http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme projekt s názvom: "Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) - I. etapa: výskum a dokumentácia"

historia domus

 Myšlienka o vytvorení monografie františkánskeho konventu v Okoličnom sa už pomerne dlho objavuje na pozadí zrealizovaných výskumov a samotnej obnovy kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom ako aj na pozadí dlhodobej spolupráce so Slovenskou národou galériou v Bratislave, ktorá už mimochodom priniesla svoje ovocie v podobe vynikajúcej výstavy "Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500" (pozri: mzo.sng.sk ).

Konkrétnu podobu táto myšlienka dostala na jeseň roku 2019, kedy sme vypracovali základnú schému monografie s názvom "Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom". Pre tento zámer sme vypracovali žiadosť o finančnú podporu Ministerstva kultúry SR na I. etapu: výskum a dokumentácia, ktorá bola pre rok 2020 schválená.

Samotná téma v tejto fáze obsahuje nasledovné:

Neskorogotický Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom presahuje význam regionálneho staviteľstva. Napriek tomu dodnes neexistuje komplexne spracovaná umeleckohistorická monografia. Generálna rekonštrukcia realizovaná  v r. 2019 – 2021 bude príležitosťou k revízii doterajších poznatkov a k príprave populárno-vedeckej monografie bývalého kláštorného kostola. Jej kapitoly od špecialistov z rôznych odborov budú spracovávať dejiny stavby, umeleckohistorický rozbor nástenných i tabuľových gotických malieb, barokových oltárov a pod. V neposlednom rade príde k zverejneniu archeologických i antropologických nálezov, ako aj k analýze pamiatkových obnov 19. a 20. storočia, vrátane komentára k tej aktuálnej, ktorá nanovo zhodnotí všetky autentické vrstvy stavby aj jej mobiliáru. 

Celý projekt je rozvrhnutý na tri roky, prvá etapa (2020) je zameraná na základný výskum (archív, vyhodnotenie stavebno-historických analýz, nálezov nástenných malieb, dokumentácie a pod.).

Prebiehajúca generálna rekonštrukcia, v ktorej prológu prišlo k nálezom jedinečných nástenných malieb z obdobia okolo roku 1500 sa stala podnetom k príprave populárno-vedeckej monografie bývalého kláštorného kostola. Kolektív autorov z viacerých spoločenskovedných odborov (história, archeológia, dejiny umenia, architektúra a i.) by mal v priebehu cca 3 rokov pripraviť na vydanie ucelený textový a obrazový korpus, v ktorom budú spracované nielen dejiny stavby, umeleckohistorický rozbor nástenných i tabuľových gotických malieb, barokových oltárov a pod. Ambíciou knihy bude taktiež reflexia pamiatkových obnov, vrátane komentára k tej aktuálnej, ktorá by mala nanovo zhodnotiť (a zreštaurovať) všetky autentické vrstvy stavby a postupne aj veľkú časť jej mobiliáru. V závere roka 2020 sme I. etapu: výskum a dokumentácia jednotlivých spoločenskovedných odborov naplnili a tak sa môže tento zámer posunúť do svojej II. etapy.

 
replica rolex