Sviatosti

Sviatosť manželstva

Predmanželská príprava snúbencov:

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek: 

 • V prípade, že snúbenci neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, vyžiadajú si vo farnosti svojho krstu KRSTNÝ LIST.

 • Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.
 •  V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.
 • Ak ide o snúbencov , ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.
 • V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období. 

Snúbenci sú pred uzavretím sviatosti manželstva povinní absolvovať tieto náuky:

 • Vierouka

 • Základné modlitby a sviatosti

 • Katolícka morálka

 • Sobášne obrady

   

Manželské prekážky

 • Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.

 •  

 • Rozlučujúce prekážky Božieho práva

 • Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.

 • Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.

 • Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka ...) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)

 • Rozlučujúce prekážky cirkevného práva

 • Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.

 • Sobáš katolíka s nepokrsteným.

 • Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.

 • Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti – prabratanci).

 • Švagrovstvo v priamej línii.

 • Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.

 • Únos.

 • Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.

 • Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).

 • Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).

 • Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami

 

Sviatosť krstu

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

 • Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši.

 • Krstní rodičia predložia svedectvo o krste. Náuky sa konajú v sobotu pred krstnou nedeľou o 8.00 hod. v kancelárii farského úradu.

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

 • aby dovŕšil šestnásty rok života

 • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať

 • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom

 • aby nebol otcom alebo matkou krstenca

 • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.

 

 Sviatosť zmierenia  

Farský Kostol sv. petra z Alkantary

 • každý deň (okrem nedele a prikázaných sviatkov) 15 minút pred sv. omšou

 • prvopiatkový týždeň – každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v piatok od 17.00 hod.

 

Sviatosť pomazania chorých

V prípade potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza kedykoľvek.

Farský úrad: 044/552 08 43

Školské sestry sv. Františka: 044/ 552 63 65