http://www.farnostokolicne.sk

Nm 7-9, Ž 22

Nm7

 

VII.     Dary jednotlivých kniežat: vozy pre svätyňu. - 1 Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho so všetkým jeho zariadením pomazal a posvätil a keď pomazal a posvätil aj oltár so všetkým jeho náradím; 2 izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar šesť zakrytých vozov a dvanásť býkov. 3 Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a býk na každé jedno. Priviedli to pred stánok. 4 Tu Pán nariadil Mojžišovi: 5 „Vezmi ich od nich! Použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdeľ ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé služby!“ 6 I zobral Mojžiš vozy a býky a dal ich levitom. 7 Dva vozy a štyri býky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu, 8 štyri vozy a osem býkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona; 9 Kaátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach.

            10 V deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, 11 Pán povedal Mojžišovi: „Nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára!“

            Dary jednotlivých kniežat podľa kmeňov. - Z Júdovho kmeňa. - 12 V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Júdovho kmeňa. 13 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy; obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 14 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 15 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 16 jeden cap na obetu za hriech 17 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahasona.

            Z Isacharovho kmeňa. - 18 Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov, Suarov syn Natanael. 19 Ako obetný dar priniesol: striebornú misu o váhe stotridsať šeklov, striebornú misku o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 20 panvičku o váhe desať zlatých šeklov, naplnenú kadidlom, 21 jedného býčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertvu, 22 jedného capa na obetu za hriech 23 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bo obetný dar Suarovho syna Natanaela.

            Zo Zabulonovho kmeňa. - 24 Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. 25 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu 26 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 27 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, jeden cap na obetu za hriech 29 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba.

            Z Rubenovho kmeňa. - 30 Na štvrtý deň (obetovalo) knieža Rubenových synov, Sedeurov syn Elisur. 31 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 32 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 33 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 34 jeden cap na obetu za hriech 35 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisura.

            Zo Simeonovho kmeňa. - 36 V piaty deň obetovalo knieža Simeonových synov, Surišadaiho syn Salamiel. 37 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 38 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 40 jeden cap na obetu za hriech 41 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surišadaiho syna Salamiela.

            Z Gadovho kmeňa - 42 Na šiesty deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. 43 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 44 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 45 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 46 jeden cap na obetu za hriech 47 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa.

            Z Efraimovho kmeňa. - 48 Na siedmy deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama. 49 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 50 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 51 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 52 jeden cap na obetu za hriech 53 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama.

            Z Manassesovho kmeňa. - 54 Na ôsmy deň obetovalo knieža Manassesových synov, Fadasurov syn Gamaliel. 55 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 56 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 55 jeden cap na obetu za hriech 59 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela.

            Z Benjamínovho kmeňa. - 60 Na deviaty deň obetovalo knieža Benjamínových synov, Gedeonov syn Abidan. 61 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 62 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 63 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 64 jeden cap na obetu za hriech 65 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abidana.

            Z Danovho kmeňa. - 66 Na desiaty deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaiho syn Ahiezer. 67 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 68 panvička o váhe desať zlatých šeklov naplnená kadidlom, 69 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 70 jeden cap na obetu za hriech 71 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaiho syna Ahiezera.

            Z Aserovho kmeňa. - 72 Na jedenásty deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochranov syn Fegiel. 73 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 74 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 75 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 76 jeden cap na obetu za hriech 77 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Ochranovho syna Fegiela.

            Z Neftaliho kmeňa. - 78 Na dvanásty deň obetovalo knieža Neftaliho synov, Enanov syn Ahira. 79 Jeho obetný dar bol: strieborná misa o váhe stotridsať šeklov, strieborná miska o váhe sedemdesiat šeklov podľa posvätnej váhy, obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, 80 panvička o váhe desať zlatých šeklov, naplnená kadidlom, 81 jeden býček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, 82 jeden cap na obetu za hriech 83 a na pokojnú žertvu: dva býky, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru.

            Súhrn darovaných vecí. - 84 Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvätený: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných misiek, dvanásť zlatých panvičiek, 85 každá misa mala stotridsať šeklov striebra a každá miska sedemdesiat šeklov. Všetky nádoby mali dvetisícštyristo šeklov striebra podľa posvätnej váhy. 86 Dvanásť zlatých panvičiek, naplnených kadidlom, malo po desať šeklov podľa posvätnej váhy; všetkého zlata na panvičkách bolo stodvadsať šeklov. 87 Počet dobytka na celostnú žertvu bolo dvanásť mladých býčkov, k tomu dvanásť baranov a dvanásť jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou; ďalej dvanásť capov na obetu za hriech. 88 Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo: dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvätený.

            89 A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zľutovnice, čo bola na arche medzi dvoma cherubmi. Takto sa s ním rozprával.

