http://www.farnostokolicne.sk

Obnova pôvodných stredovekých úrovní podláh trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary je zrealizovaná.

trojlodie nová podlaha

 Stanovený zámer "Obnova stredovekých úrovní podláh trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom" bol zrealizovaný v druhej polovici roka 2018 podľa schválených Projektových dokumentácií.

Samotnej obnove prechádzal celoplošný archeologický výskum trojlodia kostola, ktorý nám priniesol niektoré nové nálezy a odkryl viacero stavebných súvislostí. Tie sa následne zapracovali do jednotlivých projektových dokumentácií ako napríklad polohopis a výškopis kamenných stupňov pred bočnými oltármi sv. Antona Paduánskeho a sv. Jána Nepomúckeho, medzi svätyňou a trojlodím kostola či medzi bočnou kaplnkou a severnou loďou kostola, ktoré sa stali súčasťou aj návrhu na nové povrchy podláh. Ďalšou zásadnou súvislosťou boli odkryté kamenné bloky gotických stĺpov v úrovniach styku s pôvodnou stredovekou niveletou, ktoré sa rovnako stali súčasťou návrhu na nové povrchy podláh.

Merania vlhkosti v základových úrovniach gotických stĺpov trojlodia nám poukázali na nutnosť chemickej injektáže, ktorá bola v jesenných mesiacoch spolu so statických posudkom vypracovaná, schválená a následne aj zrealizovaná. 

Po zrealizovaní všetkých prác na sanácii trojlodia, boli následne zrealizované konštrukčné podlahy v celej svojej štruktúre:

 - 150mm kameninovej vrstvy

- 120mm železobetónová doska (vodostavebný betón)

- stierková hydroizolácia

-120mm Stylodur 

 - 80mm finálny suchý poter

Všetky práce na obnove pôvodných úrovní podláh trojlodia kostola boli zrealizované pod dohľadom projektantov, statika a pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Žilina ale aj archeológov.

Tento projekt finančné podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

 
replica rolex