http://www.farnostokolicne.sk

800-sto ročná túžba sv. Františka vidieť nepohodu a núdzu novorodeniatka nás privádza k podstate Božieho narodenia

Tomáš z Celano zaznamenáva slová svätca: "Chcel by som sláviť spomienku tohto dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, s ns vlastné oči vidieť, aká nepohodlie a núdzu muselo trpieť toto novorodenatko, keď bolo uložené do jasieľ, keď pri ňom stál osol a vôl a keď ležalo na sene."

Modlitba pred jasličkami k Svätej rodine a svätému Františkovi

Dobrý Ježišu, kľačiac pred tvojimi jasličkami ťa prosím o odpustenie mojich hriechov.

Ty si slnko vychádzajúce z výsosti; stal si sa človekom,

aby si zažiaril tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti.

Urobil si si príbytok medzi nami a dal si život za nás.

Neprišiel si, aby si svet odsúdil, aby si ho zachránil.

Daj mi milosť úprimného pokánia a pokoru uznať svoju krehkosť.

Obdar ma vierou v tvoje milosrdenstvo a obnov vo mne radosť z tvojej spásy.

 

Mária, Ježišova Matka a Matka Cirkvi,

uč nás radosti pokorných a tých, ktorí veria Pánovým prísľubom.

Pomôž nám ohlasovať veľkosť Boha, ktorý sprevádza a zachraňuje trpiace ľudstvo.

Ty si úsvitom nového stvorenia.

Ty si Panna, ktorá sa stala Cirkvou.

Ty si Matka milosti a milosrdenstva.

Pre nežnosť tvojho nepoškvrneného Srdca vypočuj našu prosbu.

 

Svätý Jozef, spravodlivý a verný služobník Pána, ty si svätý a obetavý ochranca.

Neodním nám, strateným pútnikom, svoju starostlivosť pri našom hľadaní skutočnej vlasti.

Chráň Cirkev pred nástrahami zlého a nauč nás dôverovať Tomu,

ktorý dal svojho jednorodeného Syna, aby nás oslobodil od zla a smrti.

 

Svätý František z Assisi, ty si tak miloval chudobného a pokorného Krista,

že si s vierou a oddanosťou chcel v Greccio nanovo prežiť noc jeho narodenia v Betleheme;

prihováraj sa za nás, aby sme s čistým srdcom mohli kontemplovať krásu vtelenia Božieho Syna

a sladkosť jeho pohľadu, ktorý nás volá k novému životu. Amen.

 
replica rolex