 

 

Nm8

 

VIII.   Starosť o svietnik. - 1 A Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Hovor Áronovi a povedz mu: Keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom!“ 3 A Áron urobil tak: lampy nasadil z prednej strany svietnika, ako prikázal Pán Mojžišovi. 4 A svietnik vyhotovili takto: ukovali ho zo zlata, ukovali ho od nohy až po jeho kvietky podľa vzoru, ktorý ukázal Mojžišovi Pán. Tak teda zhotovil svietnik.

            Svätenie levitov. - 5 Pán hovoril Mojžišovi: 6 „Vezmi spomedzi Izraelitov levitov a očisť ich! 7 A takto ich očistíš: Pokropíš ich očistnou vodou, potom sa britvou oholia na celom tele, vyperú si šaty a očistia sa. 8 Nato privedú mladého býka a k tomu príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku, poliatu olejom; na obetu za hriech vezmeš však iného býka. 9 Potom levitov postavíš pred stánok zjavenia a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. 10 Tu levitov predvedieš pred Pána a Izraeliti vložia na nich svoje ruky.

            11 Áron potom levitov podá ako podávaciu obetu Izraelitov pred Pánom. Takto potom budú môcť konať službu. 12 Po tomto leviti vložia ruky na hlavu býčkov, z ktorých jeden sa bude obetovať ako obeta za hriech a druhý ako celostná žertva Pánovi, aby sa levitom sprostredkovalo zmierenie. 13 Potom levitov postavíš pred Árona a pred jeho synov a podáš ich ako podávaciu obetu Pánovi. 14 Takto oddelíš levitov spomedzi Izraelitov, aby leviti boli moji. 15 Potom sa teda leviti budú môcť ujať služby pri stánku zjavenia. Musíš ich však očistiť a podať ako podávaciu obetu, 16 lebo oni sú celkom odovzdaní spomedzi Izraelitov; ja som ich prijal namiesto všetkých prvorodených, ktorí otvárajú materské lono. 17 Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. V deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvätil som si ich pre seba. 18 Levitov som si teda vzal namiesto prvorodených Izraelitov 19 a odovzdávam ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu v stánku zjavenia v zastúpení Izraelitov a aby dali za Izraelitov zadosťučinenie, žeby neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni.“

            20 Mojžiš, Áron a celá izraelská pospolitosť urobili s levitmi tak, celkom tak, ako o levitoch nariadil Mojžišovi Pán. Tak s nimi urobili. 21 Leviti sa teda dali zmieriť, vyprali si šaty a Áron ich podával ako podávaciu obetu Pánovi a vykonal s nimi obrad zmierenia, aby ich očistil. 22 Potom leviti pod dozorom Árona a jeho synov nastúpili službu pri stánku zjavenia; ako Pán nariadil o levitoch Mojžišovi, tak s nimi urobili.

            O služobnom veku levitov. - 23 Pán hovoril Mojžišovi: 24 „O levitoch platí toto: Od dvadsiateho piateho roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. 25 Po päťdesiatom roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. 26 Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom bedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú. Tak to zariadiš s levitmi pokiaľ ide o vykonávanie ich služby.“

 

 

Nm9

 

IX.      Doplnenie zákona o pasche. - 1 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v druhom roku ich východu z egyptskej krajiny: 2 „Izraeliti nech slávia paschu v určenom čase. 3 Budete ju sláviť na štrnásty deň tohoto mesiaca v podvečer, v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení!“ 4 Tu Mojžiš prikázal Izraelitom aby slávili paschu. 5 A oni na štrnásty deň prvého mesiaca v predvečer slávili paschu na púšti Sinaj. Izraeliti to urobili celkom tak, ako nariadil Mojžišovi Pán. 6 Boli tu však niektorí mužovia, ktorí sa poškvrnili ľudskými mŕtvolami, takže nemohli sláviť paschu v určený deň. V ten istý deň sa dostavili k Mojžišovi a Áronovi 7 a títo mužovia mu povedali: „Poškvrnili sme sa ľudskou mŕtvolou. Prečo nesmieme spolu s ostatnými Izraelitmi priniesť Pánovi v určenom čase obetu?“ 8 Mojžiš im odvetil: „Počkajte! Vypočujem, čo o vás nariadi Pán!“ 9 A Pán prikázal Mojžišovi: 10 „Ohlás Izraelitom: Ak sa niekto z vás alebo z vášho potomstva poškvrní mŕtvolou, alebo ak bude na ďalekej ceste, nech aj tak zachová Pánovu paschu. 11 Budú ju sláviť na štrnásty deň druhého mesiaca v podvečer. Budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a horkými zelinami. 12 Nič z neho neponechajú do rána a nepolámu mu nijakú kosť. Budú ju sláviť tak, že zachovajú všetky predpisy o pasche. 13 Kto bude čistý a nebude na ďalekej ceste, a neoslávi paschu (v riadnom čase), taký nech je vyhubený zo svojho ľudu. Keďže nepriniesol Pánovi v určenom čase obetu, bude pykať za svoju vinu. 14 A ak bude u vás bývať cudzinec a bude chcieť sláviť paschu pre Pána, nech ju slávi podľa príslušných predpisov a nariadení. Ten istý zákon bude u vás pre cudzinca aj pre domorodca.“

