http://www.farnostokolicne.sk

Nm 1-3, Ž 21

Prípravy na pochod od Sinaja 1,1 - 10,10

Nm1

 

I.         Sčítanie bojaschopných mužov: Rozkaz na sčítanie. - 1 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich východe: 2 „Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetky mužské osoby, hlavu po hlave. 3 Od dvadsiateho roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli 4 a pri tom budú s vami po jednom z každého kmeňa, vždy hlava svojej rodiny.

            Pomocníci pri sčítaní. - 5 Toto sú mená mužov ktorí budú s vami:

            Z Rubenovho (kmeňa) Sedeurov syn Elisur,

            6 zo Simeonovho Surišadaiho syn Samaliel,

            7 z Júdovho Aminadabov syn Nahason,

            8 z Isacharovho Suarov syn Natanael,

            9 zo Zabulonovho Helonov syn Eliab,

            10 z Jozefových synov: z Efraimovho Amiudov syn Elisama,

            z Manassesovho Fadasurov syn Gamaliel,

            11 z Benjamínovho Gedeonov syn Abidan,

            12 z Danovho Amišadaiho syn Ahiezer,

            13 z Aserovho Ochranov syn Fegiel,

            14 z Gadovho Duelov syn Elisaf

            15 z Neftaliho Enanov syn Ahira.“

            16 Títo boli povolaní z pospolitosti, oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov a pohlavármi tisícov Izraela.

            Sčítanie a prehliadka. - 17 Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe 18 a v prvý (deň) druhého mesiaca zhromaždili celé pospolitosť a prehliadli ju podľa rodov, rodín a počtu mien od dvadsiateho roku nahor, hlavu po hlave, ako Mojžišovi prikázal Pán.

            19 Prehliadal ich na púšti Sinaj. 20 Zo synov Izraelovho prvorodeného Rubena podľa rodov a rodín, podľa počtu mien, hlava po hlave, všetkých mužov od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 21 čo boli prehliadnutí z Rubenovho kmeňa, bolo štyridsaťšesťtisícpäťsto potomkov. 22 Zo Simeonových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, hlava po hlave, všetkých mužov od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 23 čo boli prehliadnutí zo Simeonovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatdeväťtisíctristo potomkov.

            24 Z Gadových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 25 čo boli prehliadnutí z Gadovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat potomkov.

            26 Z Júdových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 27 čo boli prehliadnutí z Júdovho kmeňa, napočítalo sa sedemdesiatštyritisícšesťsto potomkov.

            28 Z Isacharových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 29 čo boli prehliadnutí z Isacharovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatštyritisícštyristo potomkov.

            30 Zo Zabulonových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 31 čo boli prehliadnutí zo Zabulonovho kmeňa, napočítalo sa päťdesiatsedemtisícštyristo potomkov.

            32 Z Jozefových synov: zo synov Efraima podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 33 čo boli prehliadnutí z Efraimovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťtisícpäťsto potomkov.

            34 Zo synov Manassesa podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 35 čo boli prehliadnutí z Manassesovho kmeňa, napočítalo sa tridsaťdvatisícdvesto potomkov.

            36 Z Benjamínových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 37 čo boli prehliadnutí z Benjamínovho kmeňa, napočítalo sa tridsaťpäťtisícštyristo potomkov.

            38 Z Danových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 39 čo boli prehliadnutí z Danovho kmeňa, napočítalo sa šesťdesiatdvatisícsedemsto potomkov.

            40 Z Aserových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 41 čo boli prehliadnutí z Aserovho kmeňa, napočítalo sa štyridsaťjedentisícpäťsto potomkov.

            42 Z Neftaliho synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných, 43 čo boli prehliadnutí z Neftaliho kmeňa, napočítalo sa päťdesiattritisícštyristo potomkov.

