http://www.farnostokolicne.sk

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána

piazza san pietro III.

 Niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta sa zhromaždilo na Námestí sv. Petra, aby sa spolu so Svätým Otcom pomodlilo poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Keďže predpoludňajšia slávnostná svätá omša trvala o niečo dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo, Benedikt XVI. predniesol príhovor z okna svojej pracovne s niekoľkominútovým oneskorením. V príhovore sa zameral na udalosti spojené s dnešnou slávnosťou Zjavenia Pána: 

 Drahí bratia a sestry, dnes slávime Zjavenie Pána, jeho zjavenie sa národom, kým mnohé Východné cirkvi, riadiace sa juliánskym kalendárom, dnes slávia Vianoce. Táto nepatrná odlišnosť, spájajúca dva momenty, ukazuje, že dieťa narodené v jednoduchej Betlehemskej jaskyni je svetlom sveta, čo osvecuje putovanie všetkých národov. Je to prepojenie, ktoré nám okrem iného ponúka i uvažovanie zo zorného uhla viery: počas Vianoc hľadíme na vieru Márie, Jozefa a pastierov, keï stoja pred Ježišom. Dnes, na Zjavenie Pána, vidíme vieru Mudrcov, čo prišli z Východu, aby sa poklonili židovskému kráľovi. Panna Mária spolu so svojím manželom predstavujú „koreň“ Izraela, „zvyšok“, ktorý predpovedali proroci a z ktorého mal vzísť Mesiáš. Mudrci reprezentujú národy, a v tejto súvislosti i civilizácie, kultúry a náboženstvá, ktoré sú takpovediac na ceste k Bohu, hľadajúce jeho kráľovstvo pokoja, spravodlivosti, pravdy a slobody. Na začiatku je základ, stelesnený predovšetkým v osobe Márie, ako „dcére Sionskej“. Základ Izraela, ľudu, čo pozná a verí v toho Boha, ktorý sa zjavoval patriarchom, i poèas dejín. Táto viera dosahuje svoje naplnenie v Márii, v plnosti času. V nej „blahoslavenej, lebo uverila“ sa Slovo stalo telom, Boh „prišiel“ na svet. Máriina viera sa stáva základom a vzorom viery Cirkvi, ľudu Nového zákona. Tento ľud je už od svojho počiatku univerzálny. Vidíme to dnes v postavách Mudrcov, ktorí prichádzajú do Betlehema, nasledujúc svetlo hviezdy a indikácie svätých kníh. Svätý Lev Veľký píše: „Raz bolo Abrahámovi prisľúbené nespočetné potomstvo, ktoré nebude splodené podľa tela, ale z plodnosti viery“ (Discorso 3 per l´Epifania, 1; PL 54, 240). Máriina viera sa môže pridružiť k Abrahámovej. Je novým začiatkom toho istého prísľubu, toho istého nemeniteľného obrazu Boha, ktorý sa teraz celkom napĺňa v Ježišovi Kristovi. Ježišovo svetlo je také žiarivé a silné, že nám umožňuje pochopiť jazyk vesmíru ako aj písem, a to takým spôsobom, že všetci, ktorí sú, tak ako Mudrci, otvorení pravde, môžu ho rozpoznať a prísť kontemplovať Spasiteľa sveta. Svätý Lev ďalej píše: „Vstúp, vstúp teda do rodiny patriarchov, veľkého zástupu národov ... Všetky národy... nech sa klaňajú Stvoriteľovi vesmíru a nech je Boh poznávaný nielen v Judei, ale na celej zemi“. V tomto kontexte môžeme vnímať i biskupskú vysviacku, ktorú som dnes ráno s radosťou udelil v Bazilike sv. Petra. Dvaja noví biskupi ostanú v službách Svätej stolice a ïalší dvaja odcestujú, aby vykonávali funkciu pápežských vyslancov v jednotlivých krajinách. Modlime sa za každého z nich, za ich službu, aby Kristovo svetlo zažiarilo v celom svete... 

 

 

Editoriál P. Federica Lombardiho o Troch kráľoch

 

Vo svojom pravidelnom Editoriáli Octava Dies pre Vatikánske televízne centrum sa P. Federico Lombardi zaoberá aktuálnosťou postáv Troch kráľov, ktorých si pripomenieme zajtra na slávnosť Zjavenia Pána. „Sú to muži istého vnútorného nepokoja. Muži, ktorí sú hnaní istým dynamizmom, aby prekročili seba samých. Filozofi, teda priatelia múdrosti, ktorí okrem vedeckého poznania hľadajú porozumenie všetkého, ktorí privádzajú poznanie k jeho najvyšším hraniciam. Sú tými, ktorí nasledujúc Sokrata, hľadajú odpovede na otázky ohľadne najvyššej pravdy mimo hraníc oficiálneho náboženstva, a ktorí napodobňujúc Abraháma idú za Božím volaním. 


Toto sú niektoré zo spôsobov, ktorými sa Svätý Otec – vo svojej poslednej knihe o Ježišovom detstve – pokúša odpovedať na otázku: «Kto boli traja Mudrci?». A pokračuje: Reprezentujú ľudstvo, ktoré kráča ku Kristovi, predstavujú vnútorné očakávanie ľudského ducha, všetkých náboženstiev a ľudského rozumu, očakávanie stretnutia s Kristom


V tomto Roku viery nás môžu a musia Mudrci sprevádzať. Viera nie je prekonanou. Prekonaná viera už nie je vierou. Viera je dušou putovania a stále nového hľadania, pre ktoré – tak ako pre Mudrcov – neboli cudzie stvorenstvo, vedy, tradície, písma, námahy spojené s uvažovaním a životom, ani dialóg s tými, s ktorými sa stretávame na ceste. Viera je putovanie v nádeji po tejto zemi, a to v konkrétnych situáciách roku 2013, ktorý sa práve začína. Mudrci boli odmenení prekvapujúcim stretnutím, ktoré bolo prameňom najväčšej radosti. Prečo by sme nemali dúfať v takéto stretnutie aj my?" zdroj: www.radiovaticana.org

 
replica rolex