http://www.farnostokolicne.sk

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 4 žiadosti na rok 2022

projekty 2022

 Posledný deň v roku 2021 naša farnosť odovzdala 4 nové žiadosti na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Názov žiadosti pre projekty kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.1:

1. Umelecko-remeselná obnova okenných výplní gotických okien južnej lode kostola a sanácia trhliny západného priečelia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

2. Bočný oltár sv. Ondreja z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom, ÚZPF 1619/1-10, sochárska výzdoba - záverečná etapa 

 

Názov žiadosti pre projekt kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.3:

1. Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) // follow-up projekt 3. etapa: ukončenie výskumu, odborná a obrazová redakcia, lay-out knihy

 


Názov žiadostí pre projekty kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch v podprograme 1.1

1. Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch – II. etapa (omietky vnútornej strany múru), ÚZPF č. 372/3, 372/2

Veríme, že podané žiadosti budú úspešne schválené a tak nám  pomôžu k obnove našich sakrálnych pamiatok.

 
replica rolex