            44 Toto sú prehliadnutí, ktorých prehliadol Mojžiš, Áron a dvanásť kniežat Izraela, po jednom zo svojich otcovských rodín. 45 A všetkých prehliadnutých Izraelitov podľa ich otcovských rodín od dvadsiateho roku nahor, všetkých bojaschopných Izraelitov, 46 teda všetkých prehliadnutých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

            Povinnosti levitov. - 47 Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi. 48 Lebo Pán povedal Mojžišovi: 49 „Léviho kmeň neprehliadaj a nezarátaj ich do počtu Izraelových synov, 50 ale daj im na starosť stánok zákona a celé jeho zariadenie so všetkým príslušenstvom! Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie a nech ho obsluhujú! A nech táboria okolo stánku! 51 Keď sa bude mať pochodovať, leviti zložia stánok; a keď sa bude mať táboriť, leviti ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie! 52 Kým sa synovia Izraela utáboria všetci vo svojich táborištiach, každý pri svojej zástave podľa svojich vojov, 53 leviti sa utáboria okolo stánku zákona, aby (Boží) hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona.“ 54 A Izraeliti urobili tak, urobili celkom tak, ako prikázal Pán Mojžišovi; tak urobili.

 

 

Nm2

 

II.        Usporiadanie tábora a poradie pri pochode. - 1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola obrátení k stánku zjavenia. 3 Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason; 4 jeho voj má sedemdesiatštyritisícšesťsto prehliadnutých. 5 Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov a vodcom Isacharových synov bude Suarov syn Natanael; 6 jeho voj má päťdesiatštyritisícštyristo prehliadnutých. 7 Ďalej kmeň Zabulonov a vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab; 8 jeho voj má päťdesiatsedemtisícštyristo prehliadnutých. 9 Všetkých prehliadnutých v Júdovom tábore je podľa ich vojov stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Oni budú pochodovať prví.

            10 Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur; 11 jeho voj má štyridsaťšesťtisícpäťsto prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel; 13 jeho voj má päťdesiatdeväťtisíctristo prehliadnutých. 14 Ďalej kmeň Gadov a vodca Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf; 15 jeho voj má štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat prehliadnutých. 16 Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Oni majú pochodovať ako druhí.

            17 Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať, každý so svojím oddielom podľa svojich zástav.

            18 Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama; 19 jeho voj má štyridsaťtisícpäťsto prehliadnutých. 20 Pri ňom sa utáborí kmeň Manassesov a jeho vodcom bude Fadasurov syn Gamaliel; 21 jeho voj má tridsaťdvatisícdvesto prehliadnutých. 22 Ďalej kmeň Benjamínov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidan; 23 jeho voj má tridsaťpäťtisícštyristo prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov stoosemtisícsto. Oni sa dajú na pochod ako tretí.

            25 Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaiho syn Ahiezer; 26 jeho voj má šesťdesiatdvatisícsedemsto prehliadnutých. 27 Pri ňom nech táborí kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel; 28 jeho voj má štyridsaťjedentisícpäťsto prehliadnutých. 29 Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira; 30 jeho voj má päťdesiattritisícštyristo prehliadnutých. 31 Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste.“ 32 Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 33 Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Tak to Mojžišovi prikázal Pán. 34 A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod: všetci podľa svojich čeľadí pri svojich otcovských rodinách.

 

 

Nm3

 

III.      O levitoch: Áronovi potomkovia. - 1 Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj, 2 a toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazar a Itamar. 3 To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. Ale Nadab a Abiu zomreli (odsúdení od Pána), keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nijakých synov, a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojím otcom Áronom.

            Vyvolenie levitov. - 5 Pán hovoril Mojžišovi: 6 „Priveď kmeň Léviho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali! 7 Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať on a celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. 8 Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia, aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. 9 Levitov prenechaj Áronovi a jeho synom! Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom! Árona a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však - nepovolaný - priblíži, musí zomrieť.“

            Leviti majú nahradiť prvorodených. - 11 Pán hovoril Mojžišovi: 12 „Ja som si vzal levitov spomedzi Izraelových synov namiesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby leviti boli moji. 13 Lebo každý prvorodený je môj. V deň, keď som pobil prvorodených v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Moji sú, ja som Pán!“

            Sčítanie levitov a ich povinnosti. - 14 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj: 15 „Prehliadni levitov podľa ich otcovských rodín a rodov! Prehliadneš všetkých mužov od jedného mesiaca nahor!“ 16 Mojžiš ich prehliadol podľa Pánovho príkazu 17 a toto sú Léviho synovia podľa svojich mien: Gerson Kaáat a Merari. 18 Toto sú mená Gersonových synov (podľa svojich rodov): Lebni a Semei. 19 Kaátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesaár, Hebron a Oziel. 20 Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi.

            A toto sú Léviho rody podľa ich otcovských rodín. 21 Z Gersona bol rod Lebniovcov a rod Semeiovcov. To sú Gersonove rody. 22 Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor sedemtisícpäťsto. 23 Gersonove rody táborili na západe za stánkom. 24 Kniežaťom Gersonovcov je Laelov syn Eliasaf. 25 Gersonovci mali na starosti príbytok stánku zmluvy, stan, 26 jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prichystať. 27 Z Kaáta bol rod Amramitov, rod Jesaárejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kaátovcov. 28 Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor osemtisícšesťsto. Oni mali na starosti službu vo svätyni. 29 Kaátove rody táborili na južnej strane stánku. 30 Kniežaťom Kaátových rodov je Ozielov syn Elisafan: 31 Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvätné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať.

            32 Najvyšším kniežaťom Léviho kniežat bol syn kňaza Árona Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. 33 Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musitov. To sú Merariho rody. 34 Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor šesťtisícdvesto. 35 Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táborili na severnej strane stánku. 36 Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, ďalej stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi.

            38 Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. 39 Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na Pánov príkaz, bolo podľa ich rodov, všetkých mužov od jedného mesiaca nahor, dvadsaťdvatisíc.

            Sčítanie prvorodených, ktorí mali vyše mesiaca. - 40 Pán hovoril Mojžišovi: „Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien! 41 Vezmi pre mňa levitov - ja som Pán - namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok levitov namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov!“ 42 A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal Pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi: 43 A tých, čo prehliadol, všetkých mužských prvorodených podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri.

            44 Pán hovoril Mojžišovi: 45 „Vezmi levitov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok namiesto ich dobytka a leviti budú moji; ja som Pán! 46 A ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet levitov, 47 vyberieš po päť šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvätnej váhy, dvadsať gerov za šekel. 48 Peniaze však daj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo (počtom) prevyšovali vykúpených!“ 49 A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali vykúpených prostredníctvom levitov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch tisíctristošesťdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy. 51 A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa Pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal Pán.


Poďakovanie za kráľovo víťazstvo

Ž21 (20)

 

 

            1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

 

            2 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje

            a veľmi sa teší z tvojej spásy.

            3 Vyplnil si túžbu jeho srdca

            a prosbu jeho perí si neodmietol.

            4 Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,

            na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

            5 Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,

            život dlhý, navždy, naveky.

 

            6 Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,

            ozdobuješ ho velebou a nádherou.

            7 Robíš z neho požehnanie pre všetky veky,

            blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

            8 Na Pána sa kráľ spolieha;

            neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

 

            9 Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov,

            tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

            10 Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár;

            Pán ich pohltí vo svojom hneve

            a strávi ich oheň.

            11 Vyhubíš ich rod zo zeme

            a ich potomstvo spomedzi ľudí.

 

            12 Lebo proti tebe snuli zlo

            a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

            13 Lebo ich obrátiš na útek,

            svoj luk namieriš na ich tvár.

 

            14 Povstaň, Pane, vo svojej sile

            a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

 

 
replica rolex