            Znamenie na pochod a na táborenie. - Oblačný stĺp. - 15 V ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona, a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň. 16 Takto to bolo vždy: cez deň ho zakrýval oblak, ktorý mal za noci ohnivý vzhľad. 17 A kedykoľvek sa oblak zo stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod; a na mieste, kde sa oblak zastavil, Izraeliti sa utáborili. 18 Na Pánov rozkaz sa teda Izraeli dávali na pochod a na Pánov rozkaz sa utáborovali. Celý čas, čo oblak spočíval na stánku, táborili.

            19 Aj keď oblak ostal dlhší čas nad stánkom, Izraeliti zachovávali Pánovo nariadenie a nedávali sa na pochod. 20 Niekedy oblak ostal iba málo dní nad stánkom. Na Pánov rozkaz sa utáborili a na Pánov rozkaz sa zasa dali na pochod. 21 Aj to sa stalo, že oblak zastal len od večera do rána; keď sa oblak ráno zdvihol, aj oni sa pohli na cestu. Či to bolo vo dne alebo v noci, keď sa oblak zdvihol, dávali sa na pochod. 22 Ak zasa oblak ostal dva dni alebo mesiac alebo dlhší čas nad stánkom, aj Izraeliti ostávali s táborom stáť a nedávali sa na pochod. 23 Podľa Pánovho rozkazu táborili a podľa Pánovho rozkazu sa dávali na pochod. Zachovávali Pánovo nariadenie, ktoré dal prostredníctvom Mojžiša.


Utrpenie a nádej spravodlivého

Ž22 (21)

 

 

            1 Zbormajstrovi. Na nápev „Laň na svitaní“. Dávidov žalm.

 

            2 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

            Slová môjho náreku sú ďaleko od toho,

            kto by ma zachránil.

            3 Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;

            volám v noci, a nenachádzam pokoja.

 

            4 A predsa ty si svätý,

            ty tróniš na chválach Izraela.

            5 V teba dúfali naši otcovia;

            dúfali a vyslobodil si ich.

            6 Ku tebe volali a boli spasení,

            v teba dúfali a zahanbení neboli.

 

            7 No ja som červ, a nie človek,

            ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

            8 Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,

            vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

            9 „Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,

            nech ho zachráni, ako ho má rád.“

 

            10 Veď ty si ma vyviedol z lona

            a na prsiach matky si mi dal spočinúť

            11 Od samého zrodu som odkázaný na teba.

            Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.

            12 Nevzďaľuj sa odo mňa,

            lebo sa blíži ku mne nešťastie

            a nieto, kto by mi pomohol.

 

            13 Obkľučuje ma stádo juncov,

            obstupujú ma býky z Bášanu.

            14 Otvárajú na mňa svoje papule

            ako lev, čo plieni a reve.

            15 Rozlievam sa sťa voda

            a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.

            Srdce mi mäkne ako vosk

            a topí sa mi v útrobách.

            16 Podnebie mi vysychá ako črepiny

            a jazyk sa mi lepí k hrtanu.

            Do prachu smrti ma odvádzaš.

 

            17 Obkľučuje ma svorka psov,

            obstupuje ma tlupa zlosynov.

            Prebodli mi ruky a nohy,

            18 môžem si spočítať všetky svoje kosti.

            Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;

            19 delia si moje šaty

            a o môj odev hádžu lós.

 

            20 Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,

            ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.

            21 Chráň mi dušu pred kopijou

            a môj život pred pazúrmi psov.

            22 Vysloboď ma z tlamy levovej,

            mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.

            23 Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom

            a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

 

            24 Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte,

            oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.

            Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove,

            25 veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;

            ani svoju tvár neodvracia od neho,

            lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

 

            26 Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení

            a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

            27 Chudobní sa najedia a budú nasýtení

            a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú:

            „Naveky nech žijú ich srdcia!“

            28 Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia

            všetky zemské končiny,

            jemu sa budú klaňať

            všetky rodiny národov.

 

            29 Veď Pánovo je kráľovstvo,

            on panuje nad národmi.

            30 Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou;

            pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

 

            Aj moja duša bude preňho žiť

            31 a jemu bude slúžiť moje potomstvo.

            Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi

            32 a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí:

            „Toto urobil Pán.“

 
replica rolex