana zo svojho stáda, ktorý bude mať pre teba cenu aspoň dva strieborné šekly podľa posvätnej váhy. 16 A čiastku, o ktorú ukrátil svätyňu, nahradí, pridá k tomu pätinu a odovzdá to kňazovi. A keď ho kňaz zmieri obetou barana za hriech, odpustí sa mu.

            17 Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy. 18 Privedie kňazovi bezchybného barana zo stáda podľa jeho odhadu ako obetu za hriech a kňaz mu sprostredkuje odpustenie za jeho neopatrnosť, za ktorú je zodpovedný bez toho, že by to bol zbadal, a odpustí sa mu. 19 To je obeta za hriech, lebo sa previnil proti Pánovi.“

 

 

Lv6

 

VI.      Za poškodenie blížneho. - 1 Pán povedal Mojžišovi: 2 „Ak sa niekto prehreší a spreneverí voči Pánovi a odtají svojmu blížnemu nejakú vec, ktorú mu dal do úschovy, zveril, či odpredal, alebo ak oklame svojho blížneho, 3 alebo ak sa niečo stratí, on to nájde a odtají, pričom ešte aj falošne prisahá pre nejaký skutok, ktorým sa človek môže prehrešiť, 4 ak sa takto prehrešil a previnil, všetko, čo predal, alebo klamstvom nadobudol, čo mu zverili, alebo čo sa stratilo a on to našiel, a všetko, na čo falošne prisahal, 5 vráti späť; dá v plnej hodnote náhradu a k tomu pridá ešte pätinu (hodnoty). Toto dá majiteľovi v ten istý deň, keď bude obetovať svoju obetu za hriech. 6 A za pokánie prinesie kňazovi bezchybného barana pre Pána podľa odhadu previnenia. 7 Kňaz ho potom zbaví hriechu pred Pánom a odpustí sa mu skutok, ktorým sa previnil.“

            Celostná žertva. - 8 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 9 „Prikáž Áronovi a jeho synom: Toto sú ustanovenia pre celostnú žertvu: Celostná žertva zostane na oltári na ohni celú noc až do rána, oheň na oltári treba pritom udržiavať. 10 Kňaz oblečený v ľanovej ríze a v ľanových spodkách poodhŕňa popol, ktorý ostal po celostnej žertve, a zhrnie ho neďaleko oltára. 11 Potom si vyzlečie rúcho, oblečie si iný odev a popol vynesie na čisté miesto mimo tábora. 12 Oheň na oltári bude stále horieť, nesmie vyhasnúť. Kňaz naň naloží každý deň dreva, na to položí celostnú žertvu a pritom bude páliť lojové kusy z pokojných obiet. 13 Oheň na oltári bude ustavične horieť, nikdy nesmie vyhasnúť.

            Denná potravinová obeta. - 14 A toto sú ustanovenia o potravinových obetách: Na oltár ich prinesú Áronovi synovia. 15 Potom jeden z nich vezme plnú hrsť jemnej múky s olejom a všetko kadidlo, ktoré patrí k potravinovej obete, a spáli to na oltári na príjemnú vôňu ako pripomienku pre Pána. 16 Čo ostane, zjedia Áron a jeho synovia. Zje sa to nekvasené na svätom mieste; v nádvorí stánku zjavenia to zjedia. 17 Kysnuté sa z toho piecť nesmie, lebo to som ti ja určil za podiel z mojej zápalnej obety. Je to posvätné ako obeta za hriech a obeta podlžnosti. 18 Budú ju jesť iba muži z Áronovho potomstva. Toto ustanovenie o Pánovom zápale je večne platné z pokolenia na pokolenie. Každý, kto sa ho dotkne, bude zasvätený.“

            Veľkňazova potravinová obeta. - 19 Pán hovoril Mojžišovi: 20 „Toto je obeta Árona a jeho synov, ktorú prinesú v deň svojho posvätenia: desatina efy jemnej múky ako pravidelná potravinová obeta - polovica na ráno a druhá polovica na večer. 21 Bude zapravená s olejom na platni; prinesieš ju pomiešanú a obetuješ ju na kúsky upečenú ako potravinovú obetu príjemnej vône Pánovi. 22 Kňaz, ktorý bude z jeho synov pomazaný na jeho miesto, podá ju Pánovi podľa večne platného ustanovenia. Spáli sa celá, 23 lebo každá kňazova potravinová obeta sa spáli celá, nesmie sa jesť.“

            Obeta za hriechy. - 24 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 25 „Povedz Áronovi a jeho synom: Toto sú predpisy o obete za hriech: Na mieste, kde sa zabíjajú celostné žertvy, zabíja sa aj obeta za hriech pred Pánom; je presvätá. 26 Jesť z nej môže len kňaz, ktorý podáva obetu za hriech. A bude sa jesť na svätom mieste, v nádvorí stánku zjavenia. 27 Každý, kto sa dotkne jej mäsa, bude zasvätený; a ak mu niečo z jej krvi striekne na šaty, tú čiastku, čo bola postriekaná, musí oprať na svätom mieste. 28 Hlinenú nádobu, v ktorej sa varila, treba rozbiť. Ak je však nádoba, v ktorej sa varila, medená, treba ju vydrhnúť a vymyť vodou. 29 Budú z nej jesť všetci mužskí príslušníci kňazstva a bude sa jesť na svätom mieste, lebo je presvätá. 30 Nesmie sa však jesť nijaká obeta za hriech, z ktorej sa zanesie (niečo) krvi do stánku zjavenia; musí sa celá spáliť na ohni.


Pane, zachráň ma pred bezbožníkom

Ž17 (16)

 

 

 

            1 Dávidova modlitba.

            Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť,

            všimni si moju prosbu pokornú.

            Nakloň sluch k mojej modlitbe,

            čo plynie z perí úprimných.

            2 Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne;

            tvoje oči vidia, čo je správne.

 

            3 Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív,

            skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť.

            4 Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne.

            Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov.

            5 Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch,

            aby moje nohy nezakolísali.

 

            6 K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš.

            Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.

            7 Ukáž svoje predivné milosrdenstvo,

            ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ

            dôverujúcich v teba.

            8 Chráň ma ako zrenicu oka,

            skry ma v tôni svojich perutí

            9 pred bezbožnými, čo ma sužujú.

 

            Obkľučujú ma nepriatelia,

            10 zatvárajú si bezcitné srdcia,

            ich ústa spupne hovoria.

            11 Už pristupujú a už ma zvierajú,

            očami sliedia, ako by ma na zem zrazili.

            12 Sú ako lev pripravený na korisť,

            ako levíča, čo čupí v úkryte.

 

            13 Povstaň, Pane, predíď ich a zraz,

            svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným,

            14 svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane,

            pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi.

            Zo svojich zásob im naplň žalúdok,

            nech sa nasýtia ich synovia

            a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom.

            15 Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár

            a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

 

 
replica